Účetní závěrka, 2. část

Vydáno: 20 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 12/2011 na s. 14 jsme otevřeli tradiční každoroční velké účetní téma – účetní závěrku, které se nevyhne žádná účetní jednotka. Po objasnění důvodů jejího provádění a rozčlenění celého procesu do deseti postupných kroků jsme si probrali první tři z nich. Prvním krokem byl účetní úklid uzavíraného roku, kdy se zejména doúčtovávají běžné účetní případy a kontrolují „velká čísla“. Druhý krok – Inventarizace je nejdůležitější, protože uvádí účetní data do souladu se skutečností a v praxi si obvykle vyžádá nejvíce času, potu a slz. V rámci prozatím posledního probraného třetího kroku jsme v procesu účetní závěrky naplnili zásadu časového rozlišení nákladů a výnosů.

Účetní závěrka
Ing.
Martin
Děrgel
 
Rezervy
Další významnou účetní zásadou je opatrnost, kdy se podle § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), při oceňování
ke konci rozvahového dne berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty,
které se týkají majetku a závazků a jsou známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Tento oceňovací úkol se v souladu s § 26 odst. 3 ZU vyjadřuje právě pomocí rezerv.
Podle § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), přitom rezervy představují
zdroj – vytvořený na vrub nákladů
(tj. zvyšující náklady) a čerpaný ve prospěch nákladů (čímž jsou tyto snižovány) – určený k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž:
*
je znám účel,
*
je pravděpodobné, že nastanou,
*
avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou.
O rezervách se účtuje v rámci účtové skupiny 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, konkrétně je pro ně předurčena účtová skupina 45 – Rezervy, z níž se z historických příčin využívají zejména tyto účty:
*
451-Rezervy podle zvláštních předpisů,
které jako jediné jsou daňově účinné; pro zjednodušení se hovoří o
zákonných rezervách,
z nichž je nejčastější rezerva na opravy dle § 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
452-Rezerva na důchody a podobné závazky,
*
453-Rezerva na daň z příjmů,
pokud sestavení účetní závěrky předchází řádnému vyčíslení daňové povinnosti;
*
459-Ostatní rezervy,
např. rezerva na:
restrukturalizaci,
rezerva na garanční opravy,
opravy majetku nad rámec ZoR,
smluvní pokuty a penále,