Mezinárodní přeprava a DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA A DPH
Dagmar
Masná
Fyzická osoba vede daňovou evidenci, neplátce DPH – provozující vnitrostátní a nyní i mezinárodní přepravu zboží, uskutečnila přepravu zboží z Německa do České republiky pro firmu se sídlem na Slovensku, která uvedla slovenské DIČ. Musí se fyzická osoba nyní registrovat k DPH v České republice? Pokud ano, jak toto bude fyzická osoba fakturovat – s DPH nebo bez DPH?
 
ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že fyzická osoba uvedená v dotazu má místo podnikání v tuzemsku, pak podle § 94 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se jako osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytne služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, stává plátcem daně dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby.
Vzhledem k tomu, že místo plnění u přepravních služeb poskytnutých osobě povinné k dani v jiném členském státě je tam, kdy má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání, vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň příjemci, tj. v tomto konkrétním případě na Slovensku. Českému poskytovateli služby tak vznikne povinnost podat do 15 dnů od poskytnutí této služby přihlášku k registraci za plátce, kterým je již ode dne, kdy službu poskytl. Na tuto službu pak vyhotoví daňový doklad podle § 33 ZDPH, na kterém uvede cenu přepravy bez daně a sdělení, že daň je povinen přiznat odběratel s odkazem na příslušné ustanovení zákona. Cenu poskytnuté služby pak vykáže na řádek 21 daňového přiznání a vyhotoví k tomu souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty