Opravy a ručení v DPH

Vydáno: 36 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), byl počínaje 1. dubnem 2011 významně novelizován zákonem č. 47/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“). Převážná většina ze 119 změnových bodů Novely představují pouze tzv. legislativně technické úpravy a zpřesnění textu, věcných změn je poměrně málo, o to významnější však jsou. V tomto příspěvku se blíže podíváme na tři takovéto novinky - opravy základu daně a výše daně, opravy DPH za dlužníky v insolvenci a ručení za DPH.

Opravy a ručení v DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
OPRAVY ZÁKLADU DANĚ A VÝŠE DANĚ
Do konce března 2011 se opravy základu daně a výše daně prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy, přičemž se zahrnovaly do běžného daňového přiznání. S určitým zjednodušením lze říci, že nebylo podstatné, zda je důvodem sleva z ceny, vrácení nebo zrušení části plnění, nebo původně chybný postup plátce. Pak ale nabyla účinnosti Novela a dost věcí se významným způsobem změnilo.
Od dubna 2011 je nutno zejména důsledně rozlišovat, co je důvodem takovéto opravy:
1)
změny základu daně a výše daně jsou důsledkem dodavatelskoodběratelských vztahů nebo vyplývají z mechanismu DPH, nebo
2)
příčinou změny základu daně a výše daně byl původně chybný postup plátce.
Víceméně jako doposud se bude postupovat pouze u prvního typu oprav základu daně a daně podle § 42 ZDPH, kdy bude i nadále možné, resp. nutné opravit základ daně a daň
v běžném přiznání k DPH:
*
při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
*
při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
*
při vrácení spotřební daně zaplacené v jiném členském státě při pořízení zboží z jiného členského státu,
*
pokud nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH, tedy nebudeli nakonec splněna původně dohodnutá povinnost nájemce nabýt vlastnictví ke zboží/nemovitosti,
*
při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
*
pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.
Složitější administrativa pak na plátce čeká v případě jiných oprav základu daně a výše daně. Pokud plátce uplatnil a
přiznal chybně daň, a tím zvýšil daň na výstupu
nebo svoji daňovou povinnost, má podle § 43 ZDPH
možnost provést opravu
základu daně a výše daně, nikoli povinnost. Podle očekávání, když naopak plátce uplatnil a
přiznal chybně daň a tím snížil daň na výstupu
nebo svoji daňovou povinnost,
má povinnost provést opravu,
přičemž postupuje podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řád, ve znění pozdějších předpisů,
podáním dodatečného daňového přiznání.
A to za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění, nebo byla přijata úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň. Stejně tak i odběratel musí podat dodatečné daňové přiznání. Tuto opravu chybné výše daně lze provést nejdříve ke dni, ve kterém příjemce plnění (plátce nebo osoba identifikovaná k dani) obdržel opravný daňový doklad nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely. Nová právní úprava současně zrušila daňový dobropis a vrubopis, které nahradil
jednotný opravný daňový doklad.
Ten je nutno vystavit pouze, pokud plátce měl povinnost vystavit původní (opravovaný) daňový doklad, tj. u plnění pro osobu povinnou k dani. Pokud plátce neměl povinnost vystavit původní daňový doklad, provede opravu jednoduše pouze ve své interní evidenci pro účely DPH.
 
Opravný daňový doklad musí obsahovat:
*
náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu, včetně evidenčního čísla,
*
důvod opravy,
*
rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
*
rozdíl mezi opravenou a původní daní,
*
rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.
Tato nová pravidla platí univerzálně obdobně také při opravě základu daně u pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou a při dovozu zboží. Proto byla vypuštěna dosavadní speciální úprava.
PŘÍKLAD
Oprava základu daně kvůli snížení ceny
Výrobce A (měsíční plátce DPH) podle smlouvy 20. 4. 2011 dodal odběrateli B (měsíční plátce) zboží za sjednanou cenu 100 000 Kč + 20 % DPH (20 000 Kč), tedy celkem za 120 000 Kč, kterou odběratel plně uhradil dne 25. 4. Příslušný daňový doklad vystavil dodavatel 28. 4. a doručil jej odběrateli B poštou do dvou dnů nato.
V daňovém přiznání k DPH za duben 2011 tak plátce A přiznal DPH na výstupu 20 000 Kč, a naopak plátce B si uplatnil odpočet této DPH na vstupu rovněž ve výši 20 000 Kč (předpokládáme nárok na odpočet).
Jelikož ale dodané zboží mělo nižší kvalitu, dohodli se smluvní strany v rámci reklamačního řízení ukončeného koncem května 2011 na dodatečném snížení kupní ceny, resp. základu daně o slevu 10 000 Kč. Po dni uskutečnění zdanitelného plnění tedy dochází ke snížení základu daně, s čímž je v souladu s § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH spojena povinnost dodavatele A opravit základ daně a DPH.
Protože měl dodavatel A povinnost vystavit pro odběratele B při uskutečnění původního zdanitelného plnění daňový doklad, musí rovněž při opravě základu daně a výše daně pro něj vystavit opravný daňový doklad. A to do 15 dnů od zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy, prakticky tedy od ukončení reklamace.
Tento opravný daňový doklad dodavatel A vystavil 30. května 2011, načež jej odběratel B obdržel 1. června 2011. Kromě náležitostí původního daňového dokladu přitom musí dále obsahovat:
*
důvod opravy, tj. informaci, že v důsledku reklamace poskytl slevu 10 % z kupní ceny zboží,
*
rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, tj. 90 000 Kč - 100 000 Kč = -10 000 Kč,
*
rozdíl mezi opravenou a původní daní, tj. 18 000 Kč - 20 000 Kč = -2 000 Kč,
*
rozdíl mezi opravenou a původní úplatou, tj. 108 000 Kč - 120 000 Kč = -12 000 Kč.
Jelikož dodavatel A touto opravou snižuje svou daň na výstupu, je podle § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH toto samostatné zdanitelné plnění považováno za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (tj. v jeho případě kalendářního měsíce), ve kterém „podnikající“ odběratel B obdržel opravný daňový doklad. Tedy v daném případě nejpozději 30. června 2011. Pročež plátce A uvede opravu - snížení své DPH na výstupu o 2 000 Kč - do běžného daňového přiznaní k DPH nejpozději za červen (může tak učinit již za květen).
Návazně na tuto opravu daně - znamenající pro odběratele B snížení uplatněného odpočtu daně - musí tento plátce B opravit odpočet daně. Pozor na to, že dle § 74 odst. 1 ZDPH tak musí odběratel B učinit již za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik této jeho povinnosti, a nikoli až návazně při obdržení opravného daňového dokladu. V daném případě odběratel B o slevě z ceny v definitivní podobě věděl zjevně již v květnu, takže snížit odpočet DPH na vstupu o 2 000 Kč by měl už v přiznání za květen.
PŘÍKLAD
Oprava základu daně kvůli chybě plátce
Výrobce A (měsíční plátce DPH) podle smlouvy 20. 4. 2011 dodal odběrateli B (měsíční plátce) zboží za sjednanou cenu 100 000 Kč + 20 % DPH (20 000 Kč), tedy celkem za 120 000 Kč, kterou odběratel plně uhradil dne 25. 4. Příslušný daňový doklad vystavil dodavatel 28. 4. a doručil jej odběrateli B poštou do dvou dnů nato.
Koncem května ale dodavatel A zjistil, že nesprávně přisoudil dodanému zboží základní sazbu daně 20 %, zatímco správně podléhá snížené sazbě 10 % DPH. Protože tímto chybným postupem zvýšil DPH na výstupu, tak v souladu s § 43 ZDPH nemá povinnost ale pouze možnost příslušnou opravu výše daně provést.
a) Dodavatel nebude opravu DPH provádět
Pak dodavatel A jednoduše žádnou změnu své nesprávně vyšší daně neprovádí ani nevystavuje žádný opravný daňový doklad. Zkrátka plátce A odvedl státu na DPH více než měl, místo zákonem stanovených 10 000 Kč přiznal a v důsledku zaplatil dvojnásobek, tj. 20 000 Kč DPH na výstupu. Čemuž samozřejmě zákon nebrání.
Pozor na to, že Novela již od dubna 2011 neumožňuje odběrateli B uplatnit si k odpočtu nesprávně vyšší DPH na vstupu, než jaká měla být správně stanovena podle ZDPH. I když je uvedena na přijatém běžném daňovém dokladu, za který odpovídá dodavatel A. Podle § 73 odst. 6 ZDPH totiž platí, že:
*
„Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona.“
Takže odběratel nemohl nárokovat odpočet nesprávně vyšší DPH 20 000 Kč uvedené na daňovém dokladu, protože vychází z nesprávné vyšší sazby daně. Ale již v přiznání za duben 2011 (po obdržení daňového dokladu) směl nárokovat toliko správně (podle zákona stanovenou) nižší DPH na vstupu, tedy jen 10 000 Kč.
b) Dodavatel bude opravu DPH provádět
Protože měl dodavatel A povinnost vystavit pro odběratele B při uskutečnění původního zdanitelného plnění daňový doklad, musí rovněž při opravě chybné výše daně pro něj vystavit opravný daňový doklad. Přičemž zde zákon nestanoví povinnost vystavit jej např. do 15 dnů od rozhodnutí plátce A tuto opravu provést.
Tento opravný daňový doklad dodavatel A vystavil 30. května 2011, načež jej odběratel B obdržel 1. června 2011. Kromě náležitostí původního daňového dokladu přitom musí dále obsahovat:
*
důvod opravy, tj. informaci, že takto opravuje původně chybně uplatněnou vyšší sazbu daně,
*
rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, tento zde ale nevzniká, jelikož se opravou sazby daně mění jen výše daně a nikoli základ daně, tj. uvede 100 000 Kč - 100 000 Kč = 0 Kč,
*
rozdíl mezi opravenou a původní daní, tj. 10 000 Kč - 20 000 Kč = -10 000 Kč,
*
rozdíl mezi opravenou a původní úplatou, tj. 110 000 Kč - 120 000 Kč = -10 000 Kč.
Jelikož se jedná o „opravu daně v jiných případech“, je dodavatel A podle § 43 odst. 1 ZDPH povinen provést jí nejdříve ke dni, ve kterém příjemce uskutečněného plnění obdržel opravný daňový doklad, tedy až počínaje 1. červnem 2011. Tato oprava ale nepředstavuje samostatné zdanitelné plnění a nelze jí provést v řádném přiznání k DPH za červen (ani za květen či jiný měsíc), ale pouze v dodatečném přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění, tedy v dodatečném přiznání k DPH za duben 2011.
V dodatečném přiznání k DPH za duben 2011 - podaném nejdříve 1. června, kdy odběratel B obdržel opravný daňový doklad - proto dodavatel A sníží svou DPH na výstupu o 10 000 Kč.
Protože, jak bylo uvedeno již výše v rámci varianty ad a), si mohl odběratel B uplatnit odpočet daně v přiznání za duben pouze ve správné nižší výši DPH, a nikoli v nesprávně vyšší částce uvedené chybně na daňovém dokladu, nemusí prakticky odběratel B na přijatý opravný daňový doklad nijak reagovat. Jestliže by ale z neznalosti věci uplatnil v přiznání za duben nesprávnou vyšší DPH k odpočtu uvedenou na přijatém daňovém dokladu (tj. 20 000 Kč), musel by to řešit rovněž jedině formou dodatečného přiznání k DPH za duben, kde by snížil nárokovanou DPH na vstupu na 10 000 Kč, a to do měsíce následujícího po tomto zjištění chyby.
Od dubna 2011 nově vyvstala otázka, zda došlo také ke změně v dosavadním postupu při poskytování
množstevních slev a bonusů
z titulu nadlimitních odběrů zboží za vymezené časové období, a také z titulu poskytnutí
platebního skonta,
tedy situace, kdy je odběratel oprávněn z důvodu dřívější úhrady (např. 14 dnů před splatnosti faktury) nebo ihned v hotovosti při odběru zboží zaplatit o něco nižší částku, než na kterou zní daňový doklad. V těchto případech
se do konce března 2011 neprováděla oprava základu daně a výše daně,
jelikož se tyto jisté formy slevy z původně dohodnutých cen za zdanitelná plnění zkrátka považovaly za pouhou finanční transakci, přičemž samotné peníze nejsou podle § 4 odst. 2 ZDPH považovány za zboží.
Podle původní informace Ministerstva financí zveřejněné
14. března 2011
na jejich webových stránkách měl i po 1. 4. platit dosavadní postup: http://www.mfcr.cz/cps/rde/ xbcr/mfcr/DANE_DPH_01042011_Opravy-zakladu-daneavyse-dane-a-oprava-v-jinych-pripadech-prgf-42-43.pdf:
*
U tzv. bonusů a skont,
vyjadřujících sjednané platební podmínky (např. z důvodů překročení limitu odebraného zboží, platby předem, platby v hotovosti apod.) se dosavadní výklad nemění, tj.
nadále se jedná o finanční plnění, u kterých se z hlediska DPH nepostupuje podle § 42 resp. § 43.“
*
Žel tento oficiální názor vydržel jen něco málo přes jeden měsíc.
29. dubna 2011
byla totiž na internetových stránkách ministerstva zveřejněna zcela opačná informace Generálního finančního ředitelství, viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1353 6.html Podle ní GFŘ spolu s Ministerstvem financí zastává naopak názor, že jelikož jde mj. i v případě tzv. množstevních bonusů a platebních skont věcně o jistou formu slevy z původní ceny (úplaty), je po 1. 4. nutno z titulu těchto obchodně-právních důvodu snížení základu daně a výše daně provést opravu podle § 42 ZDPH. A to včetně vystavení opravného daňového dokladu, pokud byl původně odběrateli rovněž vystaven daňový doklad, jinak pouze formou evidence u plátce.
*
Oprava základu daně a výše daně při snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění byla doposud nepovinná. Novela ZDPH účinná
od 1. 4. 2011
však s ohledem na požadavek závazné unijní úpravy (Směrnice o DPH) zavedla povinnost provádění oprav základu daně a výše daně.
*
S ohledem na uvedené Generální finanční ředitelství, po projednání s Ministerstvem financí, provedlo detailnější rozbor dotčené problematiky, na jehož základě se vydává následující informace, která slouží k ujednocení výkladových východisek pro budoucí aplikace zmíněného ustanovení a problematiky.
*
Předmětem posouzení dopadů do DPH jsou tzv.
skonta, slevy či bonusy.
Tyto se v praxi vyskytují pod různými označeními a definicemi, což však nic nemění na jejich společné věcné podstatě. Generální finanční ředitelství je toho názoru, že není v zásadě rozdíl, zda se jedná o poskytnutí skonta či bonusu (dále jen „bonusy“), ale je vždy rozhodující, zda mají, resp. jsou poskytovány jednoznačně ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění nebo soubor uskutečněných zdanitelných plnění za určitou část uplynulého období. V takovýchto případech
je plátce - oproti minulé právní úpravě - vždy povinen provést opravu základu a výše daně.
PŘÍKLAD
Množstevní
bonus
včera a dnes
Podle obchodních podmínek prodejce zboží A má odběratel, který v kalendářním pololetí odebere zboží aspoň za 10 mil. Kč nárok na množstevní
bonus
ve výši 5 % z úhrnu základů daně (bez DPH) za tato plnění.
Odběratel B (měsíční plátce DPH) od zmíněného prodejce A ve druhém kalendářním pololetí roku 2010 odebral zboží za 12 mil. Kč bez DPH, takže mu vznikl nárok na množstevní
bonus
za ve výši 600 000 Kč. Za tímto účelem odběratel B v lednu 2011 vystavil fakturu na uvedený množstevní
bonus
, který mu prodejce A buď samostatně uhradil, nebo (v praxi častěji) započetl na částečnou úhradu jím vstavených dodavatelských faktur za další dodané zboží. Žádné DPH na vstupu ani na výstupu se množstevního bonusu netýkalo, původní základy daně za uskutečněná zdanitelná plnění (prodeje zboží ve druhém pololetí 2010) se nijak neměnily.
Stejně tak i v prvním kalendářním pololetí roku 2011 odběratel B od prodejce A odebral zboží za 12 mil. Kč bez DPH, takže mu opět vznikl nárok na množstevní
bonus
za ve výši 600 000 Kč.
Podle prozatím posledního oficiálního stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí je nutno opravit základy daně a výše daně u všech předmětných zdanitelných plnění uskutečněných prodejcem A vůči odběrateli B. Protože měl plátce A u těchto původních zdanitelných plnění povinnost vystavit daňový doklad, musí z důvodu opravy jejich základů daně a výše daně pro B vystavit opravný daňový doklad. Měl by tak učinit do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro tyto opravy. Což nemusí být nutně ihned 15. 7., ale více či méně zdůvodnitelný pozdější den.
Jelikož se povinnost opravy týká více zdanitelných plnění, může si prodejce A zjednodušit administrativu a vystavit tzv. souhrnný opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2 ZDPH. K čemuž zmíněné stanovisko Generální finanční ředitelství zaujalo vstřícnější přístup a umožňuje i jen rámcové vymezení původních zdanitelných plnění v souhrnném opravném dokladu, a to tak, aby vazby na původní zdanitelná plnění byly určitelné (např. daňové doklady vystavené v určitém časovém období nebo číselná řada daňových dokladů od - do). Obdobně zjednodušeně lze vyčíslit také příslušné úhrnné rozdíly základů daně a daně, a to podle jednotlivých sazeb daně.
Odběratel B je návazně povinen v těchto případech opravit odpočet daně, a to ve zdaňovacím období (kalendářním měsíci), kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést - tj. v zásadě bez ohledu na doručení opravného daňového dokladu. V daném případě tak musí učinit v přiznání za červenec.
 
OPRAVA DPH U POHLEDÁVEK ZA DLUŽNÍKY V INSOLVENCI
V § 44 ZDPH počínaje dubnem 2011 najdeme zcela nový typ opravy výše daně. Po vzoru řady jiných evropských států tímto získal věřitel (dodavatel)
nárok na opravu výše daně na výstupu, pokud mu jeho odběratel (dlužník) nezaplatil
za dodané zboží nebo poskytnutou službu a insolvenční soud proti tomuto odběrateli zahájil insolvenční řízení. Tento „odpis daně“ je umožněn pouze u tzv. předinsolvenčních pohledávek, které
vznikly nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku,
a nejedná se o „spojené osoby“.
Bohužel tuto možnost provází řada komplikací, podmínek a zvýšená administrativa. Například věřitel je povinen doručit dlužníkovi v úpadku speciální opravný doklad, jehož kopii navíc musí přiložit k daňovému přiznání spolu s výpisem ze samostatně vedené podrobné evidence těchto oprav daně. Návazně na snížení DPH na výstupu věřitelem je dlužník naopak povinen snížit svoji daň na vstupu, takže v principu stát o DPH nepřijde.
Praktickou využitelnost opravy výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení značně omezuje, že jí
nelze provést
po dobu tří let od uskutečnění původního zdanitelného plnění, ani
v případě, že dlužník přestal být plátcem.
A aby toho nebylo málo,
půjde často pouze o dočasné řešení pro věřitele.
Pokud totiž předmětnou pohledávku vymůže nebo postoupí (prodá) anebo zruší svou registraci k DPH, bude muset zase daň v plném rozsahu „vrátit“.
Zdůrazněme, že takovýto „odpis daně“ je umožněn pouze u pohledávek, které - vznikly - nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka. Přičemž vznik pohledávky je soukromo-právním pojmem a vychází ze sjednaného předmětu plnění, zpravidla se jedná o den splnění dodávky, tedy den dodání zboží nebo poskytnutí služby, kdy v souladu s uzavřenou obchodní smlouvou dodavateli vzniklo právo na obvykle peněžité protiplnění od odběratele. Není proto významný den vystavení faktury ani den jejího zaúčtování, které obecně mohou jak předcházet, tak i následovat s větší či menší prodlevou za dnem vzniku předmětné pohledávky.
Časovou podmínku - nejpozději 6 měsíců před úpadkem - lze přitom chápat dvojím způsobem. Zaprvé tak, že se lhůta 6 měsíců počítá zpětně od úpadku dlužníka nebo že plyne odněkud z minulosti a končí 6 měsíců před úpadkem. Například když o úpadku dlužníka soud rozhodl 31. 12. 2010. Pak při použití prvního přístupu by se oprava daně týkala pohledávek, které vznikly v době od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010, a zřejmě i po 1. 1. 2011. Naproti tomu při druhém postupu je možno opravu výše daně provést pouze u pohledávek vzniklých před 1. 7. 2010. Výkladově i ze smyslu daného ustanovení lze dovodit, že správný je druhý přístup, tedy, že
podmínkou je, aby pohledávka vznikla dříve než šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka.
PŘÍKLAD
Oprava DPH u pohledávek za dlužníkem v insolvenci
Plátce má dvě pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení, které řádně ve stanovené lhůtě přihlásil u insolvenčního soudu. Dlužník je v insolvenčním řízení od 1. 12. 2010, přičemž první faktura byla vystavená již 5. 7. 2008 a dnem uskutečnění zdanitelného plnění byl 30. 6. 2008. Druhá faktura byla vystavená 13. 6. 2010 a den uskutečnění připadl na 30. 5. 2010. Může u těchto pohledávek věřitel provést novou opravu výše daně?
Jak bylo předesláno, pro možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenci je určující den vzniku pohledávky, který není zadán, a tak pro určitost za něj budeme považovat den uskutečnění plnění. Tedy u první pohledávky již 30. 6. 2008 a u druhé 30. 5. 2010. U obou je nutno zkoumat dvě časové podmínky:
*
Vznikla pohledávka nejpozději šest měsíců před úpadkem, tedy 1. 6. 2010 nebo dříve před tímto datem?
-
První pohledávka vznikla již 30. 6. 2008, tedy o necelé dva roky před oním dnem „D“, tedy vyhovuje.
-
Druhá pohledávka vznikla až 30. 5. 2010, takže sice jen o dva dny, ale rovněž první časový test splňuje.
*
Je oprava výše daně prováděna před uplynutím tří let od konce zdaňovacího období uskutečnění plnění?
-
Tři roky od konce zdaňovacího období uskutečnění první z pohledávek (což byl červen 2008) uplyne až červnem 2011. Proto lze opravu výše daně v jejím případě provést nejpozději právě v červnu 2011.
-
U druhé pohledávky bude tato druhá časová podmínka splněna až do konce května 2013.
Podmínkou opravy výše daně dále je doručení daňového dokladu podle § 46 ZDPH dlužníkovi. Jelikož jde o stěžejní podmínku, je vhodné odeslání formou doporučeného dopisu, není přitom zapotřebí čekat na případné zpětné potvrzení přijetí tohoto dokladu dlužníkem, nicméně pokud věřitele netlačí čas (zejména druhá z výše zmíněných časových podmínek), je praktické raději posečkat na takovéto písemné potvrzení.
A protože opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nelze provést, když dlužník přestal být plátcem DPH, je nutno samozřejmě prověřit i tuto okolnost.
Protože poměrně složitých
podmínek pro uplatnění této opravy výše daně
je hodně a záleží na každém slůvku, raději si upřesníme jejich výše nastíněné stručné shrnutí, aby nebylo věřiteli špatně pochopeno:
1)
Věřitel inkriminované pohledávky byl plátcem DPH již při uskutečnění zdanitelného plnění, k němuž se daná pohledávka váže a je samozřejmě plátcem daně i nyní, když hodlá tuto opravu výše daně provést.
2)
Dlužník byl rovněž plátcem DPH
při uskutečnění zdanitelného plnění, k němuž se daná pohledávka váže a je samozřejmě
plátcem daně i nyní,
když věřitel takto opravuje výši daně, aby mohl tuto daň státu „vrátit“.
3)
Věřiteli při vzniku pohledávky, resp. při uskutečnění daného zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, což samozřejmě nenastane v případě, kdy se daňová povinnost tzv. přenesla na příjemce plnění ve smyslu § 92a ZDPH. Naproti tomu ale není významné, jestli věřitel tuto povinnost naplnil a příslušnou DPH na výstupu tehdy uvedl do daňového přiznání a v důsledku tak odvedl správci daně.
4)
Pohledávka vznikla
nejpozději šest měsíců
před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, a současně ještě
neuplynuly tři roky
od konce zdaňovacího období uskutečnění původní plnění, viz výklad a příklad výše.
5)
Pohledávka z tohoto plnění doposud nezanikla, přičemž její případné promlčení není podstatné.
6)
Věřitel je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu
pouze z hodnoty zjištěné pohledávky,
což je pojem insolvenčního práva. Pokud pohledávka nebyla v přezkumném jednání podle insolvenčního zákona zjištěna v hodnotě, kterou měla v době vzniku, pak se takto opravovaná výše daně vypočte tzv. metodou zdola podle § 37 odst. 2 ZDPH (tedy z celkové úplaty vynásobením koeficientem 0,0909 či 0,1667).
7)
Dlužník se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční
soud rozhodl o způsobu řešení úpadku.
Pozor na to, že někdy insolvenční soud nejprve rozhodne o úpadku dlužníka a až následně samostatně o způsobu řešení úpadku (v případě podnikatelů obvykle konkursem, výjimečně reorganizací).
8)
Věřitel přihlásil pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku,
pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží. Což je celý balík podmínek, které musejí být všechny naplněny, jelikož jde opět o pojmy insolvenčního práva, nemáme prostor je zde blíže řešit. Poznamenejme ale, že lhůta pro přihlašování pohledávek nesmí být kratší než 30 dnů a delší než dva měsíce.
9)
Věřitel a dlužník nejsou
osobami, které jsou (tj. je důležitý aktuální stav, resp. jejich vztah, a nikoli kdykoli v minulosti, na rozdíl od daní z příjmů není tedy pro DPH určující jejich vztah ke dni vzniku pohledávky):
*
kapitálově spojenými osobami
podle § 5a odst. 3 ZDPH s tím, že výše podílu představuje
alespoň 25 % základního kapitálu
nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
*
osobami blízkými, nebo
*
osobami, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo obdobné smlouvy.
10)
Věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad
s víceméně standardními a předpokládanými náležitostmi podle § 46 odst. 1 ZDPH (mj. včetně spisové značky insolvenčního řízení vedeného s daným dlužníkem).
Protože tato oprava výše daně nijak nesnižuje hodnotu předmětné pohledávky (typicky tedy stav účtu 311-Odběratelé), takže dlužník nadále dluží věřiteli stále stejnou částku,
účtuje věřitel
o této specifické opravě výše daně do ostatních zdanitelných provozních výnosů (
MD 343/D 648
). A naopak
dlužník o své povinnosti na základě této opravy snížit DPH na vstupu
z přijatého zdanitelného plnění bude účtovat do ostatních provozních nákladů (
MD 548/D 343
). Vznikne-li následně věřiteli povinnost opravenou daň znovu přiznat a uhradit (ať už z důvodu plné nebo částečné úhrady pohledávky, nebo kvůli jejímu postoupení, anebo když zruší svou registraci k DPH), tak si jejich účetní metodika prohodí.
Věřitel
bude účtovat na účet nákladů v účtové skupině 54 souvztažně s účtem v účtové skupině 34 (MD 548/D 343), zatímco dlužník bude účtovat o takto vzniklém výnosu v účtové skupině 64 souvztažně s účtem v účtové skupině 34 (MD 343/D 648). Tento postup potvrdil i Koordinační výbor č. 326/23.02.11 Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, Autor: Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Petr Toman, datum vydání: 16. 2. 2011.
 
RUČENÍ ODBĚRATELE ZA DAŇ NEZAPLACENOU DODAVATELEM
V rámci boje proti daňovým únikům Novela zavedla institut ručení za DPH. Obecně podle § 171 a 172 daňového řádu platí, že nedoplatek musí uhradit také ručitel, pokud mu nějaký zákon povinnost ručení ukládá a správce daně jej k úhradě vyzve. A to pokud
nebyl nedoplatek uhrazen daňovým subjektem, ačkoliv byl o jeho úhradu bezvýsledně upomenut a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání na daňovém subjektu,
pokud není zřejmé, že by bylo prokazatelně bezvýsledné. Včas podané odvolání ručitele má odkladný účinek.
Dosud jsme v hmotně-právních daňových zákonech měli ručení pouze u daně darovací (u dárce) a daně z převodu nemovitostí (u nabyvatele). Od dubna 2011 se tedy ručení za daň dostalo i do DPH. Jedná se přitom o ručení odběratele za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného jiným plátcem v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena dodavatelem. Vzhledem k neexistenci jednotného přístupu mezi členskými státy je
působnost ručení omezena pouze na tuzemské plátce.
Ručení v DPH naštěstí neplatí paušálně, ale pouze ve dvou případech:
*
Příjemce zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:
-
daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
-
plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do „platební neschopnosti“,
-
dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
*
Úplata za zdanitelné plnění je bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny.
První situace představuje „znalostní test“ vyjádřený ve formě vědomosti odběratele o určitých okolnostech. Druhá pak postihuje případy, kdy je úplata za zdanitelné plnění - bez ohledu na případné spojení osob - výrazně odlišná od ceny obvyklé na trhu (podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) bez ekonomického důvodu.
Správce daně může ručení aplikovat až na případy, kdy
ručitelský vztah vznikl počínaje 1. dubnem 2011,
rozhoduje datum uskutečnění předmětného zdanitelného plnění. Podle sdělení generálního ředitele Generálního finančního ředitelství
„Daňová správa bude institut ručení intenzivně využívat, a to zejména v souvislosti s úniky a podvody neplacení DPH z pohonných hmot. Pro další oblasti zasažené podvodem či únikem to ale samozřejmě platí taktéž“.
PŘÍKLAD
Praxe ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem
Stavební firma ABC, s. r. o., provádí výstavbu nákupního centra, přičemž - jak je to v praxi zcela běžné - řadu dílčích stavebních a montážních prací zadává jiným firmám, subdodavatelům. Nemusíme si zastírat, že tak činí ne proto, že by nebyla odborně zdatná tyto práce provést (neuvažujeme-li četné odhalené praktiky státních veřejných zakázek, kdy klidně soutěž vyhraje firma bez potřebných odborných zkušeností a personálu, dokonce bez telefonního kontaktu...) a zpravidla také ne kvůli nedostatku času. Hlavním důvodem je samozřejmě snaha udělat zakázku levněji. Což se zákonitě musí promítnout nejen do kvality výsledku - z pohledu DPH nepodstatné - ale mnohdy také do „solidnosti“ a solventnosti takovýchto subdodavatelů, kteří si totiž cestu k nižší ceně dláždí i nekalými praktikami včetně nepřiznávání a/nebo neplacení DPH na výstupu z těchto uskutečněných plnění.
Nebyl-li doposud prokázán úmysl a spolupachatelství generálnímu dodavateli, mohl i přes nesolidnost některých svých subdodavatelů docela klidně spát. Počínaje dubnem 2011 přitom ale rozhodně nebude mít „na růžích ustláno“. Pokud totiž nesolidní subdodavatel „nešťastnou shodou náhod“ zanikne jako právnická osoba nebo nebude kontaktní, pak si pro jím neodvedenou DPH ze subdodávky správce daně může rovnou přijít za generálním dodavatelem, tedy za objednatelem příslušných zdanitelných plnění, z nichž nebylo uhrazeno DPH.
ABC, s. r. o., přitom nepomůže argumentace, že subdodavateli přece fakturu za tyto práce již řádně zaplatila. Při naplnění podmínek jejího ručení bude muset prakticky podruhé uhradit DPH z těchto subdodávek.
Tuto stavební firmu rozhodně nemohou nechat v klidu podmínky, kdy k tomuto ručení za DPH dochází. A to i kdyby se tomuto odběrateli podařilo hodnověrně správci daně prokázat, že při uskutečnění předmětného zdanitelného plnění nevěděl a vědět nemohl ani jednu okolnost spadající pod uvedený „znalostní test“, tedy že:
*
daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
*
se subdodavatel úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
*
dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství (viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1306 1.html) totiž pojmy „věděl nebo vědět měl a mohl“ vyjadřují vnitřní psychický vztah příjemce zdanitelného plnění k uvedeným skutečnostem, jejichž prostřednictvím je tedy vyjádřena míra zavinění. Z dikce zákona podle tohoto názoru přitom vyplývá, že z hlediska podmínek ručení podle jeho § 109
postačuje také zavinění nedbalostní, a to i v podobě nedbalosti nevědomé.
Proto například nedostatek znalostí nutných k výkonu funkce nebo nedostatek času pro jejich uplatnění není možno uplatnit jako omluvitelný důvod pro nevynaložení péče řádného hospodáře, tj. že vědět měl a mohl; a při sporu pak důkazní břemeno nese daňový subjekt (ABC, s. r. o.). Třebaže se o tomto názoru horečně diskutuje v odborných kruzích a zdaleka ne každý s ním souhlasí, nelze jej brát na lehkou váhu.
I kdyby ale správci daně prohráli dílčí boj o naplnění podmínek „znalostního testu“, bude je často čekat vítězná bitva v tažení za uplatnění ručení za daň dodavatele odběratelem. Ve hře je totiž ještě druhá skutková podstata ručení za DPH v podobě zjevně neobvyklé ceny bez ekonomického opodstatnění. Což je podle zmíněného oficiálního stanoviska GFŘ i v evropském právu akceptováno jako indikátor podvodného jednání...
V konkrétním případě bude správce daně cenu obvyklou zjišťovat analýzou sjednaných cen v segmentu trhu srovnatelného majetku nebo služby v daném místě a čase. Takže pokud zjistí, že předmětná subdodávka při nějaké obdobné veřejné zakázce (u nichž se obvykle na cenu až tak nehledí, neb rozhodují často „důležitější“ parametry...) v té době byla dvakrát tak drahá, má cestu pro uplatnění ručitelské povinnosti odběratele ABC od problémového subdodavatele, který byl původně zejména kvůli neobvykle výhodné (nízké) ceně pro něj výhodný.
Lze předpokládat, že takto postižený generální dodavatel nákupního centra se s ručením nebude chtít smířit a za pomocí svých právníků a daňových poradců bude proti tomuto rozhodnutí úřadu brojit všemožnými právními nástroji, zejména tedy posléze soudní cestou. Což má ale v českých končinách vždy nejistý výsledek.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že příjemce zdanitelného plnění se jako potencionální ručitel v důsledku nového znění ZDPH ocitá do jisté míry v nejisté pozici. Zákon však v tomto ohledu nabízí řešení, resp. možnost preventivní ochrany. Ručení odběratele se totiž nikdy neuplatní, pokud tento odběratel (příjemce plnění) využije další nový institut tzv.
zvláštního zajištění daně
(§ 109a ZDPH), kdy uhradí DPH za zdanitelné plnění rovnou za dodavatele (poskytovatele). Úhradu musí provést přímo správci daně poskytovatele plnění na osobní depozitní účet vedený u tohoto místně příslušného správce daně speciálně pro tyto účely.
Takovýto preventivní postup zajištění daně přitom může příjemce zdanitelného plnění (odběratel) využít v zásadě kdykoli. Vyjma případu, že již byl vyzván k úhradě jako ručitel, potom totiž hradí daň přímo coby ručitel, takže zůstává i nadále dlužníkem vůči dodavateli v plné výši, včetně problémové DPH, kterou za něj státu uhradil z titulu svého ručení. Lze předpokládat, že praxe zde potvrdí dvojí předpoklad:
*
tento zvláštní způsob zajištění daně bude masivně využíván, zvláště ve stavebnictví, a
*
způsobí nesmírné zmatky jak u správců daně, tak i u dodavatelů bez nekalých úmyslů.
PŘÍKLAD
Praxe zajištění DPH za dodavatele
Navažme na předešlý příklad, kde stavební firma ABC, s. r. o., provádí výstavbu nákupního centra a využívá řady subdodavatelů. Protože si není jistá solidností některých z nich, rozhodne se uplatnit zajištění daně, a tím se vyvarovat riziku ručení za DPH nezaplacenou subdodavateli z jimi uskutečněných zdanitelných plnění:
*
závazek vůči firmě X ze subdodávky činí 50 000 Kč + 10 000 Kč DPH, a celý je splatný ihned,
*
závazek vůči firmě Y ze subdodávky představuje částku 100 000 Kč + 20 000 Kč DPH, přičemž splatnost byla dohodnuta na dvě stejné částky (á 60 000 Kč) s tříměsíčním odstupem,
*
závazek vůči firmě Z ze subdodávky činí 200 000 Kč + 40 000 Kč DPH, splatný až za půl roku.
Nejprve si za tímto účelem musí ABC, s. r. o., zjistit místně příslušné správce daně každého z těchto tří firem, k čemuž musí znát jejich skutečné a aktuální sídlo/bydliště, které ale nenajde na každé faktuře. Jelikož pro účely DPH není splatnost faktur významná, resp. z plateb až po uskutečnění zdanitelného plnění se DPH neodvádí, nebude mít pro odběratele ABC, s. r. o., význam odložená splatnost závazků vůči firmám Y a Z. Protože riziko ručení hrozí teoreticky již od měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění dodavatelem - to ale jen při opravdu výjimečné situaci, kdy by správce daně měl konkrétní tip na jeho nesolidnost a prověřil jeho povinnosti k DPH bezprostředně - uhradí raději všechna DPH a v celé jejich výši (10 000 Kč + 20 000 Kč + 40 000 Kč) za tyto tři subdodavatele ihned, tedy u firem Y a Z před splatností příslušných závazků vůči nim.
Subdodavatelům pak jejich odběratel ABC, s. r. o., uhradí již jen ceny bez DPH (základy daně):
*
firmě X tedy ihned částku 50 000 Kč,
*
firmě Y nejprve částku 50 000 Kč, a po třech měsících zbývajících 50 000 Kč,
*
firmě Z při splatnosti závazku za půl roku částku 200 000 Kč.
Protože se ale tyto firmy o volbě jejich odběratele využít institut zajištění daně třeba ani nemusí dozvědět - v tomto směru nemá vůči nim informační povinnost ani odběratel ani jejich správci daně - klidně se může stát, že standardně přiznají a odvedou spořádaně DPH na výstupu i z těchto jejich subdodávek. Takže stát inkasuje dvakrát DPH z jednoho zdanitelného plnění, což jej zajisté potěší a lze očekávat, že čistě v zájmu časové hodnoty takto utržených peněz budou správci daně využívat různé zdržovací praktiky k tomu, aby jednotlivým dodavatelům co nejpozději vrátili takovýto přeplatek na dani. Navíc nemusí jít o tzv. vratitelný přeplatek, takže podruhé inkasovanou DPH klidně může Finanční úřad využít na úhradu dřívějších daňových nedoplatků dodavatele.
V již zmíněné informaci Generálního finančního ředitelství k institutu ručení zveřejněné na internetových stránkách České daňové správy jsou stanoveny související důležité povinnosti odběratele týkající se identifikace plateb zajištění daně. Tyto údaje tak doplňují a konkretizují identifikační požadavky stanovené § 109a odst. 2 ZDPH:
Prvořadé je přitom směřování platby příjemcem zdanitelného plnění na správný účet. Přičemž platba musí být vždy směřována na
depozitní účet správce daně poskytovatele zdanitelného plnění s předčíslím 80039,
matrikou finančního úřadu a kódem banky
0710,
což lze vše rovněž dohledat na internetových stránkách České daňové správy v nabídce Placení daní; například označení účtů depozitní účtu Finančního úřadu pro Prahu 1 je 80039-7625011/0710-1.
Pro identifikaci poskytovatele
zdanitelného plnění, který hradí zajištěnou daň má sloužit
variabilní symbol,
do něhož zapíše své identifikační číslo či rodné číslo. Pro obdobnou
identifikaci příjemce
zdanitelného plnění má podle informace Generálního finančního ředitelství sloužit
specifický symbol,
a
ve zprávě pro příjemce
je odběratel ještě povinen uvést
den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den dřívějšího přijetí úplaty
(ve tvaru DD/MM/RRRR).