Seriál pro začínající účetní, 3. část - Problémy v oblasti dlouhodobého majetku

Vydáno: 20 minut čtení

V již třetí části seriálu pro začínající účetní se budeme zabývat problematickými oblastmi při účtování především dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a v menší míře i finančního majetku, tj. účtováním v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek. Budeme se zabývat chybnými postupy při evidenci dlouhodobého majetku, chybami při jeho oceňování, odpisování a tvorbě rezerv na opravy hmotného majetku. Dále také opomíjením tvorby opravných položek, chybami při jeho zachycení v účetní závěrce atd.

Problémy v oblasti dlouhodobého majetku
Ing.
Miroslav
Bulla
Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv společnosti. Vzhledem ke svému dlouhodobému charakteru některé položky majetku ovlivňují účetnictví účetní jednotky dlouhodobě, někdy i desítky let (např. stavby). Chybné postupy při evidenci tohoto majetku (např. při oceňování, odpisování) tak mohou vést k chybnému zobrazování skutečnosti v účetnictví po mnoho účetních období a rovněž k chybnému stanovování daňové povinnosti po mnoho zdaňovacích období. O to složitější je pak i případná náprava těchto chyb.
 
EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Základním předpokladem pro minimalizaci chyb v oblasti dlouhodobého majetku je
správné zaevidování tohoto majetku a jeho správná evidence během doby jeho existence
. Z evidence majetku se totiž získávají hodnoty odpisů, zůstatkové ceny a další údaje, o kterých se účtuje po dobu existence majetku. Není-li v pořádku evidence dlouhodobého majetku, nebude v pořádku ani účtování o něm. Je proto třeba mimo jiné dodržovat i následující pravidla:
*
K přehlednosti evidence majetku jistě napomůže vhodné
analytické členění
jednotlivých syntetických účtů majetku (021, 022, 042, 081, 082 atd.) a vhodné členění majetku v evidenci majetku (ta bývá vedena buď v účetním softwaru, může být však vedena i samostatně mimo účetní software). Je třeba tyto účty analyticky členit tak, aby byly naplněny požadavky účetních předpisů na analytické účty v oblasti dlouhodobého majetku [mj. Český účetní standard (dále jen „ČÚS“) č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech, ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek], tj. podle jednotlivých druhů majetku (stavby, pozemky, movité věci atd.), míst uložení či umístění (např. pozemky dle katastrálního území).
*
Je vhodné zvolit takové členění, aby byla usnadněna
kontrola zůstatků účtů na modul evidence majetku
. Tj. například aby souhrn vstupních cen, odpisů, oprávek a zůstatkových cen budov v účetnictví (účty 021, 081) seděl na tytéž údaje z modulu evidence majetku. Aby bylo možné z evidence majetku zjistit, z jakých položek majetku se skládá zůstatek např. na účtu 021 atd. V praxi to není úplnou samozřejmostí.
*
Vhodné nastavení v oblasti evidence majetku a účtování majetku může velmi usnadnit práci s tímto majetkem a usnadnit kontrolu jeho evidence a účtování. Jde především o