Opravy a ručení v DPH

Vydáno: 36 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), byl počínaje 1. dubnem 2011 významně novelizován zákonem č. 47/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“). Převážná většina ze 119 změnových bodů Novely představují pouze tzv. legislativně technické úpravy a zpřesnění textu, věcných změn je poměrně málo, o to významnější však jsou. V tomto příspěvku se blíže podíváme na tři takovéto novinky - opravy základu daně a výše daně, opravy DPH za dlužníky v insolvenci a ručení za DPH.

Opravy a ručení v DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
OPRAVY ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ
Do konce března 2011 se opravy základu daně a výše daně prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy, přičemž se zahrnovaly do běžného daňového přiznání. S určitým zjednodušením lze říci, že nebylo podstatné, zda je důvodem sleva z ceny, vrácení nebo zrušení části plnění, nebo původně chybný postup plátce. Pak ale nabyla účinnosti Novela a dost věcí se významným způsobem změnilo.
Od dubna 2011 je nutno zejména důsledně rozlišovat, co je důvodem takovéto opravy:
1)
změny základu daně a výše daně jsou důsledkem dodavatelskoodběratelských vztahů nebo vyplývají z mechanismu DPH, nebo
2)
příčinou změny základu daně a výše daně byl původně chybný postup plátce.
Víceméně jako doposud se bude postupovat pouze u prvního typu oprav základu daně a daně podle § 42 ZDPH, kdy bude i nadále možné, resp. nutné opravit základ daně a daň
v běžném přiznání k DPH:
*
při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
*
při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
*
při vrácení spotřební daně zaplacené v jiném členském státě při pořízení zboží z jiného členského státu,
*
pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH, tedy nebudeli nakonec splněna původně dohodnutá povinnost nájemce nabýt vlastnictví ke zboží/nemovitosti,
*
při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
*
pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.
Složitější administrativa pak na plátce čeká v případě jiných oprav základu daně a výše daně. Pokud plátce uplatnil a
přiznal chybně daň, a tím zvýšil daň na výstupu
nebo svoji daňovou povinnost, má podle § 43 ZDPH
možnost provést opravu
základu daně a výše daně, nikoli povinnost. Podle očekávání, když naopak plátce uplatnil a
přiznal chybně daň a tím snížil daň na výstupu
nebo svoji daňovou povinnost,
má povinnost provést opravu,
přičemž postupuje podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řád, ve znění pozdějších předpisů,
podáním dodatečného daňového přiznání.
A to za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění, nebo byla přijata úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň. Stejně tak i odběratel musí podat dodatečné daňové přiznání. Tuto opravu chybné výše daně lze provést nejdříve ke dni, ve kterém příjemce plnění (plátce nebo osoba identifikovaná k dani) obdržel opravný daňový doklad nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely. Nová právní úprava současně zrušila daňový dobropis a vrubopis, které nahradil
jednotný opravný daňový doklad.
Ten je nutno vystavit pouze, pokud plátce měl povinnost vystavit původní (opravovaný) daňový doklad, tj. u plnění pro osobu povinnou k dani. Pokud plátce neměl povinnost vystavit původní daňový doklad, provede opravu jednoduše pouze ve své interní evidenci pro účely DPH.
 
Opravný daňový doklad musí obsahovat:
*
náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu, včetně evidenčního čísla,
*
důvod opravy,
*
rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
*
rozdíl mezi opravenou a půvo