Rozšíření IFRS o nové standardy

Vydáno: 18 minut čtení

Když vstupovala pravidla Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do roku 2011, bylo s nimi spojeno několik očekávání ohledně nových pravidel - zásadních změn, které by měla Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) v průběhu roku 2011 vydat a které u řady podniků vzbuzují spíše obavy než pozitivní naladění. Původní pracovní plán IASB byl tak pozitivní, že hovořil o vydání nových pravidel během první poloviny roku. Nyní můžeme již říci, že to bylo velmi optimistické, práce na projektech většiny očekávaných pravidel pokračují, po první polovině roku nejsou uzavřeny a těžko se jasně vyjádřit, zdali budou dokončeny v polovině druhé. Co se tedy z původních plánů povedlo a co naopak nikoliv?

Rozšíření IFRS o nové standardy
Ing.
Libor
Vašek
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze Komora certifikovaných účetních
Když se myšlenkami vrátíme zpět do prosince 2010, vypadal pracovní plán IASB u stěžejních projektů, které jsou součástí konvergenční spolupráce IASB a FASB mající za cíl sjednotit pravidla IFRS a U. S. GAAP, přibližně takto:
*
Novelizace pravidel pro finanční nástroje - rozšíření již vydaného IFRS 9
Finanční nástroje
o pravidla pro zajišťovací účetnictví a znehodnocení finančních aktiv. Vydání pravidel ve druhém čtvrtletí roku 2011.
*
Novelizace pravidel pro leasingy spočívající v kompletním předělení současných pravidel obsažených zejména v IAS 17
Leasingy.
Vydání pravidel v podobě nového IFRS ve druhém čtvrtletí roku 2011.
*
Novelizace pravidel pro leasingy spočívající v kompletním předělení současných pravidel obsažených zejména v IAS 18
Výnosy
a IAS 11
Smlouvy o zhotovení.
Vydání pravidel v podobě nového IFRS ve druhém čtvrtletí roku 011.
*
Pravidla pro pojistné smlouvy vycházející z druhé fáze projektu věnovaného pojistným smlouvám a oblasti pojišťovnictví. Výsledkem první fáze bylo vydání IFRS 4
Pojistné smlouvy
na konci března 2004. Od té doby se v projektu pokračuje s cílem dosavadní pravidla rozšířit. Vydání pravidel v podobě nového IFRS ve druhém čtvrtletí roku 2011.
*
Pravidla upravující uspořádání konsolidačních celků a vyjasňující zachycení podílů ve spoluovládaných jednotkách, tj. novelizace IAS 27
Konsolidovaná a individuální účetní závěrka
a IAS 31
Účasti ve společném podnikání.
Vydání pravidel v podobě nových IFRS v prvním čtvrtletí roku 2011.
*
Pravidla poskytující návod, jak oceňovat v reálné hodnotě, která jako veličina oceňování se stále více a více v individuálních pravidel IFRS objevuje. Vydání pravidel v podobě nového IFRS v prvním čtvrtletí roku 2011.
V polovině roku 2011 můžeme zhodnotit, že původní plán byl opravdu velmi optimistický a z výše uvedeného výčtu se podařilo dokončit a nová pravidla vydat pouze u posledních dvou bodů. Ostatní projekty jsou stále v rozpracovanosti, přičemž reálnou šanci na dokončení během druhé poloviny roku 2011 má projekt pro finanční nástroje. Zbývající projekty nových pravidel pro leasingy, výnosy a pojistné smlouvy začínají být ve svém vývoji a očekávání okamžiku vydání nejasné, a ačkoliv je v pracovním plánu IASB v současné době uvedeno čtvrté čtvrtletí roku 2011, berme jej s rezervou.
Z výše uvedeného výčtu projektů byly dokončeny v květnu 2011 poslední dva, které sice oproti původnímu plánu nabraly zpoždění téměř dvou měsíců, ale rozhodující pro podniky sestavující své účetní závěrky dle IFRS je skutečnost, že vydání nových IFRS nastalo. Jak konkrétně se tedy pravidla IFRS rozšířila, v čem zásadním se změnila a od kdy je povinností účetních jednotek se novými pravidly řídit?
Společný je pro všechny aktuálně vydané novelizace okamžik účinnosti. Podniky musí aplikovat nová pravidla povinně na účetní závěrky za účetní období s počátkem 1. ledna 2013 nebo později. Dřívější aplikace nových pravidel, např. již na účetní období 2011 nebo 2012, je možná, ale podnik v takovém případě musí své rozhodnutí zřetelně v účetní závěrce zveřejnit.
Dopad v květnu vydaných pravidel na uspořádání zdrojů IFRS lze shrnout takto:
+------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ | Pravidla IFRS do 31. prosince 2012 | Pravidla IFRS od 1. ledna 2013 | +------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ | IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka | IAS 27 Individuální účetní závěrka | | IAS 28 Investice do přidružených podniků | IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků | | IAS 31 Účasti ve společném podnikání | Zrušen | | SIC-12
Konsolidace
- Jednotky zvláštního určení | Zrušena | | SIC-13 Spoluovládané jednotky - Nepeněžní vklady spoluvlastníků | Zrušena | | | IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka | | | IFRS 11 Společná ujednání | | | IFRS 12 Zveřejnění účastí v jiných jednotkách | | | IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou | +------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ KONSOLIDACI OVLÁDANÝCH PODNIKŮ
Konsolidovaná účetní závěrka se dle pravidel IFRS sestavuje za skupinu podniků zahrnující mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky, tj. podniky, které jsou mateřským podnikem ovládány. Přístup ke konsolidaci a identifikování konsolidačního celku je tak založen na existenci ovládání (
control
), tj. schopnosti mateřského podniku řídit finanční a provozní politiky dceřiného podniku za účelem získání prospěchu z jeho aktivit1. V současných pravidlech byl koncept ovládání a principy jeho existence zakomponovány do IAS 27 a SIC-12, přičemž platí vyvratitelný předpoklad, že ovládání existuje, drží-li mateřský podnik více jak polovinu hlasovacích práv. Obecnou definici ovládání lze ale také naplnit, není-li držena většina hlasovacích práv, neboť existují jiné skutečnosti, na jejichž základě fakticky dochází k ovládání jiného subjektu. Extrémem je pak ovládání subjektu, na jehož vlastním kapitálu mateřský podnik nevlastní žádný podíl.
Novelizace pravidel, která ve svém důsledku přináší nový IFRS 10 a IFRS 12, ruší dosavadní SIC-12 a původní IAS 27 upravující pravidla pro konsolidaci staví do roviny standardu použitelného pouze pro ocenění a prezentaci majetkových účastí v individuální účetní závěrce podniku, se primárně zaměřila na vyjasnění definice ovládání (
control
). Novelizace nijak nemění obecně platná pravidla pro zkonsolidování podniků, které mateřský podnik ovládá, nijak se nemění pravidla aplikování tzv. plné metody
konsolidace
. Zásadně se však rozšiřují pravidla upravující
status
ovládán2 s cílem snížit riziko mimobilančních aktivit, které byly zásadním zdrojem finanční krize, vedly k zániku řady podniků a způsobily investorům významné ztráty.
Z nových pravidel vyplývá, že je povinností každého investora bez ohledu na povahu jeho účasti v jiné jednotce, určit, zdali je mateřským podnikem a zdali ovládá jiný subjekt, k čemuž dochází, pokud (i) návratnost (
returns
) jeho účasti v jiné jednotce je vystavena proměnlivosti (může být zisková i ztrátová) a (ii) má schopnost tuto návratnost ovlivňovat prostřednictvím svého postavení (
power
) nad takovou jednotkou. Návratnost účasti v jiné jednotce může být vyjádřena formou dividend, úroků z dluhových nástrojů, odměn za správu aktiv nebo závazků, formou různých poplatků, daňových benefitů, může být ale také vyjádřena formou využívání aktiv, která nejsou dostupná jiným subjektům (resp. i vlastníkům), kombinováním aktiv investora s aktivy investor s efektem snižování nákladů aj. Postavení investora vůči jiné jednotce musí být takové, které mu dovoluje řídit významné aktivity, tj. aktivity, které v důsledku ovlivňují tu návratnost. Postavení vychází obecně z práv, která mohou plynout jednoduše z držby hlasovacích práv, ale také mohou být výsledkem složitých smluvních ujednání.
Cílem tohoto příspěvku není detailní rozbor nového pojetí ovládání, ale upozornit na nová pravidla a zdůraznit, že každý podnik sestavující konsolidovanou účetní závěrku by měl dle nových pravidel zanalyzovat dosavadní strukturu konsolidačního celku a odpovědět si jasně na otázku, zdali neexistuje nějaká účast v jiné jednotce, která by měla být podle nových pravidel předmětem konsolidování, ač podle dosavadních pravidel konsolidována nebyla. Vzhledem k tomu, že se nová pravidla mají aplikovat zpětně, stanoví přechodná ustanovení IFRS 10 pro případy, kdy je identifikována účast, která by měla být dle nových pravidel konsolidována, povinnost aplikování metody akvizice dle IFRS 3
Podnikové kombinace
od data, k němuž investor získal ovládání v kontextu nového standardu. Tato skutečnost může vést k situaci, kdy podnik aplikující nový standard poprvé pro účetní závěrku roku 2013 identifikuje dosud nekonsolidovanou účast, u níž návratnost a postavení investora existuje již delší dobu a povinností takového podniku bude se vrátit zpět a retrospektivně zachytit a zkonsolidovat takovou účast a svoji účastní závěrku za minulá období přepracovat.3 Důležité pro prvotní zachycení dosud nekonsolidované účasti je, zdali naplňuje vymezení podniku (
business
) dle IFRS 3. Pokud ano, dochází k uznání goodwillu. Pokud ne,
goodwill
nemůže být uznán.
IFRS 10 nijak neupravuje požadavky na zveřejnění informací ohledně držených účastí v jiných jednotkách. Veškeré požadavky jsou nově uspořádány do samostatného a k tomu určeného standardu s označením IFRS 12
Zveřejnění účastí v jiných jednotkách,
přičemž do jeho rozsahu spadají vedle účastí v dceřiných podnicích také účasti ve společných a přidružených podnicích, a také podíly v nekonsolidovaných strukturovaných jednotkách, kterými mohou být investiční fondy, jednotky různých rizikových aktiv fungujících jako zástava emitovaných cenných papírů apod.
Požadavky na zveřejnění jsou v IFRS 12 nově nastaveny tak, aby uživatelé účetních závěrek byli schopni:
(1)
pochopit strukturu a složení skupiny, za níž je sestavována a prezentována účetní závěrka, a vnímat existenci nekontrolních podílům, jež mají na aktivitách a peněžních tocích skupiny svůj díl;
(2)
zhodnotit povahu a rozsah podstatných omezení, která jsou spojena s užíváním aktiv nebo s vypořádáním závazků skupiny, rizika spojená s podíly v konsolidovaných jednotkách, důsledky vlastnických změn bez ztráty ovládání, ale také důsledky ztráty ovládání během vykazovaného období.
 
PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ ZACHYCENÍ SPOLEČNÝCH PODNIKŮ
S myšlenkou novelizovat pravidla pro společné podniky si IASB pohrávala již od konce 2004, kdy projekt zahrnula do agendy své plánované činnosti. Výsledkem je po šesti letech vydání IFRS 11
Společná ujednání,
který do budoucna plně nahrazuje IAS 31 a SIC-13. Změn je několik, přičemž je lze shrnout do dvou stěžejních bodů:
*
Zrušení spoluovládaných aktiv
Společná podnikání byla doposud v IAS 31 rozlišována na spoluovládaná aktiva, spoluovládané činnosti a spoluovládané jednotky. IFRS 11 však společná ujednání rozlišuje již jen na dva typy - (i) spoluovládané činnosti, v nichž smluvní strany mají práva k aktivům a povinnosti k závazkům, které souvisejí s realizací smluvené společné činnosti; a (ii) spoluovládané jednotky, u nichž mají smluvní strany práva na jejich čistá aktiva.
*
Zrušení metody poměrné
konsolidace
Za podstatnější změnu lze vnímat odstranění metody poměrné
konsolidace
, která byla doposud v alternaci s ekvivalenční metodou požadovaná k zachycení podílů v účetní závěrce spoluvlastníka. Do budoucna musí být účasti ve společných podnicích oceňovány výhradně ekvivalenční metodou, obdobně jako podíly v přidružených podnicích. Z hlediska účetního zachycení a ocenění se tak jednoznačně odstraní rozdíl mezi přidruženým a společným podnikem. Z pohledu účetních výkazů půjde o investici oceňovanou v ekvivalenční metodě, jejíž přecenění je uznáno jako efekt na úplný výsledek.
IFRS 11 se tak do budoucna stává standardem, který upravuje pravidla definující společná ujednání, definuje podmínky jejich existence. Pokud je identifikováno společné ujednání v podobě společného podniku, odkazuje IFRS 11 na IAS 28, který se nově stává výhradním standardem poskytujícím pravidla pro účetní zachycení podílů v přidružených a společných podnicích ekvivalenční metodou.
 
PRAVIDLA POSKYTUJÍCÍ NÁVOD, JAK OCEŇOVAT REÁLNOU HODNOTOU
Ač není reálná hodnota definována v Koncepčním rámci pro sestavování účetní závěrky v souladu s IFRS mezi oceňovacími základnami, významné postavení v pravidlech IFRS za posledních deset let získala a v současné době se požadavek nebo možnost ocenění v reálné hodnotě objevuje v řadě individuálních standardů či interpretací. Reálná hodnota je tak vcelku běžnou veličinou oceňování, o níž se mluví v souvislosti s finančními nástroji, s dlouhodobými hmotnými i nehmotnými aktivy, při zachycení podnikových kombinací, při uznávání výnosů, a i přesto si podniky často kladou otázky, jaká konkrétní částka ztělesňuje reálnou hodnotu jimi řešené položky účetních výkazů. Tato skutečnost je dána jednak rozptýleností požadavků a možností ocenění v reálné hodnotě do různých individuálních standardů a interpretací, a současně různou podporou, jak pravidla uvažující reálnou hodnotu aplikovat, resp. jak reálnou hodnotu určovat - některé standardy obsahují vcelku podrobný návod, jak reálnou hodnotu určit (např. pravidla pro finanční nástroje), jiné standardy naopak reálnou hodnotu identifikují obecnou definicí a nijak se blíže nevyjadřují k tomu, jak ji stanovit (např. pravidla pro leasing). V důsledku toto může vést v praxi k nesrovnatelnosti při aplikování různých individuálních pravidel, ač všechny hovoří o reálné hodnotě.
Pokud se shrnou současná pravidla IFRS, uvažují reálnou hodnotu tyto standardy:
*
IFRS 3
Podnikové kombinace
- v reálné hodnotě se oceňují identifikovatelné složky nabývaných čistých aktiv a současně také poskytovaná protihodnota nebo nekontrolní podíly.
*
IFRS 5
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
- reálná hodnota snížená o náklady na prodej se porovnává s účetní hodnotou dlouhodobého aktiva při jeho určení jako aktiva drženého k prodeji.
*
IFRS 9 / IAS 39
Finanční nástroje
- v pravidlech pro finanční nástroje byla reálná hodnota zavedena a je obecným požadavkem oceňovat finanční nástroje při prvotním zachycení v reálné hodnotě.
*
IAS 11
Smlouvy o zhotovení
- v reálné hodnotě se oceňují výnosy plynoucí ze smluv o zhotovení, což má souvislost s obecným pravidlem pro oceňování výnosů (viz IAS 18).
*
IAS 16
Pozemky, budovy a zařízení
- reálná hodnota je uvažována, rozhodne-li se podnik aplikovat tzv. model přecenění na třídu této kategorie aktiv.
*
IAS 17
Leasingy
- reálná hodnota aktiva, které je předmětem finančního leasing musí být uvážena při rozhodování o prvotním ocenění najímaného aktiva ve výkazu finanční situace nájemce.
*
IAS 18
Výnosy
- obecné pravidlo říká, že se výnosy zachytí v reálné hodnoty získané nebo nárokované protihodnoty, neboli výnosy se oceňují v reálné hodnotě.
*
IAS 36
Snížení hodnoty aktiv
- reálná hodnota snížená o náklady na uskutečnění prodeje aktiva je alternativou hodnoty z užívání při určování zpětně získatelné částky potřebné pro testování účetního ocenění dlouhodobých aktiv.
*
IAS 38
Nehmotná aktiva
- existuje teoretická možnost použití reálné hodnoty pro ocenění nehmotných aktiv při uvážení modelu přecenění, avšak při existence aktivního trhu pro aktiva uvažována k přecenění.
*
IAS 40
Investice do nemovitostí
- vzhledem k tomu, že mají být nemovitosti v kontextu těchto pravidel považovány za alternativní nefinanční investici, je základním požadavkem oceňování v reálné hodnotě po celou dobu jejich držby.
*
IAS 41
Biologická aktiva
- reálná hodnota je základní veličinou pro oceňování biologických aktiv.
Výše zmíněné skutečnosti - významnost reálné hodnoty, rozptýlenost pravidel a nekonzistence v jejich aplikování - vedly IASB a FASB v rámci konvergenčního procesu k rozhodnutí vytvořit vzájemně akceptovatelná jednotná pravidla upravující, jak stanovit reálnou hodnotu pro účely účetního výkaznictví založeného na pravidlech IFRS, resp. U. S. GAAP. Tento závazek byl přijat již v roce 2006 a jeho výsledkem je vydání IFRS 13
Oceňování v reálné hodnotě (Fair value measurement)
v květnu 2011 s účinností od 1. ledna 2013. Jaké změny tedy pro uživatele IFRS přináší nově vydaný standard:
*
Definuje reálnou hodnotu
IFRS 13 nově definuje reálnou hodnotu jako „cenu, která by měla být získána při prodeji aktiva nebo uhrazena při převodu závazku k datu ocenění v běžné transakci mezi účastníky trhu (
the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date
)“.4 Touto definicí je nově reálná hodnota postavena do role výstupní hodnoty, tzv.
exit price,
neboť je jasně řečeno, že jde o cenu, která by byla získána při prodeji aktiva (tj. při jeho vyřazení z podniku prodejem) nebo zaplacena při převodu závazku (tj. opět při jeho vyřazení prodejem). Pravidla dále zdůrazňují, že se musí uvážit charakteristiky aktiva a závazku, jehož reálná hodnota se určuje, přičemž těmito charakteristikami jsou zejména podmínky fungování a umístění aktiva, omezení spojená s jeho prodejem nebo užíváním, zdali jde o aktivum či závazek, který je samostatný nebo je součástí skupiny aktiv či závazků. IFRS 13 tak oproti dosud existujícím pravidlům rozebírá jednotlivé složky definice s cílem pomoci uživatelům jasně identifikovat veličinu označovanou za reálnou hodnotu.
*
Stanoví jednotný rámec IFRS pro oceňování reálnou hodnotou
IFRS 13 nepůsobí jako standard, který by přinášel nové situace, kdy použít reálnou hodnotu. Jeho účelem je výhradně sloužit jako podpůrný standard pro všechny ostatní existující i budoucí pravidla IFRS požadující nebo umožňující ocenění v reálné hodnotě. IFRS 13 si v této souvislosti klade za cíl vysvětlit, jak stanovit reálnou hodnotu pro účely účetního (finančního) výkaznictví dle IFRS. Standard definuje třístupňovou hierarchii, kterou musí podnik uvážit při určování reálné hodnoty, a postupovat od první po třetí úroveň s ohledem na aktivum či závazek, jehož reálnou hodnotu musí určit a jaké informace potřebné k ocenění má k dispozici, resp. jsou určitelné. Pravidla dále vymezují oceňovací techniky, které rozlišují na tržní ocenění (
market approach
), výnosové ocenění (
income approach
) a nákladové ocenění (
cost approach
), vyjadřují se k podobě vstupních informací, které mají být k ocenění uváženy.
*
Obsahuje požadavky na zveřejnění informací o použití reálné hodnoty
IFRS 13 požaduje, aby účetní jednotky zveřejnily informace objasňující použití oceňovacích technik k vyčíslení reálných hodnot, jejich vstupní údaje a jasně identifikovaly výsledné dopady zachycené ve výsledku nebo v ostatním úplném výsledku. Požadavků je poměrně dost a každá účetní jednotka by měla důsledně analyzovat nový standard, jaké povinnosti ji v této souvislosti vznikají.
Již bylo uvedeno, že se IFRS 13 stává účinným pravidlem od 1. ledna 2013. Jeho účinnost je prospektivní, tudíž účetní jednotka nemusí zveřejňovat požadované informace za předcházející období, v nichž nový standard nebyl ještě aplikován.
Tento text byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ registrační číslo MSM, RP 6138439903.
This text was developed under the research plan title „Development of financial and Accounting Theory and its Application in Practice from Interdisciplinary Point of View“, provider’s code MSM, RP identification code 6138439903.
1 Viz současná pravidla IAS 27.4.
2 Pokud v IAS 27 k vymezení postačovala jedna strana textu a SIC-12 měla další dvě strany, tak v novém standardu je vymezení ovládání věnováno přibližně něco málo přes 30 stran, které jsou z většiny zahrnuty do nové Aplikační příručky, která je plnohodnotnou součástí pravidel standardu.
3 Jistou úlevou může být skutečnost, že přechodná ustanovení zmiňují možnost neproveditelnosti dle definice v IAS 8. Pokud by byl takový stav naplněn, bude povinností zkonsolidovat účast poprvé od okamžiku možného, kterým pak může např. počátek běžného období.
4 Dosavadní definice označovala reálnou hodnotu za „částku, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrovnán závazek
(the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction)“.

Související dokumenty