Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzické osoby za rok 2011

Vydáno: 22 minut čtení

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a mnozí podnikatelé zvažují, jak optimalizovat svou daňovou povinnost. V textu se zabýváme možností uplatnění daňové ztráty v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2011 a současně i možností uplatnit daňovou ztrátu z předcházejících zdaňovacích období. Specifickou otázkou je uplatnění daňové ztráty v případě úmrtí poplatníka a v případě spolupráce osob s podnikatelem.

Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzické osoby za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
VZNIK DAŇOVÉ ZTRÁTY U FYZICKÝCH OSOB
Základem daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob je
dle § 5 odst. 1 ZDP
částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období
(u poplatníka daně z příjmů fyzických osob je to kalendářní rok)
přesahují výdaje
prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není v zákonu stanoveno jinak.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob může ve zdaňovacím období dosáhnout pěti dílčích základů daně:
*
dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků dle § 6 ZDP,
*
dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP,
*
dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku dle § 8 ZDP,
*
dílčí základ daně z příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP,
*
dílčí základ daně z ostatních příjmů dle § 10 ZDP.
Základem daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob je součet všech dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.
Pouze pro dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a pro dílčí základ daně z pronájmu platí, že pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a v § 9, je rozdíl daňovou ztrátou.
Daňová ztráta vznikne u těchto dvou druhů příjmů pouze tehdy, pokud daňový poplatník uplatňuje výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů v prokazatelné výši. Pokud poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP a podobně poplatník s příjmy z pronájmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 9 odst. 4 ZDP, nemůže u těchto dílčích základů daně vzniknout daňová ztráta.
V ustanovení § 5 odst. 3 ZDP se uvádí, že
o ztrátu upravenou podle § 23 se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10
v příslušném zdaňovacím období.
V žádném případě nelze daňovou ztrátu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti anebo z pronájmu odečíst od dílčího základu daně ze závislé činnosti.
Odpočet daňové ztráty vzniklé za rok 2011 uvede poplatník daně z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 2011 pouze do výše součtu dílčího základu daně podle § 7 až 10 za zdaňovací období roku 2011. Daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit odpočtem od základu daně ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 v následujících zdaňovacích obdobích podle § 34 ZDP.
Podle znění § 38g odst. 1 ZDP podává poplatník daně z příjmů fyzických osob daňové přiznání, pokud jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Pokud však poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i tehdy, pokud jeho příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob nepřesáhly 15 000 Kč.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba má za rok 2011 příjmy ze zaměstnání, z podnikání jako OSVČ, z pronájmu nemovitého majetku zahrnutého ve společném jmění manželů, které zdaňuje tato fyzická osoba a ostatní příjmy z prodeje osobního automobilu z důvodu porušení časového testu pro osvobození od daně z příjmů. Dosáhne následující dílčí základy daně:
*
dílčí základ daně ze závislé činnosti: 325 000 Kč
*
dílčí základ daně z podnikání – daňová ztráta: –142 000 Kč
*
dílčí základ daně z pronájmu: 72 000 Kč
*
dílčí základ daně z ostatních příjmů dle § 10 ZDP: 31 000 Kč
Poplatník daně z příjmů uplatní v daňovém přiznání za rok 2011 odečet daňové ztráty z podnikání pouze ve výši 103 000 Kč, tj. do výše součtu dílčích základů daně z pronájmu a z ostatních příjmů. Zbývající část daňové ztráty z podnikání nemůže odečíst od dílčího základu daně ze závislé činnosti, ale může ji přenést k uplatnění do dalších zdaňovacích období.
Základem daně (dílčím základem daně)
společníka veřejné obchodní společnosti
(fyzická osoba) je podle znění § 7 odst. 4 ZDP část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33 ZDP. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li podle § 23 až 33 ZDP veřejná obchodní společnost ztrátu, rozděluje se na společníka část této ztráty stejně jako základ daně.
U poplatníka (fyzická osoba), který je
komplementářem komanditní společnosti,
je podle znění § 7 odst. 5 ZDP součástí základu daně část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle zvláštního právního předpisu.
 
ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ
Podle znění § 23 odst. 1 ZDP je základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.
U poplatníků, kteří nevedou účetnictví,
se pro zjištění základu daně vychází dle znění § 23 odst. 2 písm. b) ZDP z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Např. půjde o poplatníky s příjmy dle § 7, kteří vedou daňovou evidenci nebo uplatňují paušální výdaje nebo o poplatníky s příjmy dle § 9 ZDP, kteří uplatňují skutečné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo uplatňují paušální výdaje.
U poplatníků, kteří vedou účetnictví,
se pro zjištění základu daně vychází dle znění § 23 odst. 2 písm. a) ZDP z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. U poplatníků, kteří odepisují majetek metodou komponentního odpisování, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování.
Stanovením základu daně se zabývá ustanovení § 23 ZDP, kde jsou specifikovány případy zvýšení, snížení, popřípadě možného snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji při stanovení základu daně v souvislosti s vyplněním daňového přiznání k dani z příjmů.
U fyzických osob, které vedou účetnictví, při porovnání účetního výsledku hospodaření a základu daně může dojít k následujícím kombinacím:
a)
výsledek hospodaření je větší než nula – účetní zisk základ daně je větší než nula – základ daně pro výpočet daně z příjmů
b)
výsledek hospodaření je větší než nula – účetní zisk základ daně je menší než nula – daňová ztráta
c)
výsledek hospodaření je menší než nula – účetní ztráta základ daně je menší než nula – daňová ztráta
d)
výsledek hospodaření je menší než nula – účetní ztráta základ daně je větší než nula – základ daně pro výpočet daně z příjmů
PŘÍKLAD
Z účetnictví podnikatele za zdaňovací období roku 2011 vyplývá účetní ztráta ve výši 120 000 Kč. V účetnictví má podnikatel zahrnuté následující položky, které jsou nedaňovým výdajem podnikatele:
*
účet 513-Náklady na reprezentaci: 95 000 Kč
*
účet 545-Ostatní pokuty a penále: 35 000 Kč
Daňové odpisy vypočtené podle ZDP jsou menší než účetní odpisy zahrnuté v účetnictví podle účetního odpisového plánu o částku 110 000 Kč.
Jedná se o připočitatelné položky k výsledku hospodaření, ovlivňující výši základu daně z příjmů. V daňovém přiznání je nutno provést úpravy výsledku hospodaření o připočitatelnou částku 240 000 Kč. Základem daně je tedy částka 120 000 Kč. Znamená to, že zatímco podnikatel dosáhl účetní ztráty, jeho daňový základ je kladný a podnikatel musí odvést daň z příjmů fyzických osob.
 
VYMĚŘENÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY
V ustanovení § 38n ZDP se uvádí, že pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 ZDP převyšují příjmy upravené podle § 23, je rozdíl daňovou ztrátou. Při správě daňové ztráty se postupuje obdobně jako při správě daňové povinnosti, avšak daňová ztráta vzniklá a vyměřená poplatníkovi zaniklému bez provedení likvidace nepřechází na jeho právního nástupce s výjimkami uvedenými v § 23a odst. 5 písm. b) a § 23c odst. 8 písm. b) ZDP.
Daňová ztráta se vyměřuje.
Toto znění ustanovení zákona platí i pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, pokud není v § 5 ZDP stanoveno jinak.
Pro vyměření daňové ztráty se použije ustanovení § 139 a 140 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo z moci úřední. Podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní; vyměřením daně se rozumí i stanovení daně plátci daně k přímé úhradě. Jeli daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň vyměřená z moci úřední.
Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností. Platební výměr správce daně založí do spisu. Za den doručení platebního výměru daňovému subjektu se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování, a bylo-li daňové přiznání nebo vyúčtování podáno opožděně, den, kdy došlo správci daně.
 
ODPOČET DAŇOVÉ ZTRÁTY V NÁSLEDUJÍCÍCH ZDAŇOVACÍCH OBDOBÍCH
Ustanovení § 34 odst. 1 a 2 ZDP umožňuje odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.
Zákon však nestanoví způsob odpočtu daňové ztráty v jednotlivých následujících zdaňovacích obdobích, proto
lze odpočet daňové ztráty využít v pěti zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla daňová ztráta vyměřena, k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka.
Pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob je z hlediska optimalizace daňové povinnosti výhodné uplatnit vždy jen takový odpočet daňové ztráty, aby poplatník mohl uplatnit všechny nezdanitelné částky dle § 15 a slevy na dani dle § 35 a 35ba zákona, které by jinak při jejich neuplatnění v daném zdaňovacím období propadly.
V daňovém přiznání za rok 2011 lze uplatnit daňovou ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze za zdaňovací období 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba dosáhla za rok 2011 následující dílčí základy daně:
*
dílčí základ daně ze závislé činnosti: 135 000 Kč
*
dílčí základ daně z podnikání: 118 000 Kč
*
dílčí základ daně z pronájmu: 59 000 Kč
Z roku 2008 má dosud neuplatněnou daňovou ztrátu z podnikání ve výši 159 000 Kč. Poplatník uplatňuje za rok 2011 odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 12 000 Kč, odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění ve výši 12 000 Kč, dále slevu na dani na poplatníka.
Vzhledem k tomu, že součet dílčího základu daně z podnikání a z pronájmu dosahuje za rok 2011 výše 177 000 Kč, mohl by poplatník uplatnit v daňovém přiznání za rok 2011 celou výši dosud neuplatněné daňové ztráty z roku 2008. To by pro něho mělo následující důsledky:
*
součet dílčích základů daně podle § 7 až 10 ZDP: 177 000 Kč
*
součet všech dílčích základů daně: 312 000 Kč
*
uplatnění daňové ztráty z roku 2008: 159 000 Kč
*
základ daně po odečtení daňové ztráty: 153 000 Kč
Pokud by poplatník uplatnil odpočty příspěvků na penzijní připojištění a na životní pojištění ve výši 24 000 Kč, činila by jeho daňová povinnost 19 350 Kč. Od této výše daně by si nemohl uplatnit plnou výši slevy na poplatníka ve výši 23 640 Kč.
Z toho důvodu je pro poplatníka výhodnější uplatnit nižší odpočet daňové ztráty z roku 2008, např. pouze částku 130 400 Kč. V tomto případě by vyplnil v daňovém přiznání:
*
součet dílčích základů daně podle § 7 až 10 ZDP: 177 000 Kč
*
součet všech dílčích základů daně: 312 000 Kč
*
uplatnění daňové ztráty z roku 2008: 130 400 Kč
*
základ daně po odečtení daňové ztráty: 181 600 Kč
Při uplatnění odpočtu příspěvků na penzijní připojištění a na životní pojištění ve výši 24 000 Kč by činila jeho daňová povinnost 23 640 Kč. Po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 23 640 Kč by byla jeho daňová povinnost za rok 2011 nulová.
 
DAŇOVÁ ZTRÁTA V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ FYZICKÉ OSOBY
V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob zemře, může podle znění § 5 odst. 3 ZDP
daňovou ztrátu,
nebo její část, kterou neodečetl od součtu dílčích základů daně dle § 7 až 10 zůstavitel,
odečíst od základu daně dědic,
pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do 6 měsíců po jeho smrti; daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřuje.
Dědic postupuje v souladu se zněním § 239 odst. 2 a odst. 3 daňového řádu.
Daňová povinnost, která vznikla zůstaviteli, přechází na jeho dědice, který tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Dědic je povinen uhradit daň jen do výše ceny nabytého dědictví. Dědic, na kterého přešla daňová povinnost, je povinen podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení za zůstavitele do šesti měsíců po jeho úmrtí, a to za uplynulou část běžného zdaňovacího období, a daň ve stejné lhůtě uhradit; je-li účastníků dědického řízení více a dědické řízení nebylo dosud ukončeno, podá daňové tvrzení kterýkoliv z nich, přičemž povinnost daň uhradit mají společně a nerozdílně všichni tito účastníci. Nedohodnouli se, který z nich daňové tvrzení podá, ustanoví jej správce daně z okruhu účastníků dědického řízení.
PŘÍKLAD
Syn pokračuje jakožto dědic v podnikání otce, který zemřel v červnu 2011. Po sestavení daňového přiznání za zůstavitele za část zdaňovacího období 2011 zůstala ze zdaňovacího období roku 2009 ještě neuplatněná daňová ztráta z podnikání zůstavitele ve výši 18 000 Kč.
Dědic je povinen podat za období od 1. ledna 2011 do dne úmrtí zůstavitele přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zemřelý daňový subjekt v termínu do šesti měsíců po jeho úmrtí. Daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby přechází na dědice. Při sestavení daňového přiznání bude nutno postupovat podle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP, protože smrt daňového subjektu je považována za ukončení podnikatelské činnosti poplatníka. Pokud poplatník vedl daňovou evidenci, je nutno rozdíl mezi příjmy a výdaji upravit o výši pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, o výši závazků, které by při úhradě byly daňovým výdajem, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, dále o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud syn pokračuje v podnikatelské činnosti zůstavitele, může uplatnit od svého základu daně odpočet daňové ztráty zůstavitele ve výši 18 000 Kč kdykoliv ve zdaňovacích obdobích 2011 až 2014 za podmínky, že zahájil pokračování v podnikatelské činnosti do šesti měsíců po smrti zůstavitele.
 
UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY U SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY
Pokud fyzická osoba s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP provozuje činnost za spolupráce druhého manžela nebo za spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících s poplatníkem v domácnosti, popřípadě za spolupráce jen ostatních osob žijících s poplatníkem v domácnosti, může na spolupracující osoby rozdělit podle ustanovení § 13 ZDP příjmy dosažené při podnikání a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Může dojít k situaci, že rozdělované příjmy jsou nižší než rozdělované výdaje.
Lze
tedy
rozdělit na spolupracující osobu i ztrátu z podnikání.
Toto řešení se využije zejména v situaci, když podnikatel dosahuje ztráty, zatímco jeho spolupracující manželka nebo ostatní osoby žijící s poplatníkem v domácnosti dosahují dílčího základu daně např. z podnikání, z pronájmu, z kapitálového majetku nebo z ostatních příjmů. Pro možné uplatnění daňové ztráty pak platí jak pro podnikatele, tak pro spolupracující osobu podmínky § 34 odst. 1 ZDP, podle kterého lze od základu daně odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.
PŘÍKLAD
Manžel podnikající na základě živnostenského oprávnění dosáhne za zdaňovací období roku 2011 zdanitelných příjmů 400 000 Kč a prokázaných daňových výdajů 700 000 Kč, je tedy v daňové ztrátě. Manželka rovněž podniká a dosáhne ze svého podnikání zdanitelných příjmů 900 000 Kč a prokazatelných daňových výdajů 500 000 Kč. Současně manželka vypomáhá svému manželovi v podnikání jako spolupracující osoba – vede mu daňovou evidenci.
Z důvodu reálné spolupráce manželky s manželem může být na ni převedena plná výše 50 % příjmů a výdajů manžela, tedy 50 % jeho daňové ztráty.
 +-------------------------+------------------+-------------------+ |   Daňový subjekt   | Rozdělení příjmů | Rozdělení výdajů | +-------------------------+------------------+-------------------+ | Manžel         |  200 000 Kč   | 350 000 Kč    | | Manželka:        |         |          | | * ze spolupráce     |  200 000 Kč   | 350 000 Kč    | | * z vlastního podnikání |  900 000 Kč   | 500 000 Kč    | | * celkem        | 1 100 000 Kč   | 850 000 Kč    | +-------------------------+------------------+-------------------+
Manželka díky převedení 50% podílu příjmů a výdajů manžela sníží v roce 2011 svůj dílčí základ daně z podnikání ze 400 000 Kč na 250 000 Kč, a tím dojde u ní ke snížení daně z 36 360 Kč na 13 860 Kč.
 
DAŇOVÁ ZTRÁTA A DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Zjistí-li daňový subjekt, že
daň má být vyšší než poslední známá daň,
je dle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.
Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle § 141 odst. 1 daňového řádu podat
dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň,
jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši.
Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně. Dodatečné daňové přiznání není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2 daňového řádu, která byla oznámena daňovému subjektu, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně.
V ustanovení § 141 daňového řádu se již nehovoří o možnosti podat dodatečné daňové přiznání na daňovou ztrátu vyšší tak jako tomu bylo v § 41 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
V dodatečném daňovém přiznání na vyšší daňovou povinnost lze zvýšit i odpočet daňové ztráty z minulých zdaňovacích období. Poplatník daně z příjmů fyzických osob však musí respektovat ustanovení § 38p odst. 2 ZDP. Vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 ZDP položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 1 nebo vyšší částky uplatněné hodnoty zásob a pohledávek postupně zahrnované do základu daně podle § 23 odst. 14 ZDP, může uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů fyzických osob na vyšší daňovou povinnost, a to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé stokoruny dolů a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 a položky snižující základ daně podle § 15 odst. 1 zaokrouhleným na celé stokoruny dolů, z něhož byla daň pravomocně vyměřena (doměřena), činil alespoň 100 Kč.
 
LHŮTA PRO VYMĚŘENÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY
Daňový řád v ustanovení § 148 odst. 1 stanoví, že
počátek běhu prekluzivní lhůty se odvíjí ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení. Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí tři roky.
Lhůta pro stanovení daně počne běžet:
*
dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo
*
dnem, v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
Obecné znění o lhůtách pro vyměření daně je upraveno pro daň z příjmů v § 38r ZDP.
Ustanovení § 38r odst. 2 ZDP se týká lhůty pro vyměření daňové ztráty. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud lze uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro vyměření jak pro zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.
PŘÍKLAD
Podnikatel vykázal za zdaňovací období roku 2010 v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob podaném do 1. 4. 2011 daňovou ztrátu ve výši 90 000 Kč. Podle § 34 odst. 1 ZDP může tuto ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, tj. za zdaňovací období 2011 – 2015. Podnikatel však daňovou ztrátu uplatní v plné výši jako odpočet od základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2011.
Přestože je daňová ztráta z roku 2010 uplatněna již v daňovém přiznání za rok 2011, vztahuje se na podnikatele znění § 38r odst. 2 ZDP. Od posledního zdaňovacího období, kdy lze ze zákona daňovou ztrátu z roku 2010 uplatnit (rok 2015), běží tříletá lhůta pro vyměření daně.