Vložení automobilu do obchodního majetku v daňové evidenci u fyzické osoby

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba si pořídila jako soukromá osoba v roce 2008 osobní automobil na leasing. Uplatňovala si v roce 2010 a 2011 paušální výdaj na dopravu 48 000 Kč, nic jiného. Po ukončení leasingové smlouvy by chtěla automobil vložit do obchodního majetku. Je možné mít znalecký posudek např. z autobazaru a za tuto cenu automobil vložit do obchodního majetku a začít odepisovat a uplatňovat i jiné výdaje (80 % + paušální výdaj 48 000 Kč, mimo pohonných hmot a parkovného)? Automobil zůstane dál pod rodným číslem, to zřejmě může a není to překážka při vkladu do obchodního majetku fyzické osoby?

VLOŽENÍ AUTOMOBILU DO OBCHODNÍHO MAJETKU V DAŇOVÉ EVIDENCI U FYZICKÉ OSOBY
Ing.
Jiří
Nigrin
  
ODPOVĚĎ:
Z dotazu vyplývá, že uvedený leasing pořídil poplatník jako soukromá osoba, tedy neuplatňoval nájemné do daňových výdajů. Podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se při vložení movité věci do obchodního majetku uplatní pořizovací cena, je-li pořízen úplatně. Nejsou-li při bezprostředním odkoupení hmotného majetku po ukončení smlouvy o finančním pronájmu splněny podmínky uvedené v § 24 odst. 4 nebo 5 ZDP, lze do vstupní ceny zahrnout veškeré nájemné uhrazené do data ukončení smlouvy, které nebylo výdajem podle § 24 ZDP. Dále platí, že u takového majetku nelze při jeho vložení do obchodního majetku uplatnit reprodukční pořizovací cenu.
V uvedeném případě musím konstatovat, že pro tuto situaci jsem se v praxi setkal se dvěma protichůdnými názory. Jeden tvrdí, že uvedený postup vůbec uplatnit nelze, neboť pokud byl majetek pořizován na „soukromý“ leasing, nebyl poplatník povinen postupovat podle § 24 odst. 4 ZDP. Druhý názor je ten, že by bylo možné jako vstupní cenu uplatnit právě veškeré nájemné, které poplatník uhradil za dobu trvání nájemní smlouvy. V žádném případě však nelze uplatnit reprodukční pořizovací cenu, tedy cenu stanovenou na základě jakéhokoliv posudku.
Já bych se osobně přiklonil k tomu druhému názoru, tedy pokud by předmětné vozidlo bylo do obchodního majetku vloženo bezprostředně po ukončení leasingu, bylo by možné za vstupní cenu vozidla považovat právě veškeré zaplacené nájemné, které nebylo uplatněno jako daňový výdaj podle § 24 ZDP. Možná, že je to poměrně odvážné tvrzení, ale oporu lze najít právě ve výše uvedeném ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) ZDP. Je však logické, že hmotný majetek vložený do obchodního majetku je nutno nějakým způsobem ocenit. Jak by danou situaci posoudil správce daně, nelze bohužel předvídat. Konečné stanovisko by mohl v daném případě vyřknout až případný soud. Samozřejmě pro vložení hmotného majetku do obchodního majetku není rozhodující, jak byl majetek pořízen, zda ho poplatník pořídil jako soukromá osoba nebo podnikatel. Uvedený „krácený“ výdajový paušál, pokud by šlo o vozidlo používané i pro soukromou potřebu včetně krácení dalších výdajů spojených s jeho provozem (bez ohledu na jeho vstupní cenu), by však uplatnit do daňových výdajů možné bylo.
 
DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKA:
Děkuji za odpověď, ale přiznám se, že teď mi není jasné, jak tedy automobil vložit, abych nedostala klienta do následných potíží s finančním úřadem. Je možné automobil vložit do majetku bez ocenění, tedy s nulovou hodnotou, automobil neodepisovat, ale uplatnit paušální výdaje 48 000 Kč za rok, výdaje s automobilem, pojištění, opravy – krátit na 80 %. To zřejmě nikdo napadnout nemůže.
  
ODPOVĚĎ:
Ano, vložit automobil s nulovou vstupní cenou také lze, možné je i automobil ocenit, pokud by poplatník neuplatňoval odpisy, nemá to žádný daňový dopad. Pokud bude vložen do obchodního majetku, lze uplatňovat výdaje spojené s jeho provozem. Pokud bude uplatňovat výdajový paušál v „krácené“ výši, pak ostatní výdaje (mimo PHM a parkovného při pracovních cestách) budou daňové ve výši 80 %.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů