Přijetí služby z Evropské unie

Vydáno: 3 minuty čtení
PŘIJETÍ SLUŽBY Z EVROPSKÉ UNIE
Dagmar
Masná
Jsme firma, plátce DPH. Jak správně postupovat (podle jakého paragrafu) z hlediska DPH při přijetí faktur od německých dodavatelů povinných k dani za:
*
pronájem plochy a postavení stánku na veletrhu v Německu,
*
ubytování zaměstnanců - účastníků veletrhu - v hotelu v Německu,
*
pronájem osobního automobilu v době veletrhu?
ODPOVĚĎ:
Na základě Směrnice Rady 2008/8/ES se změnila s účinností od 1. 1. 2011 pravidla pro stanovení místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy, pořádání kongresů, výstav a veletrhů či seminářů. Tato změna se týká předmětných služeb poskytovaných osobě povinné k dani, z nichž se budou zdaňovat v místě konání příslušné akce jako doposud, pouze služby, které spočívají v oprávnění ke vstupu na tyto akce, a vedlejší služby, které s tímto oprávněním přímo souvisí. Ostatní služby poskytované osobám povinným k dani, včetně služeb organizátora této akce, nově spadají do působnosti základního pravidla, tj. zdaňují se podle usazení zákazníka.
Tato změna byla zapracována do novely českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), která je účinná až ode dne 1. 4. 2011. Otázkou také je, zda tuto změnu obsahuje znění německého zákona o DPH.
Pokud tedy německý zákon o DPH již změnu místa plnění obsahuje, tak pronájem plochy a postavení stánku na veletrhu bude německý dodavatel jako osoba registrovaná k dani fakturovat v ceně bez daně z přidané hodnoty s tím, že povinnost přiznat daň vznikne od 1. 4. 2011 českému příjemci, plátci daně.
U ostatních v dotaze uvedených přijatých plnění se místo plnění a s tím i uplatnění daně nemění. U ubytovacích služeb, stejně tak u krátkodobého pronájmu je místo plnění v Německu, takže fakturovaná cena bude obsahovat německou daň. O její vrácení je možné požádat podle pravidel stanovených v § 82 ZDPH.
Vzhledem k uvedenému může český plátce do 31. 3. 2011 postupovat podle současného znění zákona, které pro výstavy stanoví místo plnění tam, kde se výstava koná anebo s využitím přímého účinku směrnice může již stanovit místo plnění v České republice a poskytnutou službu zdanit s možností nároku na odpočet při splnění zákonných podmínek, zejména § 72 a 73 ZDPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty