Odložená daň v individuální účetní závěrce, 2. část

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím článku Vám přinášíme dokončení příspěvku, jehož první část jsme uveřejnili v časopise Účetnictví v praxi č. 3/2011 na s. 13. V následujících řádcích se budeme věnovat odložené daňové pohledávce, zveřejnění informací a nakonec si prověříme znalosti krátkým testem.

Odložená daň v individuální účetní závěrce
Ing.
Jiří
Strouhal
Ph. D.
 
ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLEDÁVKA
Odloženou daňovou pohledávku počítáme z odčitatelných přechodných rozdílů [ČÚS č. 003, bod 2.3. písm. b)]. Jedná se o rozdíly, které vyústí v částky, které jsou odčitatelné při určování základu daně budoucích období.
Nejčastější případy pro vyčíslení odložené daňové pohledávky:
*
záporný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou odpisovaného majetku;
*
daňově neúčinná tvorba opravné položky k zásobám či dlouhodobému majetku;
*
daňově neúčinná tvorba opravné položky k pohledávkám;
*
daňově neúčinná tvorba rezervy;
*
ztráta jako odčitatelná položka od základu daně z příjmů v následujících obdobích.
V souladu s § 59 odst. 5 VPU účtujeme o odložené daňové pohledávce pouze s ohledem na aplikaci zásady opatrnosti. Z toho plyne, že lze o této p