Pořízení zařízení lékařské ordinace

Vydáno: 3 minuty čtení

POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ LÉKAŘSKÉ ORDINACE
Ing.
Martin
Děrgel
Klientka, odborná lékařka vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH na začátku své podnikatelské činnosti (v únoru 2011) nakoupila za významnou částku vybavenou lékařskou ordinaci. V ceně bylo zahrnuto přenechání nájemní smlouvy za nájem ordinace, přenechání pacientů a kompletní vybavení ordinace (nábytek, lékařské přístroje apod.). Vše je oceněno jednou souhrnnou cenou. Faktura byla dle smlouvy uhrazena třemi dílčími platbami převodem z běžného účtu v roce 2011. Ve smlouvě je uveden soupis jednotlivých položek, ale bez ocenění. Je možné zahrnout celé přenechání ordinace do majetku a odepisovat jako jednu položku (klientka toto preferuje)? Nebo je nutné nechat dílčí položky ocenit a zařadit do majetku každou zvlášť? Pokud je možné celou fakturaci za přenechání ordinace zařadit jako jednu položku, do jaké odpisové skupiny toto zařadit? Pokud by bylo třeba oddělit přenechání obchodních vztahů a hmotný majetek, jakým způsobem zohlednit „přenechání nájmu a klientů“ v daňové evidenci a v přiznání?
 
ODPOVĚĎ:
Při pořízení souboru majetku, případně spolu se závazky za jednu dohodnutou částku se v daňové evidenci postupuje podle pravidel stanovených v § 7b odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části uvedeného majetku a závazků za jednu pořizovací cenu se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (tedy aktuální cenou obvyklou, kterou může, ale nemusí určit znalec v oceňování příslušného majetku), s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků. Je-li v případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části tohoto majetku a závazků rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zmíněného zákona o oceňování majetku, zvýšený o hodnotu peněz, cenin, pohledávek (vč. DPH) a snížený o hodnotu závazků záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku (poplatník tedy bude příslušný cenový rozdíl odpisovat rovnoměrně 180 měsíců do zdanitelných příjmů v souladu s § 23 odst. 15 ZDP).
Dodejme, že při změně poskytovatele zdravotních služeb je nutno předat zdravotnickou dokumentaci v souladu s § 53 až 69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Přičemž je otázkou právního výkladu, zda je toto předání dokumentace možno provést za úplatu anebo má-li být bezúplatné, jak platilo dříve (před 1. 4. 2012) podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.