Odložená daň v individuální účetní závěrce, 1. část

Vydáno: 7 minut čtení

S obdobím postupujících prací na účetních závěrkách mnohé účetní jednotky s hrůzou zjistily, že podléhají povinnosti kalkulace odložené daně. Cílem následujícího textu je nastínit, jakých účetních jednotek se povinné účtování o odložené dani týká, jakým způsobem při její kalkulaci postupovat a jaký má dopad na výši výsledku hospodaření určeného k rozdělení.

Odložená daň v individuální účetní závěrce
Ing.
Jiří
Strouhal
Ph. D.
 
POVINNOST ÚČTOVÁNÍ O ODLOŽENÉ DANI
V souladu s § 59 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), o odložené dani (dále také „OD“) povinně účtují jednotky tvořící konsolidační celek, a dále veškeré podniky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, tzn. povinně auditované subjekty a akciové společnosti. Na druhou stranu lze účtovat o odložené dani i dobrovolně. Odložená daň vyplývá z přechodných rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím výsledkových položek. Důležitým aspektem je, že ji účetní jednotka nikomu neodvádí. Přesto je prostřednictvím vykázané odložené daně ovlivňován disponibilní výsledek hospodaření účetní jednotky.
 
METODA ODLOŽENÉ DANĚ A JEJÍ ÚČETNÍ ZACHYCENÍ
Odloženou daň vypočítáme jako rozdí