Návod k vyplnění daňového přiznání k DPH od 1. 4. 2011

Vydáno: 15 minut čtení

V dani z přidané hodnoty jsme již zažili různé novely a různá provedení formulářů daňových přiznání, která obvykle na novelizaci zákona navazovala. K 1. 1. 2011 byl vydán nový formulář daňového přiznání k DPH vzor 17, který je unikátní tím, že se bude vyplňovat jinak za leden až březen (či první čtvrtletí) a jinak ve zbylé části roku. Důvodem bylo nečekané odsunutí účinnosti novely zákona o DPH až na 1. 4. 2011, přičemž formulář navazující na tuto novelu již byl připraven. Nebudeme se již zabývat tím, co bylo - tedy prvním čtvrtletím roku 2011 a soustředíme se na změny ve vyplnění formuláře v návaznosti na novelizovaný text zákona.

Návod k vyplnění daňového přiznání k DPH od 1. 4. 2011
Ing.
Ivana
Pilařová
 
KLÍČOVÉ ZMĚNY V SOULADU S NOVELIZACÍ ZÁKONA
Základní struktura formuláře pro stanovení daňové povinnosti a nároku na odpočet v daňovém přiznání nejsou oproti původnímu vzoru č. 16 změněny, nicméně, k několika dílčím změnám v rámci původní struktury přiznání došlo. Změny můžeme rozdělit na dva základní směry:
a)
změny vyvolané nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jako procesního předpisu,
b)
změny vyvolané novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to zejména:
*
změny dotýkající se přímo formuláře daňového přiznání, tedy několika nových přidaných řádků a změny obsahu řádků původních,
*
změny v nároku na odpočet daně, které přímo nesouvisí se samotným vyplňováním, ale s dobou, kdy je nárok na odpočet uplatňován.
 
PRVNÍ STRANA - ZMĚNY ZEJMÉNA PROCESNÍHO CHARAKTERU
První strana daňového přiznání není složitá, uvádí se zde obecné identifikace plátce včetně jeho postavení (plátce, osoba identifikovaná k dani, neplátce, skupina) a převažující předmět jeho činnosti. Novinkou první strany je označování typu daňového přiznání. V souvislosti s daňovým řádem dochází také k mírným odlišnostem v označování typu přiznání - řádného, dodatečného a opravného daňového přiznání. Daňový řád totiž nově umožňuje podání opravného dodatečného přiznání (§ 138 daňového řádu). Možnost podat opravné daňové přiznání k řádnému daňovému přiznání je nezměněná. Při podávání opravného daňového přiznání tedy budou vždy zaškrtnu