Trestní odpovědnost právnických osob

Vydáno: 17 minut čtení

Víte, že s účinností od 1. 1. 2012 právnická osoba může být odpovědná i za trestné činy spáchané jejími zaměstnanci? Zajímá Vás, jak omezit riziko přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnanci právnické osobě? Víte, jak nastavit vnitřní kontrolní mechanismy za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti na pracovišti? Zajímá Vás, co udělat, aby trestní odpovědnost právnické osobě v případě již spáchaného trestného činu zanikla? Zajímá Vás, jaké lze právnické osobě uložit tresty? Víte, že údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách jsou veřejně přístupné? Máte podezření ze spáchání trestného činu Vaším zaměstnancem, vedením Vaší společnosti, dodavatelem či konkurentem? Víte, jak tuto situaci řešit? Odpovědi na (nejen) tyto otázky můžete najít v následujícím článku.

Trestní odpovědnost právnických osob
JUDr. Ing.
Hana
Skalická
Ph. D.
BA, advokátka, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář, vedoucí Katedry finančního a daňového práva ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy
 
ÚVOD
Trestní odpovědnost právnických osob byla do českého právního řádu zavedena s účinností od 1. 1. 2012, a to zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“). Společně s tímto zákonem byl přijat i zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 420/2011.
Oproti roku 2004, kdy Poslanecká sněmovna návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob zamítla hned v prvním čtení, nový návrh zákona snad i díky silnému tlaku mezinárodních organizací v roce 2011 celkem hladce procházel legislativním procesem (až na prezidentské
veto
v závěru legislativního procesu). Poslanecká sněmovna návrh schválila dne 27. 9. 2011, senát návrh schválil přesně o měsíc později 27. 10. 2011. Poté byl zákon doručen prezidentovi k podpisu, a to dne 3. 11. 2011. Prezident zákon nepodepsal a vrátil ho zpět sněmovně dne 18. 11. 2011. Poslanecká sněmovna o vráceném návrhu hlasovala 6. 12. 2011, přičemž prezidentské
veto
přehlasovala. Schválený zákon byl doručen k podpisu premiérovi dne 15. 12. 2011 a dne 22. 12. 2011 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Legisvakanční lhůta (tedy doba mezi platností a účinností zákona) byla u tak zlomové normy poměrně krátká – pouhých devět dní. Ačkoli celý legislativní proces byl medializován, a tedy veřejnost měla možnost se se zněním zákona seznámit již před jeho platností, považuji tuto devítidenní legisvakanční lhůtu vzhledem k závažnosti postihů zákonem stanovených za poměrně krátkou.
Ačkoli