Uplatňování DPH u majetku, který nebyl vložen do obchodního majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

UPLATŇOVÁNÍ DPH U MAJETKU, KTERÝ NEBYL VLOŽEN DO OBCHODNÍHO MAJETKU
Ing.
Ladislav
Pitner
Chtěla jsem se ujistit, zda si můžeme uplatnit DPH na nákup pohonných hmot, technické zhodnocení, opravy apod., pokud nemáme automobil vložen do obchodního majetku z pohledu daně z příjmu. Domnívám se, že ano, protože z pohledu DPH je obchodní majetek prezentován jinak:
„Obchodním majetkem rozumíme souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností“
. Můžeme takto postupovat u nemovitostí? Tedy nemovitost nebude vložena do obchodního majetku z pohledu daně z příjmu, ale budeme na této nemovitosti provádět opravy, technické zhodnocení apod. a budu uplatňovat DPH.
Poznámka: Automobil i nemovitost bude sloužit pouze pro ekonomické činnosti.
 
ODPOVĚĎ:
Ano, souhlasím s tím, že pro účely DPH je obchodní majetek vymezen jinak než pro účely daní z příjmů, a to
„obchodním majetkem (se rozumí) souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností“
.
Nárok na odpočet daně je plátce oprávněn uplatnit u přijatého zdanitelného plnění (zboží, služba, nemovitost), které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně [viz § 72 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů]. To znamená, že plátce má nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k automobilu nebo nemovitosti (opravy, technické zhodnocení, PHM apod.), které jsou používány z hlediska DPH pro ekonomickou činnost a pro plnění, u nichž je jejich uskutečnění spojeno s nárokem na odpočet daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty