Metodické řízení účetnictví, 8. část. Časové rozlišování aktiv a pasiv

Vydáno: 20 minut čtení

V sérii článků o metodickém řízení účetnictví u podnikatelských subjektů se dnes zaměříme na časové rozlišování aktiv a pasiv. Uvedeme si, jaké jsou závazné postupy stanovené právními předpisy platnými v ČR, a jaké jsou možné postupy stanovené vnitřním předpisem.

Časové rozlišování aktiv a pasiv (8. část)
Ing.
Zdenka
Cardová
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v obecných ustanoveních vymezuje i předmět účetnictví, kterým stanoví účetním jednotkám účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. O skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtují účetní jednotky podvojnými zápisy
do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí;
jestliže není možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami; přitom
o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.
Účtování o skutečnostech do správného období zajišťují i účty časového rozlišení. Ve směrné účtové osnově pro podnikatele uvedené v příloze vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 500/2002 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou tyto účty zahrnuty do skupiny
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv.
Směrná účtová osnova pro podnikatele vymezuje pouze účtové třídy a skupiny (ty je třeba respektovat); dále používané syntetické účty je možné dle podmínek firmy upravit; analytické účty jsou rovněž v kompetenci každé firmy. Účtová skupina 38, zahrnutá do účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy, zahrnuje jak část aktivní, tak i část pasivní:
*
Aktivní
účty časového rozlišení:
-
38(1)-Náklady příštích období
-
38(2)-Komplexní náklady příštích období
-
38(5)-Příjmy příštích období
*
Pasivní účty
časového rozlišení:
-
38(3)-Výdaje příštích období
-
38(4)-Výnosy příštích období
V rámci účtové skupiny 38 jsou i dohadné účty:
*
Aktivní
dohadný účet:
-
38(8)-Dohadné účty aktivní
*
Pasivní
dohadný účet: