Automobil na úvěr

Vydáno: 3 minuty čtení
AUTOMOBIL NA ÚVĚR
Ing.
Martin
Děrgel
Fyzická osoba, plátce DPH, koupila automobil na úvěr. Faktura je vystavena na fyzickou osobu. V technickém průkazu je vedena pouze jako provozovatel. Byla sepsána smlouva o zajištění závazku převodem práva, jejíž součástí je smlouva o výpůjčce. Fyzická osoba tedy odepisuje. Jakým způsobem uplatní do nákladů pohonné hmoty? Dle skutečnosti a uplatní si odpočet DPH, nebo ve formě náhrad? Bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 ZDP?
ODPOVĚĎ:
Tazatel uvažuje správně. Jelikož ekonomický uživatel vozidla (OSVČ) jej nevlastní ani nemá v nájmu, ale využívá jej na základě bezúplatné výpůjčky ve smyslu § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), má jedinou možnost jak uplatňovat výdaje (náklady) na pracovní cestu vozidlem. A to ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Poplatník nemůže u vozidla nárokovat ani náhradu za použití vozidla (tzv. kilometrovné), ani nemůže uplatňovat výlohy za pohonné hmoty ve skutečné výši prokázané doklady o jejich nákupu (na rozdíl od vozidel vlastních nebo najatých).
Dodejme, že u vypůjčených automobilů není možno využít ani tzv. paušální výdaj na dopravu 5 000 Kč měsíčně ani krácený paušální výdaj na dopravu 4 000 Kč měsíčně.
Daňové odpisování je uživateli vozidla (OSVČ) umožněno, i když dočasně není jeho vlastníkem, a to speciálním ustanovením § 28 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Po tuto dobu je poměrně logicky dočasnému vlastníkovi (úvěrující bance) zakázáno předmětné vozidlo daňově odpisovat § 27 písm. h) ZDP. Kdy po splacení úvěru bude zajišťovací převod vlastnického práva ukončen a vlastnictví k danému vozidlu se zase navrátí dotyčnému podnikateli (OSVČ), čímž zanikne smlouva o jeho výpůjčce, bude poplatník pokračovat v započatém daňovém odpisování tohoto vozidla, jak stanoví § 30 odst. 10 ZDP.
Odpočet DPH na vstupu z nakoupených pohonných hmot není
a priori
ovlivněn vlastnictvím, nájmem nebo výpůjčkou předmětného vozidla, ale pouze účelem využití této spotřeby pořízeného zboží (pohonných hmot). Jestliže budou splněny obecné podmínky pro nárok na odpočet daně v souladu s § 72 až 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, může si odpočet daně na vstupu z koupených pohonných hmot nárokovat vypůjčitel i po dobu výpůjčky automobilu.