Odpočet daně z přidané hodnoty u zásob před registrací u s.r.o.

Vydáno: 3 minuty čtení
ODPOČET DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U ZÁSOB PŘED REGISTRACÍ U S. R. O.
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s r. o. byla zapsaná do obchodního rejstříku dne 29. 6. 2011, plátcem DPH se stala až od 13. 7. 2011. Obdržela dvě faktury od dodavatele se zdanitelným plněním dne 30. 6. 2011. Jedna faktura je za odprodej skladových zásob od plátce (potraviny na výrobu studené kuchyně), druhá faktura je od plátce za prodej drobného majetku (vybavení provozovny), celková cena činí 14 750 Kč včetně DPH (jedná se o kuchyňské nářadí). Předpokládám, že uplatnit DPH před vznikem lze jen u faktury za prodej skladových zásob, které nebyly spotřebovány k datu registrace a u odkupu drobného majetku nikoliv. Je to tak správně? Jak proúčtovat nákup zboží po uplatnění DPH při změně režimu jako plátce? Nákup zboží MD 504/D 321, ale nejsem si jistá jak proúčtovat po uplatnění DPH při změně režimu.
ODPOVĚĎ:
Novopečený plátce DPH má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného nejdéle 12 měsíců před datem registrace (tj. dnem účinnosti registrace uvedenému na rozhodnutí správce daně o registraci k DPH), pokud toto plnění je k datu registrace součástí jeho obchodního majetku.
Pokud tedy prvně zmíněné zásoby (potraviny) již plátce k datu registrace (13. 7.) neměl v obchodním majetku (např. je prodal v rámci svých výrobků či zboží), pak u tohoto zboží již odpočet daně nárokovat nemůže.
U druhého dotázaného nákupu – vybavení provozovny kuchyňským nářadím – lze předpokládat, že 14 dnů vydrželo a k datu registrace za plátce DPH je stále ještě v jeho obchodním majetku. Proto u těchto druhých zásob již plátce může nárokovat odpočet DPH na vstupu. Za tímto účelem musí ve svém úplně prvním přiznání k DPH (tj. za červenec nebo za 3. čtvrtletí 2011) uvést tuto DPH na vstupu na speciálně k tomuto účelu určeném řádku 45, a to buď ve sloupci „V plné výši“, pokud má plný nárok na odpočet daně za obvyklých podmínek § 72 odst. 1 a 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nebo ve sloupci „Krácený odpočet“, jestliže tyto zásoby (přijaté zdanitelné plnění) použije zčásti i pro svá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, viz § 76 ZDPH.
DPH ze zásob koupených před registrací k DPH uplatněnou posléze k odpočtu může být v případě poplatníka vedoucího účetnictví zaúčtována a návazně pro účely daně z příjmů řešena dvojím způsobem:
1)
Odpočet DPH sníží hodnotu zásob:
*
Což se jednoduše proúčtuje jako MD 343/D 112 (501).
*
Pak už samozřejmě tato DPH nebude předmětem zdanění u daně z příjmů, promítne se návazně jako snížení účetních i daňových nákladů na spotřebu materiálu.
2)
Odpočet DPH nesníží hodnotu zásob:
*
Takže se o DPH nebude nijak upravovat ocenění zásob (stav účtu 112, resp. 501 se tedy nebude měnit).
*
Takto nárokovaná DPH je pak ale zdanitelným příjmem, resp. výnosem dotyčného poplatníka, pročež o ní bude účtovat do ostatních provozních výnosů např. MD 343/D 648.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty