Daňové odpisy automobilu vyřazeného z provozu

Vydáno: 3 minuty čtení
DAŇOVÉ ODPISY AUTOMOBILU VYŘAZENÉHO Z PROVOZU
Ing.
Martin
Děrgel
Firma pořídila starší nákladní automobil v květnu roku 2011 za 65 000 Kč (měl platnou technickou prohlídku a platila se silniční daň). V červenci 2011 byl automobil trvale vyřazen z registru a byl zrušen technický průkaz. Firma má automobil stále v majetku firmy na náhradní díly. Mohu uplatnit daňové a účetní odpisy u nákladního automobilu v roce 2011?
ODPOVĚĎ:
Účetní odpisy jsou v principu nepřerušitelné, protože promítají do účetní evidence hospodářskou skutečnost, kterou je postupné snižování hodnoty dlouhodobého majetku. K tomuto snížení hodnoty přitom dochází nejen provozováním (používáním) majetku, ale také například technickým a morálním zastaráváním, permanentní korozí, křehnutím gumových prvků apod. Protože ale samozřejmě toto pozvolné snižování hodnoty nevyužívaného automobilu probíhá daleko pomaleji, mělo by se k tomu přihlédnout v rámci jeho odpisového plánu a úměrně tomu snížit účetní odpisy, jak nabádá § 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Pokud bude rozhodnuto o likvidaci vozidla na součástky, zaúčtuje se jeho aktuální účetní zůstatková cena do nákladů (MD 551/D 082), a následně se vyřadí z účetnictví dlouhodobého hmotného majetku v původním ocenění (MD 082/D 022). Použitelné vytěžené náhradní díly vlastními náklady, případně kvalifikovaným odhadem (tj. reprodukční pořizovací cenou) a zaúčtují se formou aktivace materiálu (MD 112/D 621) a nákladem se stanou až při jejich spotřebě, využití při opravách jiných vozidel (MD 501/D 112; poznámka: na účet 511-Opravy a údržba se účtují externí prvotní náklady, tedy přijaté výkony od jiných podnikatelských subjektů). Daňové odpisování hmotného majetku lze (až na nepodstatné výjimky) přerušit. Není to ale zapotřebí například z důvodu nevyužívání předmětného majetku pro účely, ke kterým byl původně pořízen. Potenciální využití vozidla pro opravy, na náhradní díly jiných automobilů stále vyhovuje daňové podmínce – souvislosti se zdanitelnými příjmy poplatníka, resp. obecně s jeho podnikatelskou činností. Takže i za rok 2011 (zdaňovací období) může poplatník uplatnit plný roční daňový odpis v souladu s § 26 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud bude mít tento hmotný majetek ve své evidenci (jako „dlouhodobý“ hmotný majetek) i ke konci tohoto období (tj. k 31. 12. 2011). Pokud dojde k likvidaci vozidla ad výše, zůstane pro daň z příjmů v platnosti nastíněný účetní postup, samozřejmě s tím rozdílem, že místo účetní zůstatkové ceny se uplatní daňová zůstatková cena, je-li odlišná.