Pokyn č. D-6 aneb důležité změny ve výkladu zákona o daních z příjmů

Vydáno: 14 minut čtení

Devatenáctiletá historie zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je spojena s neuvěřitelným množstvím 123 novel, nicméně pouze s jedinou prováděcí vyhláškou (č. 146/1993 Sb. ) a jediným nařízením vlády (č. 238/1993 Sb. ). Oba prováděcí předpisy vyšly v prvním roce účinnosti ZDP a od té doby se již žádná prováděcí vyhláška ani nařízení vlády k ZDP neobjevilo. Důvodem jistě není přehlednost a jednoznačnost výkladu zákona, která si dalšího vysvětlení nežádá. Bohužel, opak je pravdou, o nejednoznačnosti výkladů svědčí mimochodem i množství projednávaných příspěvků na Koordinačním výboru a stále se rozšiřující okruh judikátů na daňová témata. Důvodem absence prováděcí vyhlášky či jiných obecně závazných předpisů, přestože jejich vydávání ZDP ustanovením § 39 písm. b) Ministerstvu financí umožňuje, je také negativní stanovisko Legislativní rady vlády.

Pokyn č. D-6 aneb důležité změny ve výkladu zákona o daních z příjmů
Ing.
Ivana
Pilařová
Ministerstvo financí (dále jen „MF“), dnes Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“), se za účelem sjednocení metodiky výkladu vydalo cestou vydávání pokynů řady D, a to jak obecně k celému zákonu, tak i k jeho částem. Nejsou vydávány jen pokyny, ale z „dílny“ GFŘ pochází i různá sdělení a informace. Ačkoliv tyto prostředky pro sjednocení výkladu nejsou součástí legislativy a jejich texty nejsou právně závazné, v denní praxi účetních a daňových odborníků plní, zejména pokyny řady D týkající se celého rozsahu zákona, roli prováděcí vyhlášky k zákonu. Obsah pokynů je pro běžnou praxi neocenitelný, jedná se o názor GFŘ, dříve MF, na výklad zákona a lze předpokládat, že tímto výkladem se budou závazně řídit i úřední osoby vykonávající kontrolu a správu daní. Zda se tímto výkladem budou řídit i daňoví poplatníci, to záleží především na nich. Obě strany by se bezpochyby měly řídit především textem zákona. Při uplatňování odchylného postupu od postupu popsaného v pokynu lze očekávat možné problémy při daňové kontrole. Nezávislý soud je však při svém rozhodování vázán pouze obsahem zákona, nikoliv obsahem pokynu, je proto možné, že soud shledá i jiný postup, než ten, který je popsaný v pokynu, jako postup, který je v souladu se zákonem.
S použitelností již pro zdaňovací období, které započalo dnem 1. 1. 2011, je GFŘ dne 29. 11. 2011 vydán nový pokyn č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), č.j. 32320/11-31. Tento pokyn nahrazuje původně platný pokyn č. D-300, který zcela jistě platil do konce roku 2010.
Je pravděpodobné, že pokyn MF č. D-300 platil až do 29. 11. 2011, a to i proto, že je v pokynu GFŘ č. D-6 uvedeno, že pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období započaté v roce 2011. Z toho je možné dovozovat, že pokyn MF č. D-300 se obecně použije naposledy za zdaňovací období započaté do 29. 11. 2011.
Nový pokyn č. D-6 je prakticky nove