Vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 8/2011 na s. 5 jsme si připomněli základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod ( jak z pozice zaměstnance, tak z pozice zaměstnavatele) a probrali některé z nich spolu s účtováním souvisejících nákladů na straně zaměstnavatele. V následujícím textu navazujeme rozborem příkladů zaměstnaneckých výhod, kdy zaměstnavatel neposkytuje benefit zcela „zdarma“, ale nechá zaměstnance, aby se na nákladu částečně spolupodílel. A také se zmíníme o případných povinnostech zaměstnavatele z pohledu DPH.

Vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení
RNDr.
Ivan
Brychta
 
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Závodní stravování je jedním z nejčastějších benefitů, který většinou není poskytován zaměstnanci „zdarma“, ale je od zaměstnance vyžadována jistá spoluúčast. Není to z důvodů „na straně zaměstnance“, neboť ten má příjem z této zaměstnanecké výhody osvobozen vždy. Doplňme, že je to podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), které od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozuje příjem zaměstnance plynoucí mu ve formě stravování poskytnutého zaměstnavatelem jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů.
Důvodem, pro který je většinou finanční spoluúčast zaměstnance vyžadována, je daňový režim u zaměstnavatele, daný § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 ZDP. Připomeňme si, že zaměstnavatel má dvě možnosti, jak získat při poskytování stravování zaměstnancům daňový náklad:
1)
poskytuje-li stravování ve vlastním stravovacím zařízení, jsou u něho daňově účinnými všechny související náklady kromě hodnoty potravin,
2)
poskytuje-li příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, pak je u zaměstnavatele daňovým nákladem příspěvek:
*
až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu,
*
maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance státních organizací při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (v roce 2011 je tento maximální limit stravného 74 Kč, z čehož odvodíme 70% limit příspěvku 51,80 Kč); k této možnosti ještě doplňme další pravidla:
*
příspěvek lze uplatnit jako daňový náklad, pokud trvá přítomnost zaměstnance v práci během