Dodání materiálu včetně montáže

Vydáno: 4 minuty čtení
DODÁNÍ MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE
Dagmar
Masná
Česká firma, plátce DPH, si objednala dodání materiálu včetně montáže na nemovitosti s místem plnění v České republice u české firmy, která je rovněž plátce DPH. Česká firma si objednala montážní práce u slovenské firmy, plátce DPH na Slovensku. Jak máme postupovat s vyúčtováním DPH a jakou sazbou? Nevzniká zde přenesení daňové povinnosti na odběratele? Do jakého řádku máme uvést DPH v Přiznání k DPH?
ODPOVĚĎ:
Pro uplatnění daně z přidané hodnoty je vždy rozhodující určení místa plnění. U dodání zboží (materiálu) spojeného s jeho montáží osobou, která zboží dodává nebo jí zmocněnou třetí osobou je místem plnění místo, kde je zboží smontováno. Kromě takto určeného místa plnění u dodání zboží spolu s jeho montáží, je místem plnění v případě poskytnutí služeb vztahujících se k nemovitosti místo, kde se nemovitost nachází. Je-li nemovitost v České republice, je v obou případech místem plnění Česká republika.
Pokud bude uvedené plnění poskytnuto českým plátcem českému plátci, bude tímto plátcem vystaven daňový doklad s náležitostmi podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), včetně vyčíslené daně. Český plátce jako příjemce plnění bude mít při splnění stanovených podmínek nárok na uplatnění odpočtu. Sazba daně se stanoví podle charakteru plnění, jde-li o dodání zboží s montáží bude uplatněna základní sazba daně, pokud nepůjde o zboží, které je uvedeno v příloze č. 1 k ZDPH. V případě, že půjde o stavební a montážní práce, bude se sazba daně řídit druhem nemovitosti. U služeb poskytnutých na nemovitosti určené pro podnikatelské účely se uplatní základní sazba daně, u služeb spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení se uplatní snížená sazba daně, stejně tak u jejich oprav. Snížená sazba se uplatní i v případě stavebních a montážních prací poskytnutých v souvislosti se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně jejich příslušenství a také u jejich oprav. Dodavatel uvede daň na ř. 1, resp. 2 daňového přiznání, zatímco odběratel uplatní odpočet na ř. 40, resp. 41 daňového přiznání.
I když to z dotazu není zřejmé, lze určit druhou část dotazu tak, že českému plátci poskytne stejné plnění – dodání zboží spolu s montáží nebo poskytnutí stavebně montážních prací na nemovitosti v České republice, slovenský plátce – osoba registrovaná k dani na Slovensku.
Vzhledem k tomu, že místo plnění je v České republice, ale plnění poskytla osoba neusazená v tuzemsku, kterou je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání či provozovnu, je nutné určit, komu vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň. Podle § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň plátci, kterému je poskytnuta osobou neusazenou v tuzemsku, služba související s nemovitostí s místem plnění v tuzemsku, stejně tak, je-li mu dodáno zboží s montáží. Vystavení a náležitosti daňového dokladu jsou upraveny v § 33 ZDPH, sazba daně se určí stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Český plátce, který jako příjemce bude přiznávat daň, uvede ji na ř. 12 resp. 13 daňového přiznání.
Pokud jde o možnost přenesení daňové povinnosti, tak jak je definováno v § 92a ZDPH, v roce 2011 tato povinnost u předmětných plnění nevzniká. Na základě novely ZDPH platné od 1. 4. 2011 bude s účinností od 1. 1. 2012 přenesení daňové povinnosti uplatňováno podle § 92e zákona u stavebních nebo montážních prací vymezených kódy 41 až 43 Klasifikace CZ-CPA, platné od 1. 1. 2008. Podle tohoto ustanovení pak vznikne povinnost přiznat daň plátci, pro kterého bylo plnění uskutečněno, což znamená v případě takového plnění poskytnutého českým plátcem českému plátci, že povinnost přiznat daň bude mít od 1. 1. 2012 příjemce plnění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty