Metodické řízení účetnictví, 10. část. Rezervy a opravné položky

Vydáno: 16 minut čtení

V sérii článků o metodickém řízení účetnictví u podnikatelských subjektů se dnes zaměříme na rezervy a opravné položky. Uvedeme si, jaké jsou závazné postupy stanovené právními předpisy platnými v ČR a jaké jsou možné postupy stanovené vnitřním předpisem.

Rezervy a opravné položky
Ing.
Zdenka
Cardová
Tvorba rezerv a opravných položek souvisí s jednou ze základních účetních zásad, kterou nazýváme
zásada opatrnosti.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZU“), vymezuje
závazně
zásadu opatrnosti v části zaměřené na způsoby oceňování (v § 25 odst. 3) tímto způsobem:
Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne
zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty,
které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky,
jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to,
zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.
Tato zásada vychází zejména z předpokladu, který je uvedený v dalším ustanovení ZU (v § 7 odst. 3):
Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který
vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti
a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat
i v dohledné budoucnosti.
V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze v účetní závěrce.
Pokud tedy účetní jednotka předpokládá, že bude ve své činnosti pokračovat, potom by měla respektovat účetní metody a zásady tomu odpovídajícím způsobem. Jednou ze základních zásad je i uvedená zásada opatrnosti.
ZU dále specifikuje tzv. instrumenty zásady opatrnosti (v § 26 odst. 3):
Ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3
vyjadřují:
*
rezervy,
*
opravné položky
(při přechodném snížení hodnoty majetku) a
*
odpisy majetku
(při trvalém snížení hodnoty majetku).
V dalším textu se zaměříme konkrétně na povinnosti a možnosti při řešení rizik, ztrát a znehodnocení majetku formou rezerv a opravných položek.
 
REZERVY
Rezervami ZU se rozumí:
*
rezerva na rizika a ztráty,
*
rezerva na daň z příjmů,
*
rezerva na důchody a podobné závazky,
*
rezerva na restrukturalizaci,
*
technické rezervy,
*
jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), vymezuje v § 57
postup tvorby a použití rezerv:
Rezervy
jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž:
*
je znám
účel,
*
je pravděpodobné,
že nastanou,
*
avšak
zpravidla
není jistá částka nebo datum,
k němuž vzniknou.
Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů. Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek (tj. zůstatek na straně MD účtu rezerv). Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv (viz dále opravné položky). Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci. U rezerv podle zvláštních právních předpisů se postupuje podle těchto předpisů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
problémem je
správné
stanovení výše rezerv.
Tvorba rezerv má vliv na výši výsledku hospodaření (tvoří se na vrub nákladů), tím má vliv i na výši podílů na zisku (dividend) a dále, pokud se tvoří rezervy podle zvláštních právních předpisů [zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“)], má vliv i na základ daňové povinnosti (je často předmětem kontroly finančního úřadu). Proto je velmi důležité
doložit (zdůvodnit) výši vytvořených rezerv (nejméně) při každé inventarizaci.
Doporučené postupy
účtování rezerv
uvádí Český účetní standard pro podnikatele (dále jen „ČÚS“) č. 004.
O tvorbě rezerv
se účtuje
ve prospěch (Dal)
příslušného účtu účtové skupiny 45 -
Rezervy
se souvztažným zápisem na vrub (MD) příslušného účtu nákladů:
*
účtové skupiny 55 -
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti,
pokud se týkají provozní činnosti,
*
účtové skupiny 57 -
Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti,
pokud se týkají finanční činnosti,
*
účtové skupiny 58 -
Mimořádné náklady,
například rezerva na restrukturalizaci,
*
v účtové skupině 59 -
Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů,
pokud se týkají rezervy na daň z příjmů.
O použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost
se účtuje
na vrub (MD)
příslušného účtu účtové skupiny 45 -
Rezervy
se souvztažným zápisem ve prospěch (Dal) příslušného účtu nákladů účtových skupin:
*
55 -
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti,
*
57 -
Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti,
*
58 -
Mimořádné náklady
nebo
*
59 -
Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.
Dále uvedeme příklady rezerv;
podle jednotlivých rezerv se vedou analytické účty.
 
Rezerva na rizika a ztráty
O této rezervě - její tvorbě, výši a použití - rozhoduje účetní jednotka sama.
Účetní jednotka může být zavázána k bezplatným záručním opravám (náklady na tyto opravy zpravidla kalkuluje již v ceně výrobku). V účetním období, kdy je účtováno o tržbě za výrobky, by měla být současně účtována (dle zkušeností) i rezerva na záruční opravy těchto výrobků (v souladu se zásadou opatrnosti), tím dojde ke snížení celkového zisku z tohoto titulu, a tím dojde i k zamezení jeho rozdělení.
Výše rezervy se obvykle stanoví podle typu výrobku, jeho spolehlivosti, dále délky období, po kterou se vyrábí, nebo způsobu užití výrobku apod. Při výpočtu se zpravidla vychází z objemu prodeje tohoto výrobku a doby, na kterou se záruka poskytuje. Na této době závisí i počet účetních období, na které je rezerva tvořena.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba rezervy na záruční opravy výrobků                  | 55(4)   | 45(9)    | | 2. | Skutečné náklady na záruční opravy                     | 5xx    | 32(1), ... | | 3. | Použití (snížení, zrušení) rezervy na záruční opravy            | 45(9)   | 55(4)    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
Postup tvorby a zúčtování rezervy na záruční opravy upraví účetní jednotka
vnitřním předpisem.
 
Rezerva na daň z příjmů
O této rezervě - její tvorbě, výši a použití - rozhoduje účetní jednotka sama.
Rezerva na daň z příjmů tvoří účetní jednotky, u nichž okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím období se rezerva zúčtuje a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost na účet 341.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba rezervy na daň z příjmů                       | 59(9)   | 45(9)    | |   | Po řádném vyčíslení daňové povinnosti:                   |      |       | | 1. | Zrušení rezervy na daň z příjmů                       | 45(9)   | 59(9)    | | 2. | a) Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná                 | 59(1)   | 34(1)    | |   | b) Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná               | 59(3)   | 34(1)    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
Pokud účetní jednotka vykazuje k datu závěrky již zaplacené zálohy na splatnou daň,
započítají se
tyto zálohy proti rezervě na splatnou daň, a rezerva se tudíž vykáže pouze ve výši nedoplatku splatné daně. V případě, že zaplacené zálohy na daň převyšují očekávanou splatnou daň, pak se rezerva na splatnou daň nevykáže a předpokládaný přeplatek z titulu zaplacených záloh na daň (rozdíl mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou rezervou) se vykáže v aktivech společnosti jako pohledávka.
Detailní rozpis zaplacených záloh a vytvořené rezervy na splatnou daň se zveřejní v příloze účetní závěrky.
 
Rezerva na restrukturalizaci
Tuto rezervu může účetní jednotka tvořit na základě programu restrukturalizace schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky.
Restrukturalizací se
pro účely účetnictví
rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti
účetní jednotky
nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna.
Restrukturalizace může zahrnovat zejména:
a)
přemístění
podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně
uzavření provozu,
b)
utlumení nebo ukončení
části podnikatelských
aktivit.
Rezervu na restrukturalizaci lze tvořit a čerpat pouze
na přímé náklady
nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. K těmto nákladům
nepatří
náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří zůstanou nadále v zaměstnaneckém poměru, náklady na
marketing
apod.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba rezervy na restrukturalizaci na základě schváleného programu     | 58(4)   | 45(9)    | | 2. | Přímé náklady nutné k uskutečnění programu restrukturalizace        | 5xx    | 32(1), ... | | 3. | Použití (snížení, zrušení) rezervy                     | 45(9)   | 58(4)    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
V případě, že účetní jednotka vytvoří rezervu na restrukturalizaci, je nutné stanovit jednoznačná pravidla její tvorby, výši i použití
vnitřním předpisem.
Dále je povinna důsledně provádět inventarizaci rezervy a uvádět v příloze účetní závěrky zejména podrobný rozpis účelu rezervy, základ pro výpočet rezervy a faktory, které ovlivňují dobu, kdy bude rezerva čerpána.
 
Rezerva na opravy hmotného majetku
Tato rezerva - její tvorba, výše a použití - je stanovena ZoR. Rezervy tvořené dle ZoR jsou daňově účinné, pokud jsou respektována ustanovení tohoto zákona (který se často mění), proto je třeba nejméně při každé inventarizaci mít platný zákon k dispozici. Podmínek pro tvorbu (i čerpání) této rezervy je více, připomeňme alespoň jedno ustanovení (které je při tvorbě rezerv spíše výjimečné), a sice uložení
peněžních prostředků v plné výši rezervy
připadající na jedno zdaňovací období
na samostatný účet
nejpozději
do termínu pro podání daňového přiznání.
Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba zákonné rezervy (v jednotlivých zdaňovacích obdobích)        | 55(2)   | 45(1)    | | 2. | Převod peněžních prostředků na samostatný účet rezervy           | 22(1).20 | 26(1)    | | 3. | Převod peněžních prostředků – výpis z běžného účtu             | 26(1)   | 22(1).10  | | 4. | Vznik závazku, na nějž byla rezerva tvořena (faktura za opravu)       | 51(1)   | 32(1)    | | 5. | Úhrada faktury za opravu ze samostatného účtu rezervy            | 32(1)   | 22(1).20  | | 6. | Použití (čerpání) rezervy                          | 45(1)   | 55(2)    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
Postup tvorby a zúčtování rezervy na záruční opravy upraví účetní jednotka
vnitřním předpisem při respektování pravidel stanovených ZoR.
 
OPRAVNÉ POLOŽKY
VPU vymezuje postup tvorby a použití opravných položek (v § 55):
Opravné položky se vytvářejí pouze
k účtům majetku
v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Tyto opravné položky se vytvářejí jen v případech,
kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru
nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou hodnotou. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví citovaný ZoR. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace neprokáže opodstatněnost její výše. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek (tj. zůstatek na straně MD účtu) a
nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.
Z výše uvedeného je opět zřejmé, že i v případě opravných položek
je problémem
správné
stanovení výše opravné položky ke konkrétnímu majetku.
I tvorba opravných položek má vliv na výši výsledku hospodaření (tvoří se na vrub nákladů), tím má vliv i na výši podílů na zisku (dividend) a dále, pokud se tvoří opravné položky podle zvláštních právních předpisů (ZoR) má vliv i na základ daňové povinnosti. Proto je velmi důležité
doložit (zdůvodnit) výši vytvořených opravných položek k majetku (nejméně) při každé inventarizaci.
Doporučené postupy
účtování opravných položek
uvádí ČÚS č. 005.
 
Opravné položky u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
O přechodném snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09-
Opravné položky k dlouhodobému majetku.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba opravné položky při snížení ocenění dlouhodobého hmotného nebo    | 55(9)   | 09x     | |   | nehmotného majetku zjištěného při inventarizaci, které je přechodného    |      |       | |   | charakteru                                 |      |       | | 2. | Zúčtování (resp. rozpuštění, zrušení) opravné položky částečné nebo úplné, | 09x    | 55(9)    | |   | pokud inventarizace neprokáže její opodstatněnost              |      |       | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, se tvoří v případech, kdy je jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek, a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
 
Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 -
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 19 -
Opravné položky k zásobám.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba opravné položky k zásobám                      | 55(9)   | 19x     | | 2. | Zúčtování (resp. rozpuštění, zrušení) opravné položky            | 19x    | 55(9)    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19 -
Opravné položky k zásobám
souvztažně ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 -
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti.
V případě prodeje zásob se opravná položka k nim vytvořená vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 -
Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti.
 
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
Na účtech účtové skupiny 29 -
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
se účtují ve výjimečných případech opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku vedenému na účtech účtové skupiny 25 -
Krátkodobý finanční majetek.
 
Opravné položky k pohledávkám
Na příslušném účtu účtové skupiny 39 -
Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
se účtuje tvorba opravných položek k pohledávkám, jakož i jejich snížení, popřípadě zrušení. Na analytických účtech se člení opravné položky vytvořené v souladu se zvláštním právním předpisem (ZoR) a ostatní opravné položky k pohledávkám.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | Č. |                Účetní případ                 |  MD   |   D    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1. | Tvorba opravné položky k pohledávkám – dle zákona (daňově účinná)      | 55(8)   | 39(1)    | | 2. | Zúčtování (resp. rozpuštění, zrušení) opravné položky            | 39(1)   | 55(8)    | | 3. | Tvorba opravné položky k pohledávkám – nad rámec zákona           | 55(9)   | 39(1)    | | 4. | Zúčtování (resp. rozpuštění, zrušení) opravné položky nad rámec zákona   | 39(1)   | 55(9)    | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-------------+
Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního právního předpisu nebo nad jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena, s výjimkou pohledávek za dlužníky v insolvenčním (konkursním a vyrovnacím) řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 -
Jiné provozní výnosy
a zachytí se na podrozvahových účtech. Při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší vyúčtováním ve prospěch příslušného nákladového účtu.
O uvedených opravných položkách ke konkrétnímu majetku - jejich tvorbě, výši a použití -
rozhoduje účetní jednotka sama.
V případě opravných položek vytvářených podle zvláštního právního předpisu (ZoR) je třeba respektovat pravidla tímto předpisem závazně stanovená.
 
ZÁVĚR
Vnitřním předpisem o rezervách a opravných položkách je třeba rozhodnout zejména:
*
konkrétní tituly rezerv a opravných položek,
*
jejich výši,
*
období počátku jejich tvorby,
*
postup při jejich použití (čerpání),
*
termíny inventarizace (minimálně k okamžiku sestavení účetní závěrky).
Účetní jednotkou respektovaná pravidla stanovená vnitřním předpisem jsou základem pro informace zveřejňované v příloze účetní závěrky.
V rámci metodického řízení účetnictví u podnikatelských subjektů při řešení rizik, ztrát a znehodnocení majetku je nutné zpracovat kvalitní vnitřní předpis, kterým účetní jednotka vytvoří předpoklad k zajištění povinností stanovených účetními předpisy a umožní vybrat vhodné tituly rezerv a opravných položek, jejich tvorbu, výši a použití v konkrétních podmínkách firmy.