Exekuce majetku

Vydáno: 3 minuty čtení
EXEKUCE MAJETKU
Ing.
Jiří
Vychopeň
Jsme fyzická osoba, plátci DPH, vedeme účetnictví. V roce 2006 jsme nakoupili zboží z Itálie, které bylo nekvalitní. Došlou fakturu za toto zboží jsme neuhradili a u dodavatele jsme zboží reklamovali. Reklamace nebyla neprávem uznána. Dodavatel nás dal k soudu a bez jakéhokoliv oznámení od soudu nám exekutor zablokoval větší hodnotu majetku, než činil nezaplacený závazek. Z tohoto důvodu jsme složili požadovanou částku, která se skládá z hodnoty závazku a nákladů
exekuce
na účet exekutora. Do dnešního dne není soudní spor vyřešen a peníze jsou na účtu exekutora. Jak zaúčtovat částku, kterou jsme složili na účet exekutora? Závazek stále vedeme v účetnictví. V roce 2009 jsme měli povinnost závazek zdanit. To jsme však neudělali, protože zboží máme stále na skladě [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12 zákona o daních z příjmů]. Zachovali jsme se správně?
ODPOVĚĎ:
Z dotazu není jasné, na základě čeho a jakým způsobem byl fyzické osobě „zablokován“ majetek exekutorem, z jakého titulu bylo exekutorem požadováno složení částky nezaplaceného závazku na jeho účet včetně zaplacení blíže nespecifikovaných nákladů
exekuce
, když podle tazatele nebylo v dané věci soudem dosud nic rozhodnuto. Bez bližší znalosti všech okolností, které k tomu vedly, je těžké určit správný způsob zaúčtování. Pokud však nebylo zatím ve sporu o tento závazek vydáno žádné rozhodnutí soudu a nebylo ani exekutorem předloženo žádné potvrzení věřitele o splnění závazku, nemělo by být o částce poukázané na účet exekutora účtováno jako o úhradě závazku a závazek by měl být zřejmě nadále veden v účetnictví (podle dotazu tomu tak je). V tom případě by bylo asi nejlépe zaúčtovat celou složenou částku na vrub účtu v účtové skupině 37. Je však možné i to, že část ze složené částky připadá na náklady, jejichž konkrétní titul ale nelze z dotazu určit. Ke zdanění závazku v roce 2009 zřejmě skutečně nebyl důvod, neboť povinné zdanění částek neuhrazených závazků podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se nevztahuje na závazky, z jejichž titulu nebyl uplatněn náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V uvedeném ustanovení je také uvedeno, že se toto ustanovení nevztahuje na závazky, o které vede poplatník soudní řízení, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, až do doby pravomocného rozhodnutí soudu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů