Uplatnění paušálních výdajů na dopravu v daňovém přiznání fyzických a právnických osob za rok 2011

Vydáno: 21 minut čtení

V následujícím článku si rozebereme zásady uplatnění paušálních výdajů na dopravu u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob a ukážeme si, jak se paušální výdaj na dopravu uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2011.

Uplatnění paušálních výdajů na dopravu v daňovém přiznání fyzických a právnických osob za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
ZÁSADY UPLATNĚNÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ NA DOPRAVU
Uplatněním paušálních výdajů na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP
, a to:
*
ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo
za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
*
krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč
(80 % výše stanovené částky paušálního výdaje) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud poplatník používá silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Stanovená výše paušálního výdaje na dopravu a kráceného paušálního výdaje na dopravu je jednotná pro jakékoliv silniční motorové vozidlo. Vymezení pojmu silniční motorové vozidlo
nalezneme v § 2 odst. 1 zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.56/2001 Sb.“). Paušální výdaje na dopravu lze tedy použít u silničních motorových vozidel kategorie L, M a N, které jsou vymezeny v příloze zákona č.56/2001 Sb., tj. u vozidel:
*
kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly,
*
kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob,
*
kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.
Paušální výdaj na dopravu však nelze uplatnit u traktorů zemědělských a lesnických (kategorie T) ani u pracovních strojů (kategorie S).
Použije-li poplatník paušální výdaj na dopravu, nemusí pro účely ZDP prokazovat doklady, kolik zaplatil za pohonné hmoty a kolik ujel vozidlem kilometrů. V případě uplatnění odpočtu DPH za nákup pohonných hmot musí poplatník i v případě uplatnění výdajového paušálu na dopravu prokazovat tento odpočet dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom podle znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Pokud má tedy např. podnikatel dvě vozidla zahrnutá v obchodním majetku a obě používá nejen k výkonu své podnikatelské činnosti, ale i k soukromým účelům, a u obou vozidel poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, potom u jednoho vozidla použije kráceného paušálního výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc a u druhého vozidla už může uplatnit nekrácený paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč/měsíc, přestože i druhé vozidlo může využívat k soukromým účelům.
Při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu z titulu používání automobilu i pro soukromé účely se nepřihlíží k tomu, v jakém poměru je příslušné silniční motorové vozidlo používáno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům.
Krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč za kalendářní měsíc se použije pro jakýkoliv poměr využívání automobilu k podnikání a k soukromým účelům.
 
OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ NA DOPRAVU
*
Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu
za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
*
Paušální výdaj na dopravu je
možné uplatnit, pokud poplatník ani po část příslušného kalendářního měsíce nepřenechá silniční motorové vozidlo k užívání jiné osobě.
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely (zaměstnanec využívá vozidlo k pracovním cestám). Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se však považuje bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební a soukromé účely (tzv. manažerské vozidlo).
*
Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše ve výši 5 000 Kč.
*
U poplatníka daně z příjmů fyzických osob lze uplatnit paušální výdaj na dopravu pouze v případě, že fyzická osoba má příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP nebo příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP.
Paušální výdaj na dopravu nelze uplatnit u poplatníka pouze s příjmy dle § 10 ZDP
. Pokud však je použito vozidlo k dosažení příjmů z podnikání (§ 7 ZDP) nebo z pronájmu (§ 9 ZDP) a současně k dosažení příjmů dle § 10 ZDP, pak lze paušální výdaj na dopravu uplatnit.
*
U poplatníka daně z příjmů právnických osob nelze paušální výdaj na dopravu uplatnit u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5 ZDP, § 13 až 15 ZDP.
*
Paušální výdaj na dopravu nelze použít u vozidla vypůjčeného [smlouva o výpůjčce dle § 659 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)], lze ho však použít u vozidel v nájmu (finanční či operativní leasing).
 
OPTIMALIZAČNÍ ÚVAHY PRO UPLATNĚNÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ NA DOPRAVU
Poplatník daně z příjmů fyzických osob (plátce či neplátce DPH) se může rozhodnout
, zda uplatní u silničního motorového vozidla paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně, případně krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč měsíčně, anebo uplatní:
*
u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku nebo u vozidla v nájmu výdaje na dopravu v prokázané výši podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP,
*
u silničního motorového vozidla nezahrnutého v obchodním majetku výdaje na dopravu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Bude záležet na rozhodnutí poplatníka podle počtu ujetých kilometrů za příslušné zdaňovací období, co je pro něho výhodnější. Pokud poplatník najede s vozidlem zahrnutým nebo nezahrnutým v obchodním majetku málo kilometrů, bude pro něho výhodnější uplatnit paušální výdaj na dopravu resp. krácený paušální výdaj na dopravu. Pokud však najede pro podnikatelské účely více kilometrů, může být pro něho výhodnější u vozidla vloženého do obchodního majetku uplatnit výdaje za pohonné hmoty prokazatelným způsobem a u vozidla nevloženého do obchodního majetku uplatnit náhrady za spotřebované pohonné hmoty pro rok 2011 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č.377/2010 Sb. a pro rok 2012 dle vyhlášky č.429/2011 Sb.
Poplatník daně z příjmů právnických osob (plátce či neplátce DPH) se může rozhodnout
, zda uplatní u silničního motorového vozidla paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně, případně krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč měsíčně, anebo uplatní u silničního motorového vozidla výdaje na dopravu v prokázané výši podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP. Bude záležet na rozhodnutí poplatníka na základě počtu ujetých kilometrů za příslušné zdaňovací období, co je pro něho výhodnější.
 
NEMOŽNOST ZMĚNY V UPLATNĚNÍ ZPŮSOBU VÝDAJŮ V PRŮBĚHU ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ
V průběhu zdaňovacího období však nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.
V žádném případě nelze u vozidla zahrnutého v obchodním majetku nebo u vozidla v nájmu ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, několik měsíců uplatnit paušální výdaj na dopravu a u téhož vozidla ve zbývajících měsících, kdy např. najel poplatník s vozidlem více kilometrů pro podnikání, uplatnit prokázané výdaje na dopravu.
Kombinace paušálního výdaje na dopravu a prokázaných výdajů na dopravu v průběhu zdaňovacího období není možná.
Poplatník se musí rozhodnout, který způsob pro zdaňovací období u příslušného silničního motorového vozidla použije. Může však u jednoho vozidla po celé zdaňovací období uplatňovat paušální výdaj na dopravu a u jiného vozidla uplatnit prokázané výdaje na dopravu.
 
DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ VÝDAJE PŘI POUŽITÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ NA DOPRAVU
Z ustanovení § 25 odst. 1 písmeno x) ZDP vyplývá, že
daňově uznatelnými nejsou u vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, následující výdaje:
*
výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu,
*
20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu,
*
u silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Poznámka k parkovnému:
Z hlediska daňově neuznatelného parkovného se jedná o parkovací služby (krátkodobé parkování) spojené s parkováním na parkovišti popř. v garážích v souvislosti s pracovní cestou, které jsou součástí paušálních výdajů na dopravu. Součástí paušálních výdajů na dopravu však není dlouhodobé parkovné nebo stání v garážích v sídle firmy nebo místě podnikání fyzické osoby v době, kdy vozidlo není použito k pracovní cestě. Tyto výdaje na dlouhodobé parkovné lze uplatnit jako daňový výdaj i při uplatnění paušálních výdajů na dopravu, u fyzické osoby však jen v případě, že se jedná o vozidlo zahrnuté v obchodním majetku poplatníka.
 
MOŽNOST UPLATNĚNÍ DALŠÍCH DAŇOVÝCH VÝDAJŮ SOUBĚŽNĚ S PAUŠÁLNÍMI VÝDAJI NA DOPRAVU
Při uplatnění paušálních výdajů na dopravu jsou
u vozidel zahrnutých do obchodního majetku
nebo u vozidel v nájmu daňově uznatelnými kromě paušálních výdajů na dopravu rovněž výdaje (náklady) na opravy a údržbu vozidla, daňové odpisy, nájemné, pojistné, silniční daň, dálniční poplatky ad. Tyto výdaje může poplatník uplatnit i vedle paušálního výdaje na dopravu. Daňově neuznatelnými jsou výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě.
Pokud bude použito vozidlo zahrnuté v obchodním majetku i k soukromým účelům a z toho důvodu bude použito kráceného paušálního výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc, pak je daňově neuznatelných 20 % ostatních výdajů (výdaje na opravy a údržbu vozidla, nájemné, pojistné ad.).
Při uplatnění paušálních výdajů na dopravu je
u vozidel nezahrnutých do obchodního majetku
daňovým výdajem poplatníka daně z příjmů fyzických osob kromě paušálních výdajů na dopravu rovněž sazba základní náhrady (3,70 Kč/km u osobních automobilů), přičemž je nutno vést knihu jízd prokazující ujetí počtu kilometrů pro pracovní cesty podnikatele za příslušné zdaňovací období. Podle znění § 25 odst. 1 písm. x) ZDP nelze uplatnit navíc náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
PŘÍKLAD
Podnikatel používá k pracovním cestám svůj soukromý automobil nezahrnutý v obchodním majetku. Pro podnikatelské účely najel za rok 2011 celkem 6 800 km z celkového počtu najetých 21 500 km. U osobního automobilu podnikatel uplatní paušální výdaj na dopravu.
Řešení:
Pokud podnikatel neuplatní paušální výdaj na dopravu, může si za rok 2011 uplatnit za najetý kilometr k podnikatelským účelům soukromým vozidlem sazbu základní náhrady 3,70 Kč/km a náhradu za spotřebované pohonné hmoty dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č.377/2010 Sb.
Podnikatel však může vycházet ze znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a uplatnit paušální výdaj na dopravu u osobního automobilu, i když tento není vložen do obchodního majetku a je používán k pracovním cestám podnikatele. V tomto případě si uplatní poplatník krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč x 12 měsíců = 48 000 Kč, bez ohledu na skutečně ujeté kilometry soukromým vozidlem pro podnikatelské účely. Dále si může uplatnit i sazbu základní náhrady 3,70 Kč/km, v našem případě se jedná o částku 3,70 Kč/km x 6 800 km = 25 160 Kč. Podle znění § 25 odst. 1 písm. x) ZDP nelze uplatnit navíc náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
 
DAŇOVÝ ODPIS PŘI POUŽITÍ KRÁCENÉHO PAUŠÁLNÍHO VÝDAJE NA DOPRAVU
Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se podle znění § 28 odst. 6 ZDP poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů. Z toho vyplývá, že
při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu z titulu používání automobilu i pro soukromé účely se neuplatní odpisy v poměru počtu ujetých kilometrů silničním motorovým vozidlem k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů k celkovému počtu najetých kilometrů pro podnikání i pro soukromé účely podle bodu 3 pokynu GFŘ č. D-6 k § 28 ZDP, ale odpisy se uplatní v jednotném poměru 80 %.
PŘÍKLAD
Podnikatel má zařazen osobní automobil v obchodním majetku a za rok 2011 jej využívá jak k podnikání, tak k soukromým účelům. Na základě knihy jízd ujede v roce 2011 pro podnikání 60 % celkového počtu kilometrů a zbývajících 40 % počtu kilometrů slouží k soukromým účelům.
Řešení:
Varianta A – podnikatel uplatňuje výdaje na spotřebu pohonných hmot prokazatelným způsobem
Podnikatel může do daňových výdajů za zdaňovací období uplatnit pouze 60 % roční výše odpisů vozidla. V tomtéž poměru krátí veškeré provozní výdaje související s provozem vozidla kromě silniční daně.
Varianta B – podnikatel uplatňuje krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc
Podnikatel může do daňových výdajů za zdaňovací období uplatnit jednak krácený paušální výdaj na dopravu a dále 80 % roční výše odpisů vozidla. Současně může uplatnit jako daňový výdaj 80 % veškerých provozních výdajů souvisejících s provozem vozidla.
PŘÍKLAD
Podnikatel používá ke svému podnikání v roce 2011 dva osobní automobily, které má zařazeny v obchodním majetku. První automobil byl pořízen v roce 2008, je odpisován ze vstupní ceny 550 000 Kč zrychleným způsobem a podnikatel jej využívá i k soukromým účelům. Druhý automobil byl pořízen v červnu 2010 za vstupní cenu 420 000 Kč a poplatník uplatňuje u tohoto automobilu mimořádné odpisy podle § 30a ZDP. Tento automobil používá výlučně k podnikatelským účelům. U obou vozidel se podnikatel rozhodl uplatnit paušální výdaje na dopravu. Podnikatel vede daňovou evidenci.
Řešení:
Ve zdaňovacím období 2011 může poplatník uplatnit jako daňové výdaje:
a)
U automobilu pořízeného v roce 2008:
*
krácený paušální výdaj na dopravu 4 000 Kč x 12 měsíců = 48 000 Kč,
*
daňový odpis 80 % x 80 000 Kč (4. rok odpisování) = 64 000 Kč,
*
výdaje na opravy, údržbu, pojištění, dálniční poplatky ve výši 80 % prokázané výše (kromě výdajů na spotřebované pohonné hmoty a parkovného při pracovní cestě).
b)
U automobilu pořízeného v roce 2010:
*
paušální výdaj na dopravu 5 000 Kč x 12 měsíců = 60 000 Kč,
*
mimořádný daňový odpis 60 % x 420 000 Kč : 12 měsíců x 6 měsíců + 40 % x 420 000 Kč : : 12 měsíců x 6 měsíců = 210 000 Kč,
*
výdaje na opravy, údržbu, pojištění, silniční daň, dálniční poplatky v prokázané výši (kromě výdajů na spotřebované pohonné hmoty a parkovného při pracovní cestě).
 
PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU – ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Paušální výdaj na dopravu je výlučně daňovou kategorií.
O paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje. Promítá se až v rámci sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.
K uplatnění paušálních výdajů na dopravu v daňových přiznáních byla vydána dne 11. 3. 2010 informace České daňové správy.
 
Postup poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který vede účetnictví
Pokud poplatník vede účetnictví, o paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje. Je však potřeba v rámci účtového rozvrhu vymezit analytické účty na spotřebu pohonných hmot a na parkovné vozidel, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu. Při transformaci výsledku hospodaření na základ daně z příjmů jsou následně tyto nedaňové účty připočitatelnou položkou v daňovém přiznání. Paušální výdaj na dopravu resp. krácený paušální výdaj na dopravu je pak položkou snižující základ daně v daňovém přiznání. V případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP se paušální výdaj na dopravu uvede na řádku č. 106 přílohy č. 1 daňového přiznání, podkladem jsou částky uvedené v příloze č. 1 oddíl E daňového přiznání. V případě příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP se paušální výdaj na dopravu uvede na řádku 205 přílohy č. 2 daňového přiznání.
 
Postup poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který vede daňovou evidenci
Pokud poplatník vede daňovou evidenci, pak uvádí u vozidla zahrnutého v obchodním majetku, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výdaje na spotřebované pohonné hmoty a na parkovné související s pracovní cestou jako nedaňové výdaje v průběhu zdaňovacího období a následně v daňovém přiznání zvýší své daňové výdaje o paušální výdaj na dopravu resp. krácený výdaj na dopravu.
Pokud poplatník uplatní výdaje na pohonné hmoty a na parkovné související s pracovní cestou v rámci vedení daňové evidence do evidence výdajů, musí při sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob tyto výdaje vyloučit z daňových výdajů a zvýšit daňové výdaje o paušální výdaj na dopravu.
V případě nutnosti uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu musí poplatník uplatnit pouze 80 % odpisů vozidla a z výdajů zahrnutých v rámci daňové evidence vyloučit 20 % provozních výdajů na dopravu.
 
Postup poplatníka daně z příjmů právnických osob
Pokud poplatník vede účetnictví, o paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje. Je však potřeba v rámci účtového rozvrhu vymezit analytické účty na spotřebu pohonných hmot (např. nedaňový účet 50199 pro spotřebu pohonných hmot vozidel, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu) a na parkovné (např. nedaňový účet 51899 pro parkovné vozidel, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu). Při transformaci výsledku hospodaření na základ daně z příjmů pak jsou tyto nedaňové účty připočitatelnou položkou v daňovém přiznání a uvedou se nejdříve v příloze č. 1 k II. oddílu v tabulce A a odtud se převedou na řádek 40 daňového přiznání.
Paušální výdaj na dopravu je pak položkou snižující základ daně v daňovém přiznání a uvede se na řádku č. 162 daňového přiznání.
PŘÍKLAD
Příklad řešení v daňovém přiznání právnických osob Společnost s r. o. dosáhla za zdaňovací období roku 2011 výsledek hospodaření před zdaněním na základě sestavené účetní závěrky ve výši 1 585 000 Kč. Účetním i zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. U jednoho osobního automobilu a dvou nákladních automobilů je uplatněn nekrácený paušální výdaj na dopravu.
Ve výsledku hospodaření jsou zahrnuty následující náklady související s provozem tří vozidel:
*
účet 5010X Spotřeba pohonných hmot tří vozidel, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu (vyplývá z analytického účtu) a činí 141 350 Kč,
*
účet 5180X Parkovné vozidel při pracovní cestě, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu (vyplývá z analytického účtu) a činí 2 820 Kč,
*
účetní odpisy vozidel ve výši 720 000 Kč,
*
daňové odpisy vozidel činí 658 500 Kč.
Řešení příkladu v daňovém přiznání:
*
ř. 10 výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 2011: 1 585 000 Kč,
*
ř. 40 náklady neuznávané za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 25 nebo § 24 ZDP:
výdaje na spotřebované pohonné hmoty u vozidel, u kterých poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu, podle § 25 odst. 1 písm. x) ZDP 141 350 Kč, celkem účtová skupina 50: 141 350 Kč,
výdaje na parkovné u vozidel, u kterých poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu, podle § 25 odst. 1 písm. x) ZDP: 2 820 Kč, celkem účtová skupina 51: 2 820 Kč.
Výše uvedené částky dle účtových skupin se uvedou v příloze č. 1 II. oddílu v tabulce A a odtud se převedou na řádek 40 daňového přiznání.
*
Celkem bude na řádku 40 uvedena částka: 144 170 Kč.
*
Ř. 50 rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují daňové odpisy, činí: 61 500 Kč.
*
Ř. 70 mezisoučet: 205 670 Kč.
*
Ř. 162 paušální výdaj na dopravu pro tři vozidla: 5 000 Kč x 12 měsíců x 3 vozidla = 180 000 Kč.
*
Ř. 170 mezisoučet: 180 000 Kč.
*
Ř. 200 základ daně (ř. 10 + ř. 70 – ř. 170): 1 610 670 Kč.
*
Ř. 270 základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů: 1 610 000 Kč.
*
Ř. 290 daň z příjmů právnických osob (19 % ze základu daně): 305 900 Kč.
*
Ř. 340 celková daň: 305 900 Kč.