Stavební a montážní práce v roce 2012

Vydáno: 27 minut čtení

V předchozím příspěvku jsme se věnovali z účetního a daňového pohledu problematice vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 se zaměřením na dodávky vody a tepla a dále na dodávky zboží podléhajícího snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Cílem tohoto příspěvku je popsat z pohledu DPH i účetního postup při vyúčtování zálohových plateb na stavební a montážní práce, k jejichž uskutečnění dojde v roce 2012.

Stavební a montážní práce v roce 2012
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYSVĚTLENÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ
Úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění je spojena s povinností přiznat daň na výstupu, pokud se týká zdanitelného plnění a je přijata plátcem, který vede účetnictví, popř. je přijata plátcem, který v souladu s účetními předpisy nevede účetnictví, ale daň k datu přijetí takové úplaty přizná. Postup při výpočtu daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění je upraven v § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V účetních předpisech jsou takto přijaté úplaty označovány jako „zálohy“. ZDPH pojem „záloha“ nepoužívá, namísto toho používá již zmíněnou formulaci „úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění“.
 
ZMĚNY V OBLASTI DPH OD 1. 1. 2012 – STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
S účinností
od 1. 1. 2012 došlo ke zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %
. Tato změna se týká stavebních a montážních prací, u kterých se ve shodě s § 48 a § 48a ZDPH uplatňuje snížená sazba daně. S účinností
od 1. 1. 2012
došlo v oblasti stavebních prací k další významné změně, a to k uplatnění
režimu přenesení daňové povinnosti
z poskytovatele na příjemce stavebních nebo montážních prací, pokud jsou obě smluvní strany v pozici plátce daně. Tato změna se týká stavebních nebo montážních prací, které klasifikačně patří do oddílů 41 až 43 CZ-CPA, bez ohledu na výši sazby daně, která se u těchto prací uplatní. U úplat na stavební a montážní práce přijatých do 31. 12. 2011 se uplatní snížená sazba daně ve výši 10 % a nebo ve výši 20 % podle toho, na jakém objektu jsou práce realizovány, a pokud příjemci takové úplaty, plátci daně, vznikla v souvislosti s přijetím úplaty povinnost přiznat daň na výstupu. V průběhu roku 2012 bude docházet k vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011, které se týkají stavebních nebo montážních prací, a to realizovaných pro plátce daně i pro neplátce. Při vyúčtování těchto záloh, pokud je v pozici příjemce takového plnění neplátce, postupuje poskytovatel stavebních prací podle § 37 odst. 3ZDPH. V případě, že je rozdíl základů daně podle § 37 odst. 3 ZDPH kladný, uplatní plátce při vyúčtování zálohy sazbu daně platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Postup při vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 na stavební nebo montážní práce realizované pro neplátce je upraven vČl. II. Přechodná ustanovení bod 6 zákona č. 370/2011 Sb. Postup při vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 na stavební nebo montážní práce, které klasifikačně patří do kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a podléhají podle § 92e ZDPH režimu přenesení daňové povinnosti, je upraven v Čl. II. Přechodná ustanovení bod 10 zákona č. 370/2011 Sb.
Praktický postup z pohledu DPH včetně doporučení možného postupu při zaúčtování zálohových plateb na stavební a montážní práce je dále vysvětlen na příkladech. (
Poznámka k tabulkám:
Dvě hvězdičky u celkové částky v Kč označují, že se celková částka včetně DPH v daňovém přiznání neuvádí.
) V níže uvedených příkladech vycházíme z předpokladu, že rozdíl základů daně podle § 37 odst. 3 ZDPH je kladný, tzn. že v souvislosti s vyúčtováním zálohy přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění vznikne povinnost přiznat daň na výstupu. V případech, kdy je rozdíl základů daně zjištěný podle § 37 odst. 3 ZDPH nulový, povinnost přiz