Účetní versus daňové odpisy - hmotného majetku

Vydáno: 33 minut čtení

Pro podnikání je zapotřebí celé řady hmotných věcí, které umožňují, usnadňují nebo přímo naplňují provozní činnost, přičemž se ale samy nespotřebovávají a poměrně dlouhý čas si zachovávají původní vlastnosti. Od stavebních objektů, v nichž pracujeme, přes dopravní prostředky, jimiž přepravujeme věci a osoby, po nejroztodivnější výrobní, kancelářská a nesčetná další zařízení, která zhmotňují naše firemní plány. Podle druhu, způsobu a rozsahu činnosti bychom u každého podnikatele našli více či méně odlišnou skupinu tohoto hmotného majetku dlouhodobé povahy. Přesto všechny spojuje jedna společná starost - jak je správně odpisovat. Přitom podnikatelé vedoucí účetnictví musejí řešit nejen daňové odpisy pro účely daní z příjmů, ale také účetní odpisy.

Účetní versus daňové odpisy - hmotného majetku
Ing.
Martin
Děrgel
 
NEJSOU ODPISY JAKO ODPISY
Není žádným tajemstvím, že řada účetních jednotek si usnadňuje práci tím, že
ztotožňují účetní odpisy s daňovými.
Z toho návazně plynou
čtyři nesporné výhody:
*
Snížení administrativní náročnosti spojené s evidencí a aktuálním oceněním dlouhodobého majetku.
*
Není zapotřebí provádět korekce výsledku hospodaření z titulu různosti odpisů v daňovém přiznání.
*
Při vyřazení majetku pracujeme stále s jedinou evidenční hodnotou, a tak i zde odpadají daňové korekce.
*
Firmy počítající odloženou daň z příjmů, tudíž nemusí řešit neexistující přechodné účetně daňové rozdíly.
Třebaže obecné a dosti liberální účetní postupy v řadě ohledů nebrání přejímání závazných daňových postupů, je třeba mít na paměti minimálně
pět okolností, v nichž se účetní a daňové cesty nutně rozcházejí:
*
Ocenění investice v některých specifických případech (při nesplnění podmínek daňové účinnosti nájemného, při vkladech do základního kapitálu, v řadě situací, kdy majetek vkládá do svého podnikání fyzická osoba).
*
V některých případech není daňové odpisování narozdíl od účetního umožněno („ekonomický vlastník“ není právním vlastníkem, samostatné movité věci a soubory movitých věcí se vstupní cenou do 40 000 Kč, majetek bezúplatně převedený u finančního leasingu nebo nabytý darem s osvobozením od daně darovací).
*
Metodika odpisování aneb jak odpisovat (roční odpisy nečiní rozdíl v tom, zda byl majetek pořízen 1. ledna nebo až 31. prosince, tzv. mimořádné odpisy 12 nebo 24 měsíců jsou výrazně pod dobou použitelnosti atd.).
*
Pokračování v odpisování (v řadě případů daně z příjmů nectí změnu vlastníka či nové zaevidování majetku a nařizují pokračovat v již dříve započatém daňovém odpisování beze změny ocenění i účetní metodiky).
*
Některé speciální metody účetního odpisování nelze ani při nejlepší vůli ztotožnit s daňovými odpisy (zejména při uplatnění tzv. předpokládané zbytkové hodnoty nebo u metody komponentního odpisování).
PŘÍKLAD
Daňové dopady odlišných účetních a daňových odpisů
Účtující podnikatel koupil v září roku 1 výrobní zařízení náležející do druhé daňové odpisové skupiny (pět let daňového odpisování) za 100 000 Kč. Využíval jej plně pro své podnikání a stanovil rovnoměrné účetní odpisy 2 % vstupní ceny měsíčně (účtováno jednorázově na konci účetního období - kalendářního roku) a rovnoměrné daňové odpisy [s využitím maximálních ročních odpisových sazeb podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)].
V květnu roku 4 podnik výrobní zařízení prodal za tržní cenu 30 000 Kč. Podívejme se na to, jak se rozdílnost účetních
versus
daňových odpisů a zůstatkových cen promítla do základu daně z příjmů podnikatele.
 +-----------------+---------------------------------------------------------+---------+-----+-----+----------------+-----------------+ |   Datum   |       Popis účetního/daňového případu       |  Kč  | MD | D | Účetní ZC v Kč | Daňová ZC v Kč | +-----------------+---------------------------------------------------------+---------+-----+-----+----------------+-----------------+ | Září roku 1   | Koupě výrobního zařízení (2. odpisová skupina)     | 100 000 | 022 | 321 | 100 000    | 100 000     | | Prosinec roku 1 | Účetní odpis za 4 měsíce (á 2 % VC) roku 1       |  8 000 | 551 | 082 | 92 000    | -        | |         | Daňový odpis (první) za rok 1 (11 % VC)         | 11 000 | -  | -  | -       | 89 000     | | DAP roku 1   | Snížení ZD o rozdíl odpisů (daňový > účetní)      | –3 000 | -  | -  | -       | -        | | Prosinec roku 2 | Účetní odpis za 12 měsíců (á 2 % VC) roku 2       | 24 000 | 551 | 082 | 68 000    | -        | |         | Daňový odpis (druhý) za rok 2 (22,25 % VC)       | 22 250 | -  | -  | -       | 66 750     | | DAP roku 2   | Zvýšení ZD o rozdíl odpisů (daňový < účetní)      |  1 750 | -  | -  | -       | -        | | Prosinec roku 3 | Účetní odpis za 12 měsíců (á 2 % VC) roku 3       | 24 00 | 551 | 082 | 44 000    | -        | |         | Daňový odpis (třetí) za rok 3 (22,25 % VC)       | 22 250 | -  | -  | -       | 44 500     | | DAP roku 3   | Zvýšení ZD o rozdíl odpisů (daňový < účetní)      |  1 750 | -  | -  | -       | -        | | Květen roku 4  | Prodej použitého výrobního zařízení v roce 4      | 30 000 | 311 | 641 |        |         | |         | Účetní odpis za 5 měsíců (á 2 % VC) roku 4       | 10 000 | 551 | 082 | 34 000    | -