Přiznání k DPH, 2. část - složitější případy

Vydáno: 16 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2012 jsme se seznámili s tiskopisem přiznání k DPH a ukázali si, jak do něj uvést nejčastější daňové případy – odpočtu daně na vstupu z nákupů zboží/služeb od plátců v Česku a naopak přiznání daně na výstupu z prodejů zboží/služeb v České republice. Názorně řečeno, zabývali jsme se pouze sytě zeleně podbarvenými řádky přiznání k DPH, kterým je aktuálně tiskopis 25 5401 MFin 5401 – – vzor č. 17. V dnešním pokračování se podíváme na složitější případy, s nimiž se potýkají plátci DPH v průběhu kalendářního roku. Zapojíme tak do hry i některé další řádky přiznání, které jsou vybarveny světle zeleně, přičemž ale plátci vyplňují jen prázdná bílá okénka.

Přiznání k DPH – složitější případy
Ing.
Martin
Děrgel
 
OBCHODOVÁNÍ SE ZBYTKEM EVROPSKÉ UNIE
Jednotný systém DPH v rámci EU je postaven na principu
– zdanění co nejblíže místu konečné spotřeby
. Tomu je uzpůsoben režim DPH u přeshraničních plnění v rámci EU mezi osobami registrovanými k DPH („
intrakomunitární plnění
“), který musel být zakomponován i do českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
ZDPH
“). Základní pravidla jsou, jak už to bývá, poměrně jednoduchá:
*
z pohledu dodavatele
je dodání zboží do jiného státu EU
osvobozeno od daně
(v České republice § 64 ZDPH),
*
z pohledu odběratele
je „pořízení zboží do jiného státu EU“
předmětem zdanění
ve státě pořízení zboží [v Česku v souladu s § 16, § 25 a § 108 odst. 1 písm. d) ZDPH], přičemž si současně může ihned nárokovat tuto DPH k odpočtu (při splnění obvyklých podmínek vymezených v České republice v § 72 až 76 ZDPH).
PŘÍKLAD
Osvobozené dodání zboží plátcem osobě registrované k dani jinde v Evropské unii
Český podnikatel A je registrován k DPH v Česku („
plátce ČR
“), kde vyrábí nábytek. Jednu sedací soupravu dodal podnikateli B z jiného státu EU, kde je tento odběratel registrován k DPH („
ORD EU
“). Protože zboží prodává (dodává) osoba registrovaná k dani, podléhá tento obchod DPH v rámci EU. V zájmu naplnění principu – zdanění co nejblíže konečné spotřebě –
se místo zdanění přesouvá od dodavatele (ČR) k odběrateli do jiného státu EU
. Nicméně v souladu s § 7 odst. 2 ZDPH zůstává místo plnění tohoto dodání zboží (prodeje) v Česku, kde začíná jeho přeprava. Aby zde nedošlo k nechtěnému zdanění, jedná se o plnění osvobozené od české daně (§ 64 ZDPH), a to při zachování nároku na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění (např. z koupeného materiálu pro výrobu sedačky apod.). Zdaněním této transakce daní na výstupu (ve schématu „
DPH
out
“) je tedy pověřen odběratel B, a to z titulu „pořízení zboží z jiného státu EU“, přičemž si za obvyklých podmínek může tuto daň (coby DPH na vstupu ve schématu „
DPH
in
“) současně nárokovat k odpočtu.
Kvůli ověření splnění podmínek pro osvobození a také poctivosti odběratele B přiznat daň ve svém státě EU, je současně český dodavatel A povinen správci daně předložit „souhrnné hlášení“ o tomto dodání zboží.
V souladu s § 22 odst. 3 ZDPH je český dodavatel A povinen uvést (přiznat) uskutečněné dodání zboží do jiného státu EU – coby plnění osvobozené od české DPH – k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci odeslání nebo přepravení do jiného státu EU, případně již ke dřívějšímu datu vystavení daňového dokladu. V daňovém přiznání je pro tyto účely předurčen samostatný řádek 20 – Dodání zboží do jiného členského státu. Protože plnění nepodléhá české dani, uvádí se zde pouze „čistá“ hodnota plnění, tedy sjednaná úplata dle § 36 ZDPH.
 +--------------------------------------------------------------------------------------+---------+ | II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně | Hodnota | +--------------------------------------------------------------------------------------+---------+ | Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)                    |   20 | +--------------------------------------------------------------------------------------+---------+
Popsanou situaci přehledně zachycuje následující schéma:
PŘÍKLAD
Zdanitelné pořízení zboží plátcem od osoby registrované k dani jinde v Evropské unii
Poněkud více práce bude mít český plátce v právě opačné roli. Mějme tedy naopak výrobce nábytku A z jiného státu EU, který je ORD EU, a dodal jednu sedací soupravu českému podnikateli B, který je plátcem DPH. Protože zboží prodává (dodává) osoba registrovaná k dani, podléhá tento obchod DPH v rámci EU. Opět v zájmu naplnění principu – zdanění co nejblíže konečné spotřebě –
se místo zdanění přesouvá od dodavatele ( jiný stát EU) k odběrateli do Česka
. Protože však místo plnění tohoto dodání zboží (prodeje) zůstalo u dodavatele, kde začíná jeho přeprava, jedná se zde o plnění osvobozené od tamní DPH. Zdaněním této transakce českou daní na výstupu („
DPH
out
“) je pověřen až český odběratel B, a to z titulu „pořízení zboží z jiného státu EU“. Protože sedačku pořídil pro svou firemní kancelář – přičemž uskutečňuje pouze zdanitelná plnění – může si za obvyklých podmínek (§ 7276 ZDPH) tuto daň coby „DPH na vstupu“ (ve schématu „
DPH
in
“) nárokovat k odpočtu.
Kvůli ověření splnění podmínek pro osvobození a také poctivosti odběratele B přiznat daň ve svém státě (ČR), je současně dodavatel A povinen svému správci daně předložit „souhrnné hlášení“ o tomto dodání zboží.
V souladu s § 25 ZDPH je plátce ČR B povinen uvést (přiznat) pořízení zboží z jiného státu EU – coby zdanitelné plnění podléhající české DPH – k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci pořízení zboží, případně ke dřívějšímu datu vystavení daňového dokladu. A to na řádku 3, neboť pořízený nábytek v ČR podléhá základní sazbě daně (při snížené sazbě daně by to byl řádek 4). Sjednaná úplata je přitom v souladu s § 40 ZDPH „Základem daně“, z níž se metodou „zdola“ (§ 37 odst. 1 ZDPH) dopočte „Daň na výstupu“ (DPH
out
) vynásobením 0,2.
 +------------------------------------------------------------+-----+--------------+----------------+ | I. Zdanitelná plnění                    | ř. | Základ daně | Daň na výstupu | +------------------------------------------------+-----------+-----+--------------+----------------+ | Pořízení zboží z jiného členského státu    | základní |  3 |       |        | | [§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3] | snížená  |  4 |       |        | +------------------------------------------------+-----------+-----+--------------+----------------+ 
Stejné částky uvede v nároku na odpočet daně na vstupu (DPH
in
) do řádku 43 (základní sazba daně u přijatého plnění). A jelikož sedačku využije jen pro svá zdanitelná plnění, nárokuje odpočet daně „V plné výši“.
 +------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ |   IV. Nárok na odpočet daně         |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných | základní | 43 |       |       |         | | na řádcích 3 až 13         | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+
V zásadě obdobně se postupuje i v případě ostatních intrakomunitárních plnění – tedy
při přeshraničním poskytování služeb v EU mezi osobami registrovanými k dani v různých státech
– kdy se v zájmu principu „zdanění co nejblíže spotřeby“ překlápí povinnost přiznat DPH z dodavatele (registrovaného k DPH v EU) na odběratele (registrovaného k DPH v jiném státě EU), jsou-li pro to naplněny věcné podmínky. Jako poskytování služby se prakticky posuzuje také dodání zboží spojené s jeho instalací nebo montáží dodavatelem.
Jsou zde však tři významnější odlišnosti:
*
Z pohledu poskytovatele služeb (dodavatele) nezůstává
místo plnění
v jeho členském státě, ale v souladu s pravidly § 9 až 10k ZDPH
se rovnou přesouvá k příjemci služeb (odběrateli)
, tudíž dodavatel nebude přiznávat uskutečněné plnění osvobozené od daně ve svém státě, ale plnění uskutečněné v jiném státě EU.
*
V souladu s § 24 a 24a ZDPH se tato intrakomunitární plnění spočívající v poskytování služeb
přiznávají nejen ve vazbě na den jejich uskutečnění, ale rovněž již při dřívějším přijetí úplaty
(např. zálohy).
*
U intrakomunitárního poskytování služeb je řada výjimek
, u nichž se nepřeklápí místo plnění a zdanění za příjemcem služby (odběratelem), ale řídí se zvláštními pravidly dle § 10 až 10k ZDPH (např. ubytovací a stravovací služby jsou bez ohledu na účastníky plnění vždy předmětem zdanění v místě jejich poskytnutí).
Jak se s těmito ostatními intrakomunitárními plněními poprat v přiznání k české DPH? Na to se podíváme opět samostatně pro obě možné role českého plátce. Nejprve když je
český plátce dodavatelem
. Zde se v praxi někdy chybuje ve dvou směrech, jednak plátci uvažují zkratkovitě a služby poskytované, resp. dodání zboží včetně instalace/montáže do jiného státu EU, posuzují jako klasické intrakomunitární dodání zboží, tedy jako plnění osvobozené od české DPH. Což je špatně a je pak nesprávně vyplněno i přiznání. Tím, že se
překlápí samotné místo plnění
(a nejen místo zdanění), tak nelze toto plnění osvobodit od české DPH – když přece vůbec není předmětem této daně – – viz § 2 ZDPH. Nicméně kvůli zachování důležité informativní hodnoty o plnění, je nutné jej přesto uvést v českém přiznání k DPH. A to jako uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Druhým zdrojem chyb je opomenutí skutečnosti, že služby – byť nejsou předmětem české DPH – – je
nutno přiznávat nejen ve vazbě na okamžik jejich poskytnutí, ale i při dřívějším přijetí úplaty, což se zde netýká jen účtujících plátců
. Naproti tomu úplata přijatá až po uskutečnění služby se již do přiznání neuvádí.
PŘÍKLAD
Poskytnutí intrakomunitárních služeb v přiznání k DPH
Obchodní společnost ABC, s. r. o. (měsíční plátce DPH) obchoduje mj. i s firmou XYZ, GmbH z Německa (ORD EU), přičemž s ní v březnu a dubnu 2012 uskutečnila následující transakce (částky již přepočteny na Kč):
*
Březen 2012:
ABC poskytla firmě XYZ službu přestavby pohonu auta na zemní plyn za 50 000 Kč splatných v dubnu.
ABC obdržela od firmy XYZ zálohu 60 000 Kč na dubnovou dodávku oken včetně montáže v Německu.
*
Duben 2012:
ABC obdržela od firmy XYZ celých 50 000 Kč za březnovou přestavbu pohonu auta na zemní plyn.
ABC dokončila pro firmu XYZ dodání oken s montáží v Německu a také obdržela doplatek 40 000 Kč.
Český plátce pro ORD EU, tedy coby dodavatel, uskutečnil dvě plnění s místem plnění (a tedy i zdanění) v Německu, kde je v souladu s tamním ZDPH přizná a zdaní německý odběratel. Přestože tato plnění nemají místo plnění v Česku – a proto nejsou vůbec předmětem české DPH – je nutno je uvést do přiznání k české dani. V souladu s § 24a ZDPH je český plátce přizná ke dni uskutečnění, resp. ke dni dřívějšího přijetí úplaty.
K tomuto účelu konkrétně využije dva řádky přiznání k DPH. Pro práci na movité věci (přestavba auta) to bude řádek 21, jelikož jde o službu podléhající základnímu pravidlu určení místa plnění podle § 9 ZDPH. Přestože je druhé plnění – dodání oken včetně jejich montáže dodavatelem v Německu – věcně stále „dodáním zboží“, tak se u něj prakticky postupuje obdobně jako u intrakomunitární služby, viz § 24a odst. 4 ZDPH. Ovšem vykáže se na jiném řádku přiznání – č. 26 – jelikož její místo plnění není určeno základním pravidlem § 9 ZDPH, ale speciálním pravidlem § 7 odst. 3 ZDPH. V obou případech se do přiznání uvádějí jen částky bez DPH.
 +-------------------------------------------------------------------------------------------+---------+ | II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně    | Hodnota | +--------------------------------------------------------------------------------------+----+---------+ | Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených         | 21 |     | | v § 102 odst. 1 písm. d)                               |  |     | +--------------------------------------------------------------------------------------+----+---------+ | Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně                 | 26 |     | | (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)               |  |     | +--------------------------------------------------------------------------------------+----+---------+
Konkrétně se uvedené transakce promítnou do přiznání k DPH českého plátce ABC, s. r. o. následovně:
*
Přiznání k DPH za březen 2012:
Celková úplata 50 000 Kč za přestavbu pohonu auta pro XYZ uskutečněná v březnu patří do řádku 21.
Přijatá záloha (úplata) 60 000 Kč na dodávku oken včetně montáže v Německu pro XYZ patří do řádku 26.
*
Přiznání k DPH za duben 2012:
Přijetí úplaty (sjednané ceny) 50 000 Kč od XYZ za březnovou přestavbu auta se do přiznání neuvádí.
Zbývající část ceny (úplaty) 40 000 Kč za dubnové dodání oken včetně montáže pro XYZ patří do řádku 26.
PŘÍKLAD
Přijetí intrakomunitárních služeb v přiznání k DPH
Nyní situaci obrátíme, jednoduše se prohodí role firem a s nimi i místo jejich poskytnutí. Takže českého plátce ABC, s. r. o., tentokrát coby odběratele, provázely tyto obchodní transakce s ORD EU (XYZ, GmbH):
*
Březen 2012:
XYZ poskytla plátci ABC službu přestavby pohonu auta na zemní plyn za 50 000 Kč splatných v dubnu.
XYZ obdržela od plátce ABC zálohu 60 000 Kč na dubnovou dodávku oken včetně montáže v Česku.
*
Duben 2012:
XYZ obdržela od plátce ABC celých 50 000 Kč za březnovou přestavbu pohonu auta na zemní plyn.
XYZ dokončila pro plátce ABC dodání oken s montáží v Česku a také obdržela doplatek 40 000 Kč.
Český plátce, tedy coby odběratel od ORD EU, přijal dvě plnění s místem plnění (a tedy i zdanění) v Česku podle § 9 odst. 1 a § 7 odst. 3 ZDPH, přičemž v návaznosti na § 108 odst. 1 písm. b), resp. c), ZDPH je povinen přiznat odpovídající českou DPH z těchto přijatých plnění. V souladu s § 24 ZDPH musí český plátce přiznat DPH na výstupu ke dni uskutečnění (poskytnutí) přijatých plnění, resp. ke dni dřívějšího přijetí úplaty.
K tomuto účelu konkrétně využije dva řádky přiznání k DPH. Pro práci na movité věci (přestavba auta) to bude řádek 5, jelikož jde o službu v režimu základního pravidla určení místa plnění podle § 9 ZDPH, která podléhá základní sazbě DPH 20 %. Přestože je druhé plnění – dodání oken včetně jejich montáže dodavatelem v Česku – věcně stále „dodáním zboží“, tak se u něj prakticky postupuje obdobně jako u intrakomunitární služby, viz § 24 odst. 4 ZDPH. Ovšem vykáže se na jiném řádku přiznání – č. 12 – jelikož její místo plnění není určeno základním pravidlem § 9 ZDPH, ale speciálním pravidlem § 7 odst. 3 ZDPH, a podléhá základní sazbě DPH.
 +--------------------------------------------------------------+-----+--------------+----------------+ | I. Zdanitelná plnění                     | ř. | Základ daně | Daň na výstupu | +--------------------------------------------------+-----------+-----+--------------+----------------+ | Přijetí služby s místem plnění podle       | základní |  5 |       |        | | § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani     | snížená  |  6 |       |        | | v jiném členském státě              |      |   |       |        | +--------------------------------------------------+-----------+-----+--------------+----------------+ | Ostatní zdanitelná plnění, u kterých       | základní | 12 |       |        | | je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí | snížená  | 13 |       |        | | (§ 108)                     |      |   |       |        | +--------------------------------------------------+-----------+-----+--------------+----------------+
Protože český plátce bude předmětný automobil i stavební objekt s novými okny využívat jen pro svá zdanitelná plnění, pro plnění osvobozená s nárokem na odpočet, případně pro další typy „nárokových plnění“ dle § 72 odst. 1 ZDPH, uplatní si plný nárok na odpočet DPH na vstupu z těchto přijatých zdanitelných plnění.
K tomuto účelu slouží řádek 43 – u plnění podléhajících základní sazbě daně – přičemž z časového hlediska nemusí s odpočtem čekat až na obdržení daňového dokladu, jelikož zde § 73 odst. 1 písm. b) ZDPH umožňuje zjednodušení a urychlení odpočtu daně tím, že nárok na něj lze prokázat i jinak (např. smlouvami).
 +------------------------------------+----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | IV. Nárok na odpočet daně     |     |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------+----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných | základní | 43 |       |       |         | | na řádcích 3 až 13         | snížená | 44 |       |       |         | +------------------------------------+----------+----+--------------+--------------+-----------------+
Poznámka:
Předpokládáme, že zde nejsou splněny podmínky pro sníženou sazbu DPH ve smyslu § 48 nebo § 48a ZDPH, tedy že nejde o rodinný dům, bytový dům ani byt, případně o stavbu pro „sociální bydlení“, kdy by se prakticky pouze uplatnily jiné „párové“ řádky pro sníženou sazbu daně, a to postupně řádek č. 6, 13 a 44.
Konkrétně se uvedené transakce promítnou do přiznání k DPH českého plátce ABC, s. r. o. následovně:
*
Přiznání k DPH za březen 2012:
Přestavba pohonu auta uskutečněná německou firmou XYZ v březnu patří do řádku 5, přičemž do sloupce „Základ daně“ se podle § 39 ZDPH uvede celková sjednaná částka bez daně, tj. 50 000 Kč, a odpovídající česká DPH na výstupu se dopočte metodou „zdola“ dle § 37 odst. 1 ZDPH vynásobením sazbou daně 20 % = 50 000 Kč x 0,20 = 10 000 Kč a zapíše se do sloupce „Daň na výstupu“.
Současně si plátce nárokuje plný odpočet této daně na řádku 43, kde do sloupce „Základ daně“ opíše úplatu bez daně, tj. 50 000 Kč, a do sloupce „V plné výši“ nárokovanou DPH na vstupu 10 000 Kč.
Přijatá záloha 60 000 Kč na dodávku oken včetně montáže v Česku německým dodavatelem XYZ patří do řádku 12, přičemž rozpis a výpočet bude obdobný, základ daně 60 000 Kč, DPH na výstupu 12 000 Kč.
A opět současně si uplatní plný odpočet této daně na řádku 43, kde do sloupce „Základ daně“ opíše úplatu bez daně, tj. 60 000 Kč, a do sloupce „V plné výši“ plně nárokovanou DPH na vstupu 12 000 Kč.
*
Přiznání k DPH za duben 2012:
Poskytnutí úplaty (ceny) 50 000 Kč firmě XYZ za březnovou přestavbu auta se do přiznání neuvádí, celková úplata za přijaté plnění totiž byla přiznána již v březnu, stejně jako nárokován odpočet daně.
Zbývající část ceny (úplaty) 40 000 Kč za dubnové dodání oken včetně montáže v Česku německým dodavatelem XYZ patří do řádku 12, přičemž se přizná plnění a DPH na výstupu z něj již pouze z této zbylé hodnoty 40 000 Kč coby základ daně (ne z celé úplaty 100 000 Kč), k tomu DPH na výstupu 8 000 Kč.
A opět současně si uplatní plný odpočet této daně na řádku 43, kde do sloupce „Základ daně“ opíše zbylou úplatu bez daně 40 000 Kč a do sloupce „V plné výši“ nárokovanou DPH na vstupu 8 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty