Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzické osoby za rok 2011

Vydáno: 22 minut čtení

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a mnozí podnikatelé zvažují, jak optimalizovat svou daňovou povinnost. V textu se zabýváme možností uplatnění daňové ztráty v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2011 a současně i možností uplatnit daňovou ztrátu z předcházejících zdaňovacích období. Specifickou otázkou je uplatnění daňové ztráty v případě úmrtí poplatníka a v případě spolupráce osob s podnikatelem.

Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzické osoby za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
VZNIK DAŇOVÉ ZTRÁTY U FYZICKÝCH OSOB
Základem daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob je
dle § 5 odst. 1 ZDP
částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období
(u poplatníka daně z příjmů fyzických osob je to kalendářní rok)
přesahují výdaje
prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není v zákonu stanoveno jinak.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob může ve zdaňovacím období dosáhnout pěti dílčích základů daně:
*
dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků dle § 6 ZDP,
*
dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP,
*
dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku dle § 8 ZDP,
*
dílčí základ daně z příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP,
*
dílčí základ daně z ostatních příjmů dle § 10 ZDP.
Základem daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob je součet všech dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.
Pouze pro dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a pro dílčí základ daně z pronájmu platí, že pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a v § 9, je rozdíl daňovou ztrátou.
Daňová ztráta vznikne u těchto dvou druhů příjmů pouze tehdy, pokud daňový poplatník uplatňuje výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů v prokazatelné výši. Pokud poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP a podobně poplatník s příjmy z pronájmu uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 9 odst. 4 ZDP, nemůže u těchto dílčích základů daně vzniknout daňová ztráta.