Návod k vyplnění daňového přiznání k DPH od 1. 4. 2011

Vydáno: 15 minut čtení

V dani z přidané hodnoty jsme již zažili různé novely a různá provedení formulářů daňových přiznání, která obvykle na novelizaci zákona navazovala. K 1. 1. 2011 byl vydán nový formulář daňového přiznání k DPH vzor 17, který je unikátní tím, že se bude vyplňovat jinak za leden až březen (či první čtvrtletí) a jinak ve zbylé části roku. Důvodem bylo nečekané odsunutí účinnosti novely zákona o DPH až na 1. 4. 2011, přičemž formulář navazující na tuto novelu již byl připraven. Nebudeme se již zabývat tím, co bylo - tedy prvním čtvrtletím roku 2011 a soustředíme se na změny ve vyplnění formuláře v návaznosti na novelizovaný text zákona.

Návod k vyplnění daňového přiznání k DPH od 1. 4. 2011
Ing.
Ivana
Pilařová
 
KLÍČOVÉ ZMĚNY V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA
Základní struktura formuláře pro stanovení daňové povinnosti a nároku na odpočet v daňovém přiznání nejsou oproti původnímu vzoru č. 16 změněny, nicméně, k několika dílčím změnám v rámci původní struktury přiznání došlo. Změny můžeme rozdělit na dva základní směry:
a)
změny vyvolané nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jako procesního předpisu,
b)
změny vyvolané novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to zejména:
*
změny dotýkající se přímo formuláře daňového přiznání, tedy několika nových přidaných řádků a změny obsahu řádků původních,
*
změny v nároku na odpočet daně, které přímo nesouvisí se samotným vyplňováním, ale s dobou, kdy je nárok na odpočet uplatňován.
 
PRVNÍ STRANA - ZMĚNY ZEJMÉNA PROCESNÍHO CHARAKTERU
První strana daňového přiznání není složitá, uvádí se zde obecné identifikace plátce včetně jeho postavení (plátce, osoba identifikovaná k dani, neplátce, skupina) a převažující předmět jeho činnosti. Novinkou první strany je označování typu daňového přiznání. V souvislosti s daňovým řádem dochází také k mírným odlišnostem v označování typu přiznání - řádného, dodatečného a opravného daňového přiznání. Daňový řád totiž nově umožňuje podání opravného dodatečného přiznání (§ 138 daňového řádu). Možnost podat opravné daňové přiznání k řádnému daňovému přiznání je nezměněná. Při podávání opravného daňového přiznání tedy budou vždy zaškrtnuta dvě políčka, aby bylo jasné, k jakému typu přiznání se opravné přiznání vztahuje. Možnosti jsou tedy následující:
*
řádné přiznání (zaškrtnuto jedno políčka),
*
dodatečné přiznání (zaškrtnuto jedno políčko),
*
opravné k řádnému (zaškrtnuta dvě políčka),
*
opravné k dodatečnému (zaškrtnuta dvě políčka).
V závěru první strany je nutné vyplnit také údaje o zástupci, pokud je plátce zastupován. Jednotlivé druhy zástupců jsou označeny kódy:
*
1 - zákonný zástupce,
*
2 - ustanovený zástupce,
*
3 - společný zástupce, smluvní zástupce,
*
4a - obecný zástupce - fyzická i právnická osoba,
*
4b - fyzická osoba, daňový poradce nebo advokát,
*
4c - právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Dále následuje identifikace zástupce (fyzické i právnické osoby). V další kolonce je uvedena identifikace fyzické osoby, která je oprávněna k podpisu za osobu právnickou. Tyto údaje se vyplňují ve dvou případech:
a)
zástupcem fyzické nebo právnické osoby, která je plátcem, je právnická osoba,
b)
plátcem je právnická osoba, za kterou se podpisuje na daňové přiznání její jednatel nebo člen statutárního orgánu (ten není považován za zástupce, a proto se nevyplňuje žádný kód).
 
DRUHÁ STRANA - ZMĚNY VE VYPLŇOVÁNÍ ZA OBDOBÍ POČÍNAJE DUBNEM 2011
Následující řádky pojmeme jako návod k vyplnění formuláře u těch řádků, kde došlo ke změnám v jejich názvu, obsahu vykazovaných údajů, či se jedná o zcela nové řádky.
 
I. oddíl - Zdanitelná plnění
Ř. 5 a 6 - daňová povinnost na výstupu u přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 v ČR od osoby registrované k dani v jiném členském státě.
Ř. 10 a 11 - daňová povinnost na výstupu týkající se
režimu přenesení daňové povinnosti
- vznik daňové povinnosti u
příjemce
zboží nebo služeb.
 
II. oddíl - Ostatní plnění s nárokem na odpočet daně
Ř. 21 - beze změny, poskytnutí služeb v režimu § 9 odst. 1 osobě registrované k dani v jiném členském státě (do konce roku 2010 osobě povinné k dani v jiném členském státě). Údaj plně odpovídá souhrnnému hlášení s kódem 3.
Ř. 26 - obsahově se rovná bývalému řádku 25 - tj. zahrnuje všechna plnění od daně osvobozená na výstupu, která nejsou zahrnuta do předchozích řádků, například:
*
služby v režimu B2B, pokud příjemcem jsou zahraniční osoby, nebo osoby povinné k dani, avšak neregistrované k dani v jiném členském státě.
Ř. 25 - režim
přenesení daňové povinnosti
v případě, že se jedná o
dodavatele
zboží nebo poskytovatele služeb, který tuzemským plátcům vybrané zboží a služby poskytuje bez DPH. K tomuto řádku bude od 1. 4. 2011 vyžadována příloha ve formě výpisu z evidence. Příloha bude předkládána současně s daňovým přiznáním ve formátu a struktuře určené správcem daně, a to pouze elektronicky nebo prostřednictvím nové aplikace na Daňovém portálu, nebo prostřednictvím datové schránky.
 
III. oddíl - Doplňující údaje
Ř. 30 - evidence dodání zboží při třístranném obchodu prostřední osobou - pořízení zboží.
Ř. 31 - evidence dodání zboží při třístranném obchodu prostřední osobou - dodání zboží. Stejná hodnota plnění je uvedena v souhrnném hlášení s kódem 2. Změnou je pouze to, že řádky 30 a 31 jsou dva, v původním formuláři se jednalo o jeden, přepůlený vertikálně.
Ř. 32 - evidence dovozu zboží osvobozeného podle § 71g ZDPH - uvede se hodnota dovezeného zboží ze třetí země, přičemž ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozené od daně.
Ř. 33 - jedná se o nový řádek, kde bude vykazován základ daně a daň vyplývající z opravy výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení uplatňovaná
věřitelem.
Tento řádek není ve vztahu k celkové daňové povinnosti „funkční“, jeho použití výši daně na výstupu neovlivní. K tomu je třeba dotyčný základ daně a DPH zároveň zahrnout do řádku 1 nebo 2 záporně. K řádku 33 bude povinně přiložena příloha - kopie všech vystavených daňových dokladů a dále výpis z evidence pro daňové účely. Generální finanční ředitelství stanoví doporučený tvar přílohy.
Ř. 34 - rovněž se jedná o nový řádek, který je „zrcadlovým“ řádkem k řádku 33 z hlediska příjemce - dlužníka. Uvádí se zde oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení - hodnota opravy DPH uplatňované
dlužníkem.
Ani v tomto případě se nejedná o řádek „funkční“, ovlivňující celkovou daňovou povinnost. Pro povinné snížení základu daně musí být využit řádek 40 nebo 41, kde bude základ daně a DPH uvedeno záporně.
 
IV. Nárok na odpočet daně
Pokud plátce daně používá přijatá plnění jak k plněním s nárokem na odpočet daně na vstupu, tak k plněním bez nároku na odpočet daně, je povinen tento nárok krátit pomocí koeficientu. Tento princip je v novele zachován s tím, že v průběhu kalendářního roku se odpočet uplatňuje zálohově na základě zálohového koeficientu stanoveného dle údajů za předchozí kalendářní rok a následně se za poslední zdaňovací období kalendářního roku provede vypořádání odpočtu daně.
Nárok na odpočet daně se i nadále dělí na nárok na odpočet daně v plné výši a na nárok na odpočet daně v krácené výši. Pokud je nárok na odpočet daně krácen
poměrným koeficientem,
je nutné dále rozhodnout, zda se zařadí do sloupce „plného nároku“, tj. nároku na odpočet daně související s ekonomickou činností, nicméně nesouvisející s osvobozenými činnostmi, anebo do sloupce „krácený nárok“, pokud nárok na odpočet souvisí s ekonomickou činností, avšak částečně souvisí s osvobozenými činnostmi na výstupu. První jmenovaný případ - krácení nároku na odpočet poměrným koeficientem, se zcela jistě vyskytovat bude a je nutné si uvědomit, že je třeba použít sloupec odpočtu v plné výši, přestože nároku na odpočet bude uplatněna jen poměrná část.
Ve druhém jmenovaném případě se pak nárok na odpočet bude krátit dvěma koeficienty - zálohovým (posléze vypořádacím) a zároveň poměrným koeficientem. K tomuto souběhu však nebude docházet příliš často.
Údaje o poměrném koeficientu se do daňového přiznání za období po účinnosti novely samostatně uvádět nebudou. Není zde na něj pamatováno žádnou kolonkou, navíc je velmi pravděpodobné, že jeden plátce bude mít řadu těchto poměrných koeficientů, které budou odlišné pro jednotlivé typy majetku.
Plnění, u kterých plátce nemá z jakýchkoliv důvodů nárok na odpočet daně, se v daňovém přiznání nevykazují (stejně jako tomu bylo i v minulosti).
Ř. 43 a 44 - beze změny ( jen změna v číslování řádků proti původnímu formuláři) - odpočet daně na vstupu z plnění vykázaných na řádcích 3 až 13.
Ř. 45 - na tomto řádku bude prováděna korekce odpočtů daně podle:
*
§ 75 odst. 4 -
korekce poměrného odpočtu
v případě, kdy se poměrný koeficient, vypočtený podle skutečné míry použití pro jiné než ekonomické účely, liší o více než 10 procentních bodů. Údaj se uvádí v posledním zdaňovacím období kalendářního roku.
*
§ 77 -
vyrovnání odpočtu,
které se uvede ve zdaňovacím období, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost, nebo možnost provést toto vyrovnání, a to pouze u krátkodobého majetku.
*
§ 79 - údaj o odpočtu daně
při registraci a zrušení registrace
podle § 79, a to:
-
v případě nové registrace plátce se uvede údaj s kladným znaménkem, a to v prvním zdaňovacím období po účinnosti uvedeném na osvědčení pro registraci,
-
v případě ukončení registrace se uvede údaj se záporným znaménkem, a to v přiznání za poslední zdaňovací období plátce.
Ř. 46 - na tomto řádku bude vykázán součet uplatněných nároků na odpočet daně na vstupu, samostatně v plné výši a krácené výši (součtový řádek).
Ř. 47 - obsah tohoto řádku se rovná původnímu řádku 48, kam se uvádí součet uplatněných nároku na odpočet daně na vstupu při pořízení, a to jak u dlouhodobého majetku nabytého vlastní činností, tak i u dlouhodobého majetku pořizovaného dodavatelsky. Údaj se uvádí k datu uvedení majetku do používání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění. Pokud je odpočet daně uplatňován v poměrné výši podle § 75, uvede se zde také v poměrné výši.
Připomeňme si definice dlouhodobého majetku:
Dlouhodobým majetkem je obchodní majetek, který je hmotným majetkem, odpisovaným nehmotným majetkem podle ZDP, nebo pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle účetních předpisů.
Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil. Technické zhodnocení (§ 33 ZDP) se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.
 
V. Krácení nároku na odpočet daně
Ř 51 - je beze změny - uvádí se zde hodnota plnění nezapočítávaná do výpočtu koeficientu podle § 76 odst. 4 ZDPH (postaru do konce března pak podle § 76 odst. 3 ZDPH).
Ř. 52 a 53 - levý sloupec - uvádí se koeficient v novém tvaru, a to zaokrouhlený na celá procenta nahoru. To jest například bývalý koeficient 0,88 má nyní tvar 88 %. Na tuto důležitou maličkost je nutné brát zřetel hned při vyplňování prvního daňového přiznání za duben 2011 pří uvádění výše zálohového koeficientu.
 
VI. Výpočet daňové povinnosti
Ř. 60 - rovná se původním řádkům 60 a 61, kde se bude uplatňovat dorovnání nároku na odpočet po provedení úpravy a vypořádání odpočtu podle zákona platného do konce roku 2010. Takto budeme postupovat i po nabytí účinnosti novely, pokud se bude týkat majetku pořízeného před novelou. Tato korekce proběhne výhradně ve zdaňovacím období posledního zdaňovacího období kalendářního roku:
*
vyrovnání odpočtu daně podle § 79 zákona platného do konce roku 2010,
*
úprava odpočtu podle § 78 podle zákona platného do konce roku 2010.
Ř. 62 až 66 jsou součtové podle nové struktury formuláře.
 
ŘÁDKY ZŮSTÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY, ANEB CELKOVÝ PŘEHLED
Řádky, které zůstávají beze změny svého obsahu, a to i po 1. 4. 2011, či jsou pouze přečíslovány:
1)
Zdanitelná plnění (s daní na výstupu), přičemž řádky 1 a 2 slouží ke zdanění realizovaných plnění, ostatní řádky pak ke zdanění přijatých plnění:
*
ř. 1 a 2 - dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku, v souvislosti s insolvencí dlužníka a splnění všech podmínek, se zde mínusem uvádí vystavený insolvenční opravný daňový doklad,
*
ř. 3 a 4 - pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani,
*
ř. 5 a 6 - viz změny,
*
ř. 7 a 8 - dovoz zboží,
*
ř. 9 - pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném čl. státě (pořízení od osoby registrované je součástí řádku 3),
*
ř. 10 a 11 - viz změny,
*
ř. 12 a 13 - ostatní zdanitelná plnění, u kterých při přijetí vzniká daň na výstupu (například pořízení služby od zahraniční osoby s místem plnění v tuzemsku, dodání zboží s montáží a instalací provedenou na území ČR osobou registrovanou v jiném členském státě nebo zahraniční osobou). Čísla řádků jsou pouze proti minulému formuláři posunuta o jednu.
2)
Plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně a plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně (nevzniká daňová povinnost na výstupu a evidují se jen hodnoty těchto plnění):
*
ř. 20 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani,
*
ř. 21 - viz změny,
*
ř. 22 - vývoz zboží,
*
ř. 23 - dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované v jiném členském státě (dodání osobě registrované je uvedeno na řádku 20),
*
ř. 24 - zasílání zboží do jiného členského státu při překročení limitů pro dané členské státy (tj. s místem plnění mimo tuzemsko),
*
ř. 25 - viz změny,
*
ř. 26 - viz změny.
3)
Doplňující údaje:
*
ř. 30 - vyplní osoba pořizující zboží v třístranném obchodu,
*
ř. 31 - vyplní osoba dodávající zboží v třístranném obchodu,
*
ř. 32 - 34 - viz změny.
4)
Nárok na odpočet daně (dále jen „NO“):
*
ř. 40 a 41 - NO z přijatých plnění od plátců, v souvislosti s insolvencí dlužníka a splnění všech podmínek, zde dlužník mínusem uvádí přijatý insolvenční opravný daňový doklad,
*
ř. 42 - NO při dovozu zboží (pouze jeden řádek, nikoliv původní dva),
*
ř. 43 a 44 - NO z ostatních titulů (například při pořízení zboží od osob registrovaných v jiném členském státu, přijetí služby od osoby registrované v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby s místem plnění v ČR, při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu od osoby registrované i neregistrované k dani), oproti původnímu formuláři je číslování řádků posunuto o jednu,
*
ř. 45 - viz změny ř. 46 - součtový řádek NO, a to v sloupci plný i krácený nárok na odpočet,
*
ř. 47 - viz změny.
5)
Krácení nároku na odpočet daně:
*
ř. 50 - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu,
*
ř. 51 - hodnota plnění nezapočítávaných do koeficientu, a to:
-
levý sloupec - hodnota zdanitelných plnění, osvobozených plnění s nárokem na odpočet a plnění s místem plnění mimo ČR, pokud se nezapočítávají do koeficientu a jsou zároveň uvedena na řádcích 1, 2, 20 až 26, 30 a 31,
-
pravý sloupec - hodnota osvobozených plnění bez nároku na odpočet s místem plnění na území ČR nebo mimo tuzemsko, pokud se nezapočítávají do koeficientu a jejich výše je zároveň uvedena na řádku 50;
*
ř. 52 - výpočet poměrné části odpočtu:
-
levý sloupec - uvedení hodnoty zálohového koeficientu v celých procentech,
-
pravý sloupec - výpočet kráceného odpočtu (tj. ř. 46 - pravý sloupec násobený hodnotou koeficientu);
*
ř. 53 - vypořádání odpočtu daně:
-
levý sloupec - uvedení hodnoty ročního vypořádacího koeficientu v celých procentech,
-
pravý sloupec - rozdíl v uplatněném a skutečném odpočtu vypočteném vypořádacím koeficientem.
6)
Výpočet daňové povinnosti:
*
ř. 60 - viz změny,
*
ř. 61 - vrácení daně podle § 84 ZDPH,
*
ř. 62 - souhrn daně na výstupu,
*
ř. 63 - souhrn daně na vstupu,
*
ř. 64 - vlastní daňová povinnost,
*
ř. 65 - nadměrný odpočet,
*
ř. 66 - slouží k vyčíslení rozdílů v dodatečném daňovém přiznání.