Nájem a podnájem, 3. část, Nový formulář DPH u pronajímatelů

Vydáno: 10 minut čtení

V tomto pokračování seriálu věnovanému nájmu a podnájmu, jehož předchozí díly jsme uveřejnili v časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2010 na s. 18 a č. 10/2010 na s. 31, je upozorněno na aktuální problém vyplňování formuláře DPH u pronajímatelů již za prvé zdaňovací období roku 2011 (leden, prvé čtvrtletí), ačkoli novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nabývá účinnosti až 1. 4. 2011. Zároveň je upozorněno na některé novinky, které v oblasti DPH přináší novela ZDPH účinná od 1. 4. 2011.

Nový formulář DPH u pronajímatelů (3. část)
Ing.
Pavel
Běhounek
 
VYKAZOVÁNÍ USKUTEČNĚNÝCH PLNĚNÍ S NÁROKEM RESPEKTIVE BEZ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ
Typickým plněním s nárokem na odpočet daně je pronájem nemovitosti, u kterého se za podmínek uvedených v § 56 odst. 4 rozhodl plátce uplatňovat daň na výstupu. Plnění, u kterých má plátce nárok na odpočet daně jsou v tiskopisu přiznání k DPH vykazovány na těchto řádcích:
 +--------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ |        Plnění         | Tiskopis pro rok 2010, vzor č. 16 | Tiskopis pro rok 2011, vzor č. 17 | +--------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ | Dodání zboží nebo poskytnutí služby |         řádek 1 a 2 – sloupce základ daně           | | s místem plnění v tuzemsku      |                                     | +--------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ | Ostatní plnění s nárokem na odpočet | řádky 20 až 25           | řádky 20 až 26           | | daně                 |                  |                  | +--------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ | Zjednodušený postup při dodání zboží | řádek 30, pravý sloupec      | řádek 31              | | formou třístranného obchodu podle  | (dodání zboží)           |                  | | § 17 prostřední osobou        |                  |                  | +--------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ 
Například hodnota pronájmu, u kterého pronajímatel v souladu s § 56 odst. 4 ZDPH uplatňuje daň na výstupu, se nadále uvádí na řádku 1 daňového přiznání.
Rozdíly ve vykazování plnění, u kterých má plátce nárok na odpočet daně na vstupu, jsou následující:
*
Nový formulář obsahuje navíc řádek 25 určený pro vykazování plnění uskutečněných v režimu přenesení daňové povinnosti; tento řádek se uplatní až po novele ZDPH účinné od 1. 4. 2011.
*
Údaje vykazované na řádku 26 byly za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 vykazovány na řádku 25.
*
Dodání zboží prostřední osobou je nově vykazováno na samostatném řádku (31), v loňském tiskopisu bylo vykazováno spolu s pořízením zboží v režimu třístranného obchodu na řádku 30, který obsahoval sloupec pro pořízení zboží a sloupec pro dodání zboží v režimu třístranného obchodu.
Bez nároku na odpočet
jsou osvobozená plnění, u kterých ZDPH zakazuje odpočet daně na vstupu, tedy plnění uvedená v § 51 ZDPH (např. nájem nemovitosti neplátci daně osvobozený podle § 56 ZDPH, pokud pronajímatel nevyužil svého práva uplatnit u tohoto pronájmu daň na výstupu podle § 56 odst. 4 anebo nejsou v daném případě splněny podmínky pro uplatnění daně, protože nájemce není plátcem daně apod.) a ostatní uskutečněná plnění bez nároku na odpočet daně jako např. dodání investičního zlata podle § 92 odst. 3 ZDPH nebo zajištění dodání investičního zlata podle § 92 odst. 4. Tato plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu jsou v novém tiskopisu, stejně jako tomu bylo v tiskopisech používaných pro období spadající do doby od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2010, vykazovány
na řádku 50.
 
KRÁCENÍ ODPOČTU DANĚ NA VSTUPU POMOCÍ KOEFICIENTU
Pokud plátce daně používá přijatá plnění jak k plněním s nárokem na odpočet daně, tak k plněním bez nároku na odpočet daně, je povinen tento nárok krátit pomocí koeficientu. Tento princip zachovává i novela ZDPH od 1. 4. 2011 včetně již zavedeného principu, že v průběhu kalendářního roku se odpočet uplatňuje zálohově na základě zálohového koeficientu stanoveného dle údajů za předchozí kalendářní rok a následně se za poslední zdaňovací období kalendářního roku (prosinec, 4. čtvrtletí) provede vypořádání odpočtu daně.
Ačkoli nový formulář nařizuje vyplňovat na řádku 52 údaje o zálohovém koeficientu
v procentech
(v návaznosti na novelu ZDPH účinnou od 1. 4. 2011, která tuto úpravu zavádí do § 76 odst. 3; od 1. 4. 2011 se koeficient zaokrouhluje na celá procenta nahoru), tak za přechodné období od 1. 1. do 31. 3. 2011 se koeficient v procentech neuvádí, ale uvádí se podle § 76 odst. 2 Z DPH účinného do 31. 3. 2011 zaokrouhlený na dvě desetinná místa nahoru.
PŘÍKLAD
Údaj o zálohovém koeficientu
Čtvrtletní plátce DPH pronajímá nemovitosti. Hodnota pronájmu osvobozeného od daně činila za rok 2010 částku 101 000 Kč, hodnota pronájmu, u kterého pronajímatel v souladu s § 56 odst. 4 ZDPH uplatňuje daň na výstupu, činila 899 000 Kč. Vypořádací koeficient za rok 2010 uvedený na řádku 53 daňového přiznání za 4. čtvrtletí roku 2010 činil 0,90 [899 000 : (101 000 + 899 000)] zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru). Jak bude plátce vyplňovat údaje o zálohovém koeficientu za období roku 2011? Údaj o zálohovém koeficientu bude plátce nadále uvádět na řádku 52 daňového přiznání, v přiznání za 1. čtvrtletí uvede údaj 0,90 a v přiznáních za 2. až 4. čtvrtletí uvede údaj 90.
Nadále se u přijatých plnění, která slouží k plněním s nárokem na odpočet daně i k plněním bez nároku na odpočet daně, uvádí (např. na řádku 40) hodnota přijatého plnění a jemu odpovídající daň v plné výši a skutečný nárok na odpočet se vypočte jako násobek odpočtu daně celkem sloupce „Krácený odpočet daně“ v části IV. tiskopisu daňového přiznání určené pro nárok na odpočet daně (vykazováno nově na řádku 46, za období připadající do časového úseku od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 na řádku 45) a zálohového koeficientu uvedeného na řádku 52 - takto pokrácený odpočet daně se opět uvede na řádek 52 do sloupce pro odpočet.
PŘÍKLAD
Čtvrtletní plátce DPH pronajímá byty a nebytové prostory v bytovém domě. Hodnota vypořádacích koeficientu za rok 2010 činila 0,90. Ve zdaňovacím období plátce přijal tato plnění:
*
oprava bytového prostoru (pronájem bytů je osvobozen od daně podle § 56 ZDPH): 10 000 Kč + 1 000 Kč DPH - do daňového přiznání se neuvádí,
*
oprava nebytového prostoru (u pronájmu nebytových prostorů pronajímatel uplatňuje daň, protože jsou pro uplatnění daně splněny podmínky § 56 odst. 4 ZDPH): 20 000 Kč + 2 000 Kč DPH
*
oprava střechy: 100 000 Kč + 10 000 Kč DPH.
Jak bude plátce nárokovat odpočet daně v daňovém přiznání?
 +--------------------------------------------------+-------------+-------------+----------+ |      IV. Nárok na odpočet daně       | Základ daně | V plné výši | Krácený | |                         |       |       | odpočet | +--------------------------------------------------+-------------+-------------+----------+ | Z přijatých zdanitelných plnění základní 40   |       |       |     | | od plátců                snížená 41   | 120 000   | 2 000    | 10 000  | +--------------------------------------------------+-------------+-------------+----------+ | Odpočet daně celkem            46 (1) |       | 2 000    | 10 000  | +--------------------------------------------------+-------------+-------------+----------+
1 V roce 2010 byl pro odpočet daně celkem určen řádek 47.
 +----------------------------------------------+----------------+--------+---------+-------+ | V. Krácení nároku na odpočet daně      |        |    |     |    | +----------------------------------------------+----------------+--------+---------+-------+ | Část odpočtu daně v krácené výši     52 | Koeficient (%) | 90 (2) | odpočet | 9 000 | +----------------------------------------------+----------------+--------+---------+-------+
2 V přiznání za prvé čtvrtletí by byl uveden koeficient 0,90.
 +------------------------------------------------------------------------+--------+--------+ | VI. Výpočet daňové povinnosti                              | +------------------------------------------------------------------------+--------+--------+ | Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60) (3) | 63 (4) | 11 000 | +------------------------------------------------------------------------+--------+--------+
3 Oproti přiznání za rok 2010 změna čísla řádku (za rok 2010 se údaj o celkové částce odpočtu daně uváděl na řádek 64) a změna textu (odpočet daně v plné výši se přebíral z řádku 47, odpočet ovlivňovalo též vyrovnání odpočtu daně podle § 79 ZDPH účinného do 31. 3. 2010.
4 V roce 2010 byl odpočet daně vykazován na řádku 64.
 
VYPOŘÁDÁNÍ ODPOČTU DANĚ NA VSTUPU
Vypořádací koeficient se uvádí i v novém tiskopisu stejně jako za období spadající do časového úseku od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 na řádek 53. Údaje o vypořádacím koeficientu budou vyplňovány až v daňovém přiznání za prosinec resp. 4. čtvrtletí 2011. V případě zrušení registrace by byly údaje vyplňovány dříve. Pro uvádění údajů o vypořádacím koeficientu platí to samé, jako je výše uvedeno pro údaje o zálohovém koeficientu (počínaje zdaňovacím obdobím duben 2011 resp. 2. čtvrtletí 2011 budou uváděny v procentech; zaokrouhleno na celá procenta nahoru), do té doby budou uváděny zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Výpočet vypořádacího koeficientu, který zároveň slouží jako zálohový koeficient v dalším kalendářním roce, je dán podílem hodnoty uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (kde jsou vykazovány v daňovém přiznání, ukazuje výše uvedená tabulka vykazování plnění, u kterých má plátce nárok na odpočet daně) k celkové hodnotě všech uskutečněných plnění (k hodnotě plnění s nárokem na odpočet daně se přičte hodnota plnění bez nároku na odpočet daně vykazovaná na řádku 50.
Některá plnění vypořádací koeficient nesmí ovlivňovat, a proto je nutné je průběžně správně vykazovat v daňovém přiznání a při výpočtu vypořádacího koeficientu je nutné je vyloučit. Tato plnění ZDPH vymezuje v § 76 odst. 3, po novele od 1. 4. 2011 jej bude vymezovat v § 76 odst. 4. Hodnota plnění, která se nezapočítávají do koeficientu v daňovém přiznání, se nadále uvádí na řádku 51. Za přechodné období spadající do časového úseku 1. 1. až 31. 3. 2011 bude na řádku 51 vykazována hodnota majetku uvedeného v § 76 odst. 3 ZDPH účinného do 31. 3. 2011, ačkoli se nový tiskopis u řádku 51 odvolává na § 76 odst. 4. Odvolávka na § 76 odst. 4 se použije až za období spadající do účinnosti novely ZDPH, tedy nejdříve za duben 2011.
Na řádku 51 se nadále vykazuje zvlášť hodnota plnění s nárokem na odpočet daně (např. prodej stavby uskutečněný do 3 let od
kolaudace
) a zvlášť hodnota plnění bez nároku na odpočet (např. prodej uskutečněný po třech letech od
kolaudace
).
 
NÁROK NA ODPOČET DANĚ V POMĚRNÉ VÝŠI
Pokud je přijaté zdanitelné plnění používáno jak k ekonomické činnosti, tak k jiné než ekonomické činnosti (typicky k soukromým účelům), uplatňuje se po novele ZDPH účinné od 1. 4. 2011 nárok na odpočet daně pomocí poměrného koeficientu, který vyjadřuje míru využití k ekonomické činnosti. V případě dlouhodobého majetku podléhá odpočet v období pro úpravu odpočtu daně (pět let počínaje kalendářním rokem pořízení majetku, v případě nemovitostí je období pro úpravu odpočtu desetileté) vyrovnání, pokud se poměrný koeficient v daném roce odchýlí o více než 10 procentních bodů.
Údaje o poměrném koeficientu se do daňového přiznání za období po účinnosti novely ZDPH, tedy od 1. 4. 2011, samostatně uvádět nebudou.
PŘÍKLAD
Odpočet daně pomocí poměrného koeficientu
V dubnu 2011 plátce pořídil automobil, který pronajímá (slouží k ekonomické činnosti) a zároveň slouží i k jeho soukromým účelům nebo k soukromým účelům zaměstnanců plátce. Předpokládaná míra využití pro ekonomickou činnost je 90 %, ve skutečnosti bude za rok 2011 pro ekonomickou činnost použit ze 79 %. Jak bude proveden odpočet daně z pořízení automobilu, jestliže byl pořízen za 1 000 000 + 200 000 Kč DPH? Za duben bude odpočet vypočten jako součin DPH a odhadnutého poměrného koeficientu (200 000 x 90 % = 180 000 Kč). Odpočet daně v poměrné výši (180 000 Kč) bude uveden ve sloupci odpočet daně v plné výši:
 +-----------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------+ | IV. Nárok na odpočet daně           | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +-----------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění základní 40 | 1 000 000  | 180 000   |         | | od plátců            snížená 41 |       |       |         | +-----------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------+
Za poslední zdaňovací období roku 2011 bude provedena úprava odpočtu jedné pětiny daně odpovídající odchylce skutečného a odhadnutého poměrného koeficientu o 11 procentních bodů (1/5 x 200 000 x 11 % = 4 400 Kč):
 +-------------------------------------------+----+--------+ | VI. Výpočet daňové povinnosti       |  |    | +-------------------------------------------+----+--------+ | Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + ... | 60 | –4 400 | +-------------------------------------------+----+--------+

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty