Vstupné na zahraniční sportovní akce

Vydáno: 4 minuty čtení
VSTUPNÉ NA ZAHRANIČNÍ SPORTOVNÍ AKCE
Dagmar
Masná
Česká s. r. o. je dosud neplátce DPH. Vzhledem k obratu se stane plátcem v nejbližších měsících. Pro své zákazníky nakupuje vstupenky na zahraniční sportovní akce (závody silničních motocyklů a Formule 1 v EU i mimo EU). Od pořadatele akce nakoupí vstupenky, které prodá zájemcům v ČR, případně ze Slovenska. Ve většině případů jde o fyzické osoby, v několika případech o cestovní agentury - právnické osoby. Žádné další služby pro návštěvníky nezajišťuje. Dle novely zákona o DPH od 1. 4. 2011 je dle § 10b místem zdanitelného plnění místo konání sportovní akce.
1)
Vzniká společnosti povinnost registrace k DPH v místě konání akce?
2)
Jak se taková registrace provádí a jak se následně postupuje při podávání daňových přiznání?
3)
Jaké další povinnosti se na českou s. r. o. vztahují z hlediska DPH?
ODPOVĚĎ:
Podle nového znění § 10b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), které je v účinnosti od 1. 4. 2011, je místem plnění místo, kde se předmětná akce koná, jde-li o poskytnutí služeb, mimo jiné i služeb v oblasti sportovní, pokud jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním a službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce osobě nepovinné k dani, místo, kde se předmětná akce koná.
1)
To, že místo plnění bude mimo tuzemsko, nic nemění na tom, že při dosažení rozhodného obratu vzniká povinnost zaregistrovat se za plátce daně v tuzemsku. Pokud jde o registraci v jiném státě, ať už v členském státě EU nebo ve třetí zemi, je nutné vycházet ze znění v té zemi platného zákona, pokud vůbec daň z přidané hodnoty uplatňuje.
2)
Osoba povinná k dani, které vznikla povinnost zaregistrovat se v tuzemsku za plátce, je povinna podat přihlášku k registraci, která je k dispozici u správce daně nebo na webu České daňové správy. Přihláška (žádost o registraci) se podává u místně příslušného správce daně. Pokud jde o registraci v jiném členském státě, kde tazatel zřejmě nemá sídlo ani místo podnikání, provádí se zpravidla u vybraného daňového úřadu. Informace k daňovým zákonům členských států EU včetně k registraci za plátce lze nalézt na webu České daňové správy nebo na webu Evropské unie.
3)
Daňové přiznání se podává za každé zdaňovací období, kterým je buď kalendářní měsíc, nebo kalendářní čtvrtletí, a to i v případě, že za některé ze zdaňovacích období žádná daňová povinnost nevznikla. Pro správné vyplnění daňového přiznání je vhodné využít Pokyny pro vyplňování daňového přiznání, které jsou rovněž k dispozici u správce daně nebo na webu České daňové správy. Obdobná pravidla by měla platit i v ostatních členských státech EU.
4)
Práva a povinnosti pro plátce daně stanoví zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Nejdůležitější z nich je povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň, na druhé straně je důležité právo - uplatnění nároku na odpočet z přijatých plnění, která jsou použita pro uskutečnění ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že povinnosti i práva plátců daně jsou značné obsáhlé, není možné je v této odpovědi všechny postihnout. Proto je třeba se seznámit se ZDPH, ev. se zákony i jiných zemí, ke kterým se popsaná činnost vztahuje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty