Trestní odpovědnost právnických osob

Vydáno: 17 minut čtení

Víte, že s účinností od 1. 1. 2012 právnická osoba může být odpovědná i za trestné činy spáchané jejími zaměstnanci? Zajímá Vás, jak omezit riziko přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnanci právnické osobě? Víte, jak nastavit vnitřní kontrolní mechanismy za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti na pracovišti? Zajímá Vás, co udělat, aby trestní odpovědnost právnické osobě v případě již spáchaného trestného činu zanikla? Zajímá Vás, jaké lze právnické osobě uložit tresty? Víte, že údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách jsou veřejně přístupné? Máte podezření ze spáchání trestného činu Vaším zaměstnancem, vedením Vaší společnosti, dodavatelem či konkurentem? Víte, jak tuto situaci řešit? Odpovědi na (nejen) tyto otázky můžete najít v následujícím článku.

Trestní odpovědnost právnických osob
JUDr. Ing.
Hana
Skalická
Ph. D.
BA, advokátka, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář, vedoucí Katedry finančního a daňového práva ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy
 
ÚVOD
Trestní odpovědnost právnických osob byla do českého právního řádu zavedena s účinností od 1. 1. 2012, a to zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“). Společně s tímto zákonem byl přijat i zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 420/2011.
Oproti roku 2004, kdy Poslanecká sněmovna návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob zamítla hned v prvním čtení, nový návrh zákona snad i díky silnému tlaku mezinárodních organizací v roce 2011 celkem hladce procházel legislativním procesem (až na prezidentské
veto
v závěru legislativního procesu). Poslanecká sněmovna návrh schválila dne 27. 9. 2011, senát návrh schválil přesně o měsíc později 27. 10. 2011. Poté byl zákon doručen prezidentovi k podpisu, a to dne 3. 11. 2011. Prezident zákon nepodepsal a vrátil ho zpět sněmovně dne 18. 11. 2011. Poslanecká sněmovna o vráceném návrhu hlasovala 6. 12. 2011, přičemž prezidentské
veto
přehlasovala. Schválený zákon byl doručen k podpisu premiérovi dne 15. 12. 2011 a dne 22. 12. 2011 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Legisvakanční lhůta (tedy doba mezi platností a účinností zákona) byla u tak zlomové normy poměrně krátká – pouhých devět dní. Ačkoli celý legislativní proces byl medializován, a tedy veřejnost měla možnost se se zněním zákona seznámit již před jeho platností, považuji tuto devítidenní legisvakanční lhůtu vzhledem k závažnosti postihů zákonem stanovených za poměrně krátkou.
Ačkoli Česká republika byla posledním členským státem Evropské unie, který trestní odpovědnost právnických osob zaváděl (a to ať již „pravou či nepravou trestní odpovědnost“), provázelo přípravu zákona mnoho otazníků daných zejména odlišností povahy fyzických a právnických osob. Které právnické osoby by měly být subjekty trestného činu? Jak pojmout koncept zavinění, když koncept používaný u fyzických osob – tedy nedbalost nebo úmysl – u právnických osob nelze užít, neboť se jedná o vyjádření určitého stavu vůle, kterou však právnická osoba nemá? Které skutkové podstaty jsou
relevantní
, neboli jaké trestné činy by mohla právnická osoba spáchat? Jaké lze právnické osobě uložit tresty? Jaký je vztah mezi trestní odpovědností fyzických i právnických osob? Mohou být za stejný skutek trestně odpovědné společně fyzické i právnické osoby?
Zákonodárci se rozhodli trestní odpovědnost právnických osob založit na konceptu „přičitatelnosti jednání fyzických osob osobě právnické“. Podívejme se však nejdříve na to, jak je definován trestný čin právnické osoby.
 
TRESTNÝ ČIN PRÁVNICKÉ OSOBY
Subjekty trestného činu
, tedy právnické osoby, jimž může být přičítána odpovědnost za trestné činy, zákon vymezuje negativně. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob není odpovědná Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci (tedy zejména obce, kraje). Majetková účast těchto osob na jiných právnických osobách však trestní odpovědnost takových právnických osob nevylučuje. Laicky řečeno, zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob podléhá každá právnická osoba, která má IČ.
Pachatelem
se rozumí právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, ale i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby. Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena odpovědnost fyzických osob, přičemž je možné i spolupachatelství fyzické a právnické osoby a další formy trestné součinnosti (nepřímý pachatel, spolupachatel, návodce, pomocník, organizátor). Podle důvodové zprávy zákonu podléhá například i jednočlenná s. r. o., přičemž i zde je možný souběh trestní odpovědnosti fyzické i právnické osoby (tedy není vyloučeno, že by společník jednočlenného s. r. o. mohl být shledán vinným z trestného činu jakožto fyzická osoba a následky by kromě něj nesla i právnická osoba, v níž je společníkem – tedy jednočlenná společnost s ručením omezeným).
Za
trestný čin právnické osoby
se považuje
protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
:
*
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu,
*
jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat (kromě osob, které jsou oprávněny za společnost jednat ze zákona, sem patří i osoby, které jednají na základě smluvního zastoupení – tj. například daňový poradce nebo advokát, ale i prokurista, likvidátor či insolvenční správce),
*
ten, kdo u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost (např. dozorčí orgán či ten, kdo ve společnosti vykonává vnitřní kontrolní činnost),
*
ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby (zde nemusí jít pouze o osobu uvnitř právnické osoby, ale i o ovládající a ovládanou právnickou osobu),
*
zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou výše.
Koncept trestní odpovědnosti je založený na „
přičitatelnosti jednání fyzických osob osobě právnické
“. Právnické osobě se přičítá jednání jejích orgánů či výše uvedených osob, přičemž nezáleží na tom, zda-li se podaří či nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba se protiprávního činu dopustila.
Trestný čin lze přičítat právnické osobě, i pokud k němu došlo před vznikem právnické osoby, dále pokud právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o její neplatnosti, či v případě, kdy právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, je neplatný nebo neúčinný, nebo jednající fyzická osoba není za takový trestný čin trestně odpovědná.
Trestní odpovědnost přechází na všechny právní nástupce právnické osoby.
Při více právních nástupcích se přihlíží k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu.
 
KATALOG TRESTNÝCH ČINŮ
Zákon obsahuje
taxativní
výčet asi 80 trestných činů, které právnická osoba může spáchat, přičemž mezi nimi jsou i některé trestné činy nedbalostní. Mezi nejčastější budou nejspíše patřit trestné činy hospodářské (např. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži), dále trestné činy korupční (přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímé úplatkářství) a poškozující životní prostředí (např. poškození a ohrožení životního prostředí, a to i z nedbalosti, poškození lesa, neoprávněné vypuštění znečišťujících látek, neoprávněné nakládání s odpady).
 
TRESTY A OCHRANNÉ OPATŘENÍ
A jaké tresty lze právnické osobě uložit? „Trestem smrti“ pro právnickou osobu je zrušení. Soud může uložit trest zrušení právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Právní mocí rozhodnutí, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby, vstupuje tato právnická osoba do likvidace. Uložení tohoto trestu bude namístě především tam, kde se právnická osoba zapletla např. do organizovaného zločinu. Trest zrušení nelze uložit těm právnickým osobám, u kterých to vylučuje jejich povaha (např. u osob zřízených zákonem, u územně samosprávných celků apod.).
Soud dále může uložit trest
propadnutí majetku
(zcela či zčásti),
peněžitý trest
ve výši 20–730 denních sazeb v rozmezí 1 000 Kč až 2 mil. Kč – tedy až do výše 1,46 mld. Kč. Peněžitý trest nelze uložit vedle trestu propadnutí majetku a uložení tohoto trestu nesmí být na újmu práv poškozeného.
Dalším trestem může být
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
, přičemž tento trest nelze uložit vedle ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Dále lze uložit
trest zákazu činnosti
v rozmezí 1 roku až 20 let, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností,
zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
opět v rozmezí 1–20 let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním či s účastí v zadávacím řízení,
zákaz přijímání dotací a subvencí
na 1–20 let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci nebo s jejím poskytováním nebo využíváním či jakékoli veřejné podpory.
Trestem rovněž může být
uveřejnění rozsudku
ve veřejném sdělovacím prostředku, přičemž v případě neuveřejnění může být uložena pořádková pokuta až 500 000 Kč denně, možno uložit i opakovaně až do doby uveřejnění rozsudku.
Zákon zná i jedno ochranné opatření, a to
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
. Toto ochranné opatření lze uložit samostatně nebo vedle trestu, s výjimkou uložení vedle trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to včetně zabrání spisů a zařízení, lze uložit i omezení dispozice s věcí.
Pokud srovnáme českou úpravu s úpravou slovenskou, Slovensko se s požadavkem mezinárodních organizací na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vyrovnalo tak, že v trestním zákoně zavedlo možnost uložení ochranných opatření právnickým osobám, a to konkrétně:
*
zabrání peněžní částky od 800 do 1 660 000 EUR,
*
zabrání majetku.
Při stanovení druhu a výměry trestu soud přihlédne k povaze a závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby (dosavadní činnost a majetkové poměry), k jejímu působení po činu (náhrada škody) a k účinkům a důsledkům, jaké trest má mít v budoucnu.
Soud musí přihlédnout i k důsledkům, které může mít uložení trestních sankcí vůči osobám poškozeným a věřitelům právnické osoby, jejichž pohledávky vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby.
 
REJSTŘÍK TRESTŮ
Na rozdíl od části rejstříku trestů fyzických osob, údaje v rejstříku trestů o právnických osobách jsou veřejně přístupné. Tedy v případě, kdy bude právnická osoba pravomocně odsouzena za trestný čin, se tato skutečnost zaznamená do rejstříku trestů a tyto údaje budou veřejně přístupné. Údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy se uchovávají 100 let od pravomocného odsouzení právnické osoby, které se týkají.
Každý může požádat o výpis z Rejstříku trestů týkající se právnické osoby, a to písemně. Žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů lze od 1. 1. 2012 podat buď osobně v sídle Rejstříku trestů či poštou na adresu Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4. Žádost se podává na formuláři dostupném na webových stránkách www.justice.cz v sekci Rejstřík trestů. Žádost musí být opatřena nalepenou kolkovou známkou v hodnotě 100 Kč. Jelikož jsou údaje o právnických osobách veřejně přístupné, neověřuje se totožnost osoby, která žádost podává.
Od dubna 2012 by žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob mělo být možné podávat i na všech kontaktních místech CzechPoint.
Na webových stránkách Rejstříku trestů právnických osob je v současné době uvedeno toto oznámení:
„Právnická osoba nemůže být trestně stíhána za jednání spáchané před účinnosti zákona č. 418/2011 Sb. a z tohoto důvodu
evidence odsouzených právnických osob dosud fakticky neexistuje. Vznikne zaevidováním prvého trestního listu, kterým soud oznámí Rejstříku trestů pravomocné odsouzení právnické osoby
. Okamžik faktického vzniku evidence Rejstřík trestů zveřejní tak, že
současně se záznamem o prvém pravomocném odsouzení právnické osoby bude na těchto stránkách zřízen informativní veřejný přístup k údajům uváděným ve výpisech týkajících se odsouzených právnických osob
.“
 
SPECIFIKA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Obviněná právnická osoba je subjektem trestního řízení. O zahájení trestního stíhání vyrozumí policie orgán, který vede obchodní rejstřík nebo jiné registry. Místní příslušnost se řídí podle sídla, podniku či organizační složky právnické osoby anebo podle místa, kde čin vyšel najevo.
Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení. Trestní odpovědnost se posuzuje samostatně u právnické i fyzické osoby. Právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do pravomocného skončení řízení zrušena, přeměněna ani nemůže zaniknout s výjimkou toho, kdy by důsledky byly nepřiměřené povaze spáchaného trestného činu. Výjimky z tohoto pravidla schvaluje soud.
Zákon rovněž zavádí „překážku
litispendence
a
res
iudicata“, která se projevuje v následujících situacích:
*
Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě brání tomu, aby o témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu.
*
Naopak trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno.
 
Možnost vyvinění se
Jedinou možností, kdy se právnická osoba může vyvinit z trestného činu spáchaného jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, je situace, kdy je trestný čin spáchán zaměstnancem právnické osoby (nebo osobou v obdobném postavení jako má zaměstnanec) a
orgány právnické osoby
či osoby výše uvedené
provedly taková opatření
:
*
která měly provést podle zákona, nebo
*
která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo učinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení trestného činu.
Jinými slovy, právnická osoba nebude odpovídat za výlučný
exces
zaměstnance, pokud dodržela vše, co po ní lze spravedlivě požadovat. Zde tedy
budou velkou roli hrát vnitřní normy právnických osob
, dále proces oznamování trestné činnosti na pracovišti, zavádění korupčních linek, etických kodexů, kde budou uvedeny hodnoty společnosti, posílení interního auditu. Jedině tak bude moci právnická osoba prokázat, že provedla veškerá opatření, která po ní lze spravedlivě požadovat, a tudíž případná trestná činnost zaměstnance je excesem, od kterého se právnická osoba distancuje. Zavedení kvalitních vnitřních norem však k vyvinění se samo o sobě nepostačí, neboť právnická osoba musí prokázat, že zaměstnance s těmito normami seznámila a že jim rozumí. Zaměstnance je tedy nutno proškolovat, přezkušovat a plnění norem kontrolovat.
 
Účinná lítost
Pokud již ke spáchání trestného činu právnickou osobou dojde a nejedná se o trestné činy přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství, může právnická osoba využít institutu „účinné lítosti“. V takovém případě trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, pokud právnická osoba dobrovolně upustí od dalšího protiprávního jednání a:
*
odstraní nebezpečí
, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, zamezí škodlivému následku trestného činu nebo ho napraví, nebo
*
učiní oznámení o trestném činu státnímu zástupci či policejnímu orgánu
v době, kdy nebezpečí mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku mohlo být ještě zabráněno.
 
DŮSLEDKY ZAVEDENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB – PREVENCE
Zavedením trestní odpovědnosti právnických osob došlo k rozšíření kompetencí orgánů činných v trestním řízení. V porovnání s „British Bribery Act“, který nabyl účinnosti 1. 7. 2011, a kde byly ještě před jeho účinností vydány návody, jak zákon aplikovat, v České republice zatím bohužel neexistuje žádná interní metodika pro státní zástupce ani pro policii.
I vzhledem k tomu, že
podání trestního oznámení na právnickou osobu se může stát předmětem konkurenčního boje
, přičemž podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se právnická osoba nemůže dopustit trestného činu křivého obvinění a tedy za něj nebude postižitelná,
neměly by právnické osoby tuto problematiku podceňovat a zaměřit se na
:
*
kontrolu a/nebo vypracování vnitřních norem právnické osoby s cílem omezit riziko přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnancem a osobami v obdobném postavení k právnické osobě,
*
metodiku pro zamezení, předcházení a odhalování trestné činnosti,
*
školení a zkoušení příslušných osob,
*
vyhodnocování účinnosti vnitřních kontrol a vedení dokumentace o kontrolách,
*
dokumentaci všech pokynů bez ohledu na to, zda byly uděleny písemně nebo ústně,
*
revizi existujících smluv u outsourcovaných služeb,
*
personální politiku zejména při obsazování klíčových pozic.
JUDr. Ing. Hana Skalická Ph. D.
Autorka je advokátkou registrovanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory. Specializuje se zejména na správní a soudní řízení (zastupování v řízení před finančním úřadem, soudní spory v oblasti daní), daňové poradenství, právo Evropské unie, trestní právo (zejména hospodářská kriminalita a trestní odpovědnost právnických osob) a právo nemovitostí (právní i daňové prověrky nemovitostí, zastupování ve správním i stavebním řízení a při jednání s katastrálním úřadem). V současné době působí v advokátní kanceláři PETERKA & PARTNERS a rovněž jako vedoucí Katedry finančního a daňového práva ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy.