Změny v oblasti sazeb DPH v roce 2012 ve vazbě na postup při zaúčtování zálohových plateb

Vydáno: 19 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2012 se zvyšuje snížená sazba daně z 10 % na 14 %. Základní sazba daně zůstává od 1. 1. 2012 beze změny, tj. ve výši 20 %. Zvýšení snížené sazby daně provedené s účinností od 1. 1. 2012 se dotkne vyúčtování zálohových plateb, zejména vyúčtování dodávek vody, tepla, chladu a poskytnutí služeb spojených s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a také vyúčtování zálohových plateb na stavební a montážní práce podléhající snížené sazbě daně přijatých v roce 2011, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v období od 1. 1. 2012. Cílem tohoto příspěvku je popsat z pohledu DPH i účetního základní situace, do kterých se plátci daně – účetní jednotky mohou v roce 2012 v souvislosti s vyúčtováním zálohových plateb (úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění) v návaznosti na změny v oblasti sazeb DPH dostat.

Změny v oblasti sazeb DPH v roce 2012 ve vazbě na postup při zaúčtování zálohových plateb
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
ÚPLATA PŘIJATÁ PŘED USKUTEČNĚNÍM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ – ZÁLOHA
Úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění je spojena s povinností přiznat daň na výstupu, pokud se týká zdanitelného plnění a je přijata plátcem, který vede účetnictví, popř. je přijata plátcem, který v souladu s účetními předpisy nevede účetnictví, ale daň k datu přijetí takové úplaty přizná. Postup při výpočtu daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění je upraven v § 37 odst. 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V účetních předpisech jsou takto přijaté úplaty označovány jako „zálohy“. ZDPH pojem „záloha“ nepoužívá, namísto toho používá již zmíněnou formulaci „úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění“.
 
ZVÝŠENÍ SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2012
Změny v oblasti zvýšení sazeb DPH jsou součástí novely ZDPH provedené zákonem č.370/2011 Sb. a platí s účinností od 1. 1. 2012, pokud se týče zvýšení snížené sazby daně na 14 %. S účinností od 1. 1. 2013 by mělo dojít ke sjednocení obou sazeb daně na 17,5 %.
S účinností
od 1. 1. 2012 došlo ke zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %
. U úplat na zdanitelná plnění podléhající snížené sazbě daně přijatých do 31. 12. 2011 se uplatní snížená sazba daně ve výši 10 %, pokud příjemci takové úplaty, plátci daně vznikla v souvislosti s přijetím úplaty povinnost přiznat daň na výstupu. V průběhu roku 2012 bude docházet k vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011, které se týkají zdanitelných plnění podléhajících snížené sazbě daně. Postup při vyúčtování zálohových plateb přijatých na tři různé druhy zdanitelných plnění je upraven v bodech 3, 6 a 10, Čl. II. Přechodná ustanovení novely ZDPH provedené zákonem č.370/2011 Sb. Jedná se o zálohy na níže uvedená zdanitelná plnění:
*
na dodání vody, tepla nebo chladu nebo zálohy na poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a dodání tepla nebo chladu (Čl. II. Přechodná ustanovení, bod 3),
*
stavební nebo montážní práce, které klasifikačně patří do kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a podléhají podle § 92e ZDPH režimu přenesení daňové povinnosti (Čl. II. Přechodná ustanovení, bod 10),
*
na ostatní zdanitelná plnění (s výjimkou výše uvedených)