Odvod DPH ze záloh na pronájem

Vydáno: 3 minuty čtení
ODVOD DPH ZE ZÁLOH NA PRONÁJEM
Ing.
Martin
Děrgel
Právnická osoba, plátce DPH, pronajímá část sídla firmy (byt) neplátci DPH. Vedle nájmu za bytové prostory přefakturovává nájemníkovi (kromě jiného) i elektřinu, na kterou platí nájemník měsíční zálohy. Pronajatý byt nemá samostatný elektroměr. Pronajímatel uplatňuje odpočet DPH u záloh placených dodavateli elektřiny. Na základě vyúčtování dodavatelem elektřiny (pronajímatel opět uplatní odpočet DPH) provede pronajímatel přeúčtování části spotřebované elektřiny nájemníkovi s DPH. V přeúčtování pronajímatel zohlední příslušné zálohy uhrazené nájemníkem. Má pronajímatel ze záloh na elektřinu uhrazených nájemníkem v průběhu roku odvádět DPH?
ODPOVĚĎ:
Jelikož pronajímatel nárokuje odpočet DPH na vstupu z pořizované elektrické energie od dodavatele, nemůže využít tzv. přefakturaci služeb určených nájemci v režimu nepodléhajícím DPH v souladu s § 36 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDPH“ ( jak umožňuje v tomto směru vstřícný výklad Ministerstva financí k tomuto ustanovení). Takže nezbývá, než aby postupoval standardním způsobem podle obecných pravidel přiznávání DPH na výstupu u úplat na poskytovaná zdanitelná plnění.
Protože pronajímatel (tazatel) je plátcem vedoucím účetnictví, nemá na výběr, a DPH na výstupu je povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni dřívějšího přijetí úplaty na/za toto zdanitelné plnění. Předmětné zdanitelné plnění – dodání elektřiny pronajímatelem nájemci – bude podle § 21 odst. 6 písm. b) ZDPH uskutečněno až dnem zjištění skutečné spotřeby dotyčného nájemce, tedy nedlouho po obdržení konečného vyúčtování od dodavatele elektřiny. U zdanitelné úplaty na toto zdanitelné plnění – zde ve formě zálohy na dosud neznámou konečnou cenu elektřiny spotřebované nájemcem – plátce vypočte odpovídající DPH na výstupu podle § 36 odst. 2 ZDPH. Při uskutečnění zdanitelného plnění (zjištění konečné ceny elektřiny spotřebované nájemcem) pak pronajímatel v souladu s § 37 odst. 3 ZDPH přizná DPH na výstupu již pouze z doplatku, resp. při přeplatku vykáže DPH na výstupu s minusovým znaménkem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty