Seriál pro začínající účetní, 4. část - Problémy v oblasti zásob a finančního majetku

Vydáno: 21 minut čtení

Ve čtvrté části seriálu pro začínající účetní se budeme zabývat problematickými oblastmi při účtování o zásobách a krátkodobém finančním majetku, tj. při účtování v účtových třídách 1 a 2. V oblasti účtování o zásobách se budeme zabývat chybnými postupy při evidenci zásob, chybami při jejich oceňování. Dále také opomíjením účtování o nedokončené výrobě, tvorby opravných položek, chybami při zachycení zásob v účetní závěrce atd. V oblasti účtování o krátkodobém finančním majetku pak chybnými postupy při jeho evidenci a jinými nedostatky při účtování o tomto majetku.

Problémy v oblasti zásob a finančního majetku
Ing.
Miroslav
Bulla
 
EVIDENCE ZÁSOB
Základním předpokladem pro minimalizaci chyb v oblasti zásob je správná
evidence zásob
, tj. správné zachycení pořízení zásob a veškerých následných pohybů těchto zásob (spotřeba, prodej atd.). Je proto třeba mimo jiné dodržovat i následující pravidla:
*
K přehlednosti evidence zásob jistě napomůže vhodné
analytické členění
jednotlivých syntetických účtů zásob (především 112, 132 atd.) a vhodné členění zásob ve skladové evidenci. Je třeba zásoby členit tak, aby byly naplněny požadavky účetních předpisů na analytické účty v oblasti zásob [mj. Český účetní standard („ČÚS“) č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech, ČÚS č. 015 – Zásoby], tj. např. podle jednotlivých druhů či skupin zásob (materiál, zboží atd.), hmotně odpovědných osob, místa uložení, evidovat zvlášť zásoby zapůjčené či odeslané ke zpracování, skladování atd.
*
Je vhodné zvolit takové členění, aby byla usnadněna
kontrola zůstatků účtů zásob na skladovou evidenci
. Tj. například aby stav zásob materiálu a zboží v účetnictví (účty 112, 132) seděl na příslušný sklad ve skladové evidenci. Aby tak bylo možné ze skladové evidence zjistit, z jakých položek se skládá zůstatek např. na účtu 112 atd. V praxi to není úplnou samozřejmostí. Vhodné nastavení v oblasti evidence a účtování zásob může velmi usnadnit práci se zásobami a usnadnit kontrolu jejich evidence a účtování.
*
I při používání způsobu účtování zásob B („periodický systém“) je nutné vést skladovou evidenci
, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob. V rozvaze by se pak k rozvahovému dni mělo při použití způsobu účtování zásob A i B dojít ke stejným údajům.
 
OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB
Účetní jednotky se dopouštějí mnoha nepřesností a chyb při
oceňování zásob
:
*
Některé účetní jednotky nezahrnují do pořizovací ceny zásob
vedlejší náklady