Doměření DPH

Vydáno: 3 minuty čtení
DOMĚŘENÍ DPH
Dagmar
Masná
Jsme společnost s r. o., měsíční plátce DPH. Jaké jsou platné lhůty pro doměření DPH? Například kdy bude nevymahatelná chyba zjištěná v přiznání k DPH za prosinec roku 2009?
ODPOVĚĎ:
Lhůtu pro stanovení daně určuje § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), který uvádí, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí tři roky. Tato lhůta pro stanovení daně začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se daň stala splatnou.
Je však třeba dodat, že běh této lhůty se v řadě případů prodlužuje nebo neběží:
1)
Prodlužuje se o jeden rok, pokud v předchozích 12 měsících před uplynutím lhůty bylo podáno dodatečné daňové tvrzení (přiznání) nebo byla oznámena výzva k podání dodatečného daňového tvrzení (přiznání), bylo oznámeno rozhodnutí o stanovení daně, bylo zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku (odvolání) nebo dozorčím prostředku (přezkoumání rozhodnutí), bylo oznámeno rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.
2)
V případě, že byla zahájena daňová kontrola, bylo podáno řádné daňové tvrzení (přiznání) nebo byla oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení (přiznání), běží nová lhůta pro stanovení daně ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.
3)
Lhůta neběží po dobu řízení, které je vedeno před soudem ve správním soudnictví, od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do dne doručení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav nebo od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí.
Nejzazší lhůta pro stanovení daně je 10 let od dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení (přiznání).
Pokud tedy nenastane žádný z případů uvedených pod body 1 až 3, tak lhůta pro stanovení daně začne běžet dne 25. ledna 2010 a skončí v lednu 2013. Pokud by však nastala některá z uvedených situací, např. pokud by byla zahájena daňová kontrola, začne tříletá lhůta běžet znovu ode dne zahájení této kontroly.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád