Uplatnění daně z přidané hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení
UPLATNĚNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Ing.
Ladislav
Pitner
Naše firma (plátce DPH v České republice) je subdodavatelem pro dodavatele (česká firma, plátce DPH). Předmětem subdodávky je pokládka dlažby kolem venkovního bazénu u rodinného domu – jehož plocha nepřesáhne 350 m2. Jak máme postupovat s vyúčtováním DPH, s jakou sazbou? Nebo se zde od 1. 1. 2012 uplatní přenesení daňové povinnosti dle klasifikace CZ-CPA kód 43.33 – kód 43.33.21 a jak máme postupovat?
ODPOVĚĎ:
V tomto případě se jedná buď o plošnou stavbu, nebo by se mohlo jednat i o nemovitost.
1)
Pokud není plošná stavba nemovitostí podle § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nejedná se o stavbu spojenou se zemí pevným základem), jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Taková plošná stavba je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. Jedná se například o zámkovou dlažbu, která je rozebíratelná, chodníky, odstavné plochy pro vozidla, dlažby a obruby apod. Z hlediska DPH se uplatní základní sazba daně (20 %).
2)
Pokud je plošná stavba stavbou nemovitou, tj. taková, která je spojena se zemí pevným základem, může být příslušenstvím bytového domu nebo rodinného domu. Jedná se například o plošnou stavbu, která splňuje všechny znaky nemovité stavby, je ve vlastnictví stejného vlastníka jako bytový dům nebo rodinný dům a tvoří s bytovým domem nebo rodinným domem jeden funkční celek. V případě příslušenství rodinného domu pro sociální bydlení (max. 350 m2 podlahové plochy) se uplatní i u příslušenství snížená sazba daně (14 %).
3)
Pokud jsou stavební práce spojené s položením dlažby kolem bazénu poskytnuty plátcem DPH plátci DPH (např. jako subdodávka dodavateli stavebních prací na rodinném domě), po 1. 1. 2012 jako dodavatel prací uplatníte režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vystavíte daňový doklad, kde místo částky daně uvedete sdělení, že povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce plnění (služeb), v daňovém přiznání uvedete poskytnuté služby do řádku 25. Příjemce služeb uvede daň do řádku 10 nebo 11 (podle sazby DPH) a nárok na odpočet daně do řádku 43 nebo 44 (opět podle sazby daně). Jak dodavatel prací, tak příjemce jsou povinni vést evidenci údajů o poskytnutých a přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, výpis z evidence předkládají oba plátci společně s daňovým přiznáním k DPH.