Výzva k odstranění pochybností

Vydáno: 4 minuty čtení
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ
Dagmar
Masná
Fyzické osobě, plátci DPH, vznikl za 3. čtvrtletí 2011 nadměrný odpočet DPH ve výši 500 000 Kč, a to z důvodu koupě nákladního automobilu. Následovala výzva k odstranění pochybností dne 20. 11. 2011. Doposud nebylo toto řízení ukončeno s tím, že se provádí ověřování skutečností u dodavatelů. Nyní za 4. čtvrtletí 2011 má výše uvedené fyzické osobě vzniknout daňová povinnost ve výši 600 000 Kč. Protože se dá předpokládat, že k termínu pro podání daňového přiznání k DPH nebude řízení o odstranění pochybností ukončeno, bude muset fyzická osoba zaplatit státu DPH ve výši 600 000 Kč. Bylo by možné podat dodatečné daňové přiznání k DPH za 3. čtvrtletí 2011, které sice možné podat není, ale správce je povinen k údajům v přiznání přihlédnout? Důvodem podání by bylo zjištění, že daňový doklad za pořízení automobilu byl přijat až dne 1. 10. 2011, a proto fyzická osoba neměla nárok na odpočet DPH v daňovém přiznání za 3. čtvrtletí, ale až za 4. čtvrtletí. Daňový doklad za koupi auta by byl uplatněn v daňovém přiznání za 4. čtvrtletí 2011. Tím by bylo možné téměř kompletně započíst nárok s povinností. Je tento postup možný, případně jaké je zde riziko?
ODPOVĚĎ:
Podání dodatečného daňového přiznání ještě před vyměřením daně, o němž uvažuje tazatel, řeší ustanovení § 141 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s tím, že v takovýchto případech se řízení zahájené podáním dodatečného daňového přiznání zastaví, ale údaje uvedené v podaném dodatečném přiznání se využijí pro vyměření této daně.
Vedle tohoto ustanovení daňového řádu, které je obecně platné pro řízení o všech daních, obsahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), v § 104 speciální ustanovení, které řeší nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období.
Vzhledem ke zjištění žadatele, že nárok na odpočet uplatnil v dřívějším zdaňovacím období (3. čtvrtletí 2011), než ve kterém mohl nárok na odpočet uplatnit (4. čtvrtletí 2011), čímž za 3. čtvrtletí neoprávněně snížil svoji daňovou povinnost, měl by správce daně postupovat podle odst. 2 uvedeného § 104 ZDPH. Toto ustanovení pak správci daně určuje, že daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle daňového řádu z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období, a to za každý den krácení státního rozpočtu.
Z výše uvedeného je tak zřejmé, že podáním dodatečného daňového přiznání situace bezezbytku vyřešena nebude. Protože se však daňové přiznání za 4. čtvrtletí 2011 podává až do 25. 1. 2012, má tazatel dost času, aby spolu se správcem daně uvedenou situaci vyřešil. Měl by podat daňové přiznání za 4. čtvrtletí 2011 již ve správné výši (se započtením odpočtu v souladu s § 73 ZDPH) a současně by měl požádat správce daně o ukončení vytýkacího řízení a vyměření daně za 3. čtvrtletí 2011 s tím, že v tomto zdaňovacím období uplatnil odpočet daně neoprávněně. Tazatel však musí také počítat s tím, že za období od 25. 10. 2011 do dne vyměření daně za 4. čtvrtletí 2011 mu bude počítán úrok z prodlení.