Uplatnění paušálních výdajů na dopravu v daňovém přiznání fyzických a právnických osob za rok 2011

Vydáno: 21 minut čtení

V následujícím článku si rozebereme zásady uplatnění paušálních výdajů na dopravu u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob a ukážeme si, jak se paušální výdaj na dopravu uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2011.

Uplatnění paušálních výdajů na dopravu v daňovém přiznání fyzických a právnických osob za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
ZÁSADY UPLATNĚNÍ PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ NA DOPRAVU
Uplatněním paušálních výdajů na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP
, a to:
*
ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo
za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
*
krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč
(80 % výše stanovené částky paušálního výdaje) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud poplatník používá silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Stanovená výše paušálního výdaje na dopravu a kráceného paušálního výdaje na dopravu je jednotná pro jakékoliv silniční motorové vozidlo. Vymezení pojmu silniční motorové vozidlo
nalezneme v § 2 odst. 1 zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.56/2001 Sb.“). Paušální výdaje na dopravu lze tedy použít u silničních motorových vozidel kategorie L, M a N, které jsou vymezeny v příloze zákona č.56/2001 Sb., tj. u vozidel:
*
kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly,
*
kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob,
*
kategorie N – motorová vozid