Účetní versus daňové rezervy, 2. část

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím článku Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v č. 9/2011 časopisu Účetnictví v praxi na s. 11. Probereme si další zákonné rezervy a ostatní (čistě účetní rezervy) s pomocí názorných a praktických příkladů.

Účetní versus daňové rezervy
Ing.
Martin
Děrgel
 
DALŠÍ ZÁKONNÉ REZERVY
Třebaže je rezerva na opravy hmotného majetku (dále jen „HM“) zdaleka nejčastějším důvodem zákonných rezerv, není zdaleka jediným druhem, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), spolu s dalšími zvláštními právními předpisy upravuje i dalších druhy zákonných rezerv:
*
bankovní rezervy:
-
na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami,
-
rezerva slouží ke krytí ztrát souvisejících s realizací poskytnutých bankovních záruk za úvěry;
*
rezervy v pojišťovnictví:
-
technické rezervy na neživotní pojištění (s výjimkou vyrovnávací rezervy a jiných technických rezerv),
-
technické rezervy na životní pojištění (vyjma jiných technických rezerv dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů),
*
rezerva na pěstební činnost:
-
pěstební činností se rozumí obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,
-
poplatník musí být podle zákona o lesích povinen provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů,
-
rezerva se tvoří jen na výkony výslovně uvedené v příloze ZoR, a to ve vazbě na vytěžený objem dřeva,
*