Nemovité věci v roce 2016

Vydáno: 25 minut čtení

V následujícím textu bychom stručně upozornili na právní úpravu související se zdaňováním nemovitých věcí, která by měla platit v roce 2016. Vycházet budeme z informací, které jsou v této oblasti v tuto chvíli známy a zaměříme se na dědění a darování nemovitých věcí a upozorníme na změny v dani z nabytí nemovitých věcí a v dani z nemovitých věcí.

Nemovité věci v roce 2016
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nejdříve bychom se zaměřili na
případy dědění a darování nemovitých věcí
. Příjmy z dědictví, odkazu a darování patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů upravené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
 
Dědictví a odkaz
V případě nabytí nemovité věcí na základě
dědictví nebo odkazu
je tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob na základě úpravy § 4a písm. a) ZDP. V případě nabytí právnickou osobou platí obdobná úprava v § 19b odst. 1 písm. a) ZDP. Toto osvobození v případě fyzických ani právnických osob nemá žádné další podmínky či omezení, jedná se tedy o příjem, který je bez dalšího osvobozen od daně, a to u fyzických i právnických osob.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel, který je fyzickou osobou, zdědí nemovitou věc, zemědělský statek. Hodnota pro účely dědického řízení byla stanovena na 6,4 mil. Kč.
Jedná se o příjem, který je osvobozen od daně, a to i v případě, že se jedná o fyzickou osobu, která je podnikatelem a zděděnou nemovitou věc bude užívat pro účely podnikání.
V souladu s výše uvedeným, je vhodné upozornit na ustanovení § 38v ZDP, které poplatníkům fyzickým osobám ukládá
povinnost oznámit správci daně skutečnost, že obdržel příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč.
Toto oznámení je nutné učinit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. V oznámení poplatník uvede výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Současně ale platí, že
povinnost oznámení se nevztahuje na příjem, o němž může požadované údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí
, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Toto zveřejnění je součástí
Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob
, které je zveřejněno na stránkách Finanční správy ČR pod odkazem http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/sdeleni-k-oznameni-o-osvobozenychprijmech-fyzickych-osob-2015.pdf. Vyplývá z něj, že správci daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí ČR. Poněkud problematicky vyznívá další část tohoto sdělení, která specifikuje jako příjmy, které nepodléhají tomuto oznámení, příjmy z prodeje nemovitých věcí, které splňují podmínky osvobození v souladu s § 4 ZDP, ale podle mého názoru by se tato výjimka měla vztahovat i na zděděné nemovité věci, protože i to je skutečnost, kterou je správce daně schopen zjistit z katastru nemovitostí, ke kterému má přístup. Nicméně je potřeba doplnit, že podle mých informací mají správci daně na tento závěr poněkud jiný názor a je pravděpodobné, že budou akceptovat případy osvobozeného prodeje nemovitých věcí.
Proto pro úplnost doplňme, že pokud správce daně zjistí nesplnění povinnosti oznámení osvobozených příjmů, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu.
Jde-li o
příjem plynoucí do společného jmění manželů
, oznámí správci daně požadované skutečnosti pouze jeden z manželů.
Následně potom § 38w ZDP vymezuje
pokuty na neoznámení
osvobozeného příjmu, které jsou ve výši 0,1%, 10% nebo 15% z částky neoznámeného příjmu, a to podle míry závažnosti porušení této povinnosti.
 
Darování
Dalšími případy nabytí nemovitých věcí je jejich
darování
. I v tomto případě se jedná o bezúplatné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a v některých případech jsou od této daně osvobozeny, ale osvobození již není tak široké jako v případě dědictví a odkazu.
V případě poplatníků fyzických osob představují obecně bezúplatné příjmy příjem podle § 10 ZDP. V rámci této úpravy je vymezeno i osvobození bezúplatného příjmu, a to v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Od daně z příjmů jsou tak
osvobozeny bezúplatné příjmy
:
1.
Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
2.
Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
3.
Obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2.
4.
Nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.
Lze tak konstatovat, že v případě darování nemovité věci bude takto vzniklý bezúplatný příjem osvobozen pouze
v případech, kdy se bude jednat o příbuzenský vztah
. V ostatních případech se bude jednat o příjem, který bude součástí základu daně z příjmů fyzických osob.
Je ale nutné doplnit, že dary (bezúplatná plnění) přijaté v souvislosti se závislou činností nebo samostatnou činností, jsou předmětem příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP nebo příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Teprve v případě, že tento příjem není možné podřadit pod příjem podle § 6 nebo 7 ZDP, se bude jednat o příjem podle § 10 ZDP.
příklad č. 2
Otec daruje synovi rodinný dům, jehož hodnota činí dle znaleckého posudku 3,2 mil. Kč. Syn je zároveň zemědělský podnikatel, rodinný dům ale užívá k bydlení a s jeho podnikatelskou činností nijak nesouvisí
.
V tomto případě se jedná o bezúplatný příjem, který představuje ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP. Protože se ale jedná o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé, jedná se o příjem, který je osvobozen od daně v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP.
příklad č. 3
Otec daruje synovi pozemek zapsaný v katastru jako orná půda. Syn je současně zemědělský podnikatel a tento pozemek bude využívat v rámci své podnikatelské činnosti.
V tomto případě se jedná o dar přijatý v souvislosti se samostatnou činností, jedná se proto o příjem tohoto podnikatele podle § 7 ZDP. V takovém případě nelze uplatnit osvobození podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP a tento dar bude u syna - podnikatele představovat zdanitelný příjem podle § 7 ZDP. Nic na tom nemění ani skutečnost, že se jedná o dar mezi přímými příbuznými.
Pro případy darování nemovitých věcí, které jsou v případě poplatníků fyzických osob osvobozeny od daně, platí
stejná oznamovací povinnost
jako pro obdobné příjmy z dědictví nebo odkazu. Jedná se tedy o již zmiňovanou úpravu § 38v a 38w ZDP. A stejně tak v případě těchto příjmů platí, že povinnost oznámení se nevztahuje na příjem, o němž může požadované údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Znamená to tedy, že ani na případy darování nemovitých věcí by tato oznamovací povinnost neměla dopadat, protože požadované údaje lze zjistit z katastru nemovitostí, do kterého má správce daně přístup, ale samozřejmě i v tomto případě je nebezpečím možné odlišné stanovisko správce daně. Doporučuji proto, než se praxe ustálí, osobní jednání se správcem daně.
V případě poplatníků právnických osob a darování nemovitých věcí platí odlišná úprava.
Osvobození bezúplatných příjmů
je upraveno v § 19b ZDP a v případě darů se týká
pouze veřejně prospěšných poplatníků
, kteří jsou vymezeni v § 17a ZDP. Z této úpravy vyplývá, že veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem nejsou obchodní
korporace
.
příklad č. 4
Fyzická osoba daruje společnosti s ručením omezeným podnikající v zemědělství budovu - sklad obilí.
Tento bezúplatný příjem není na straně s. r. o. osvobozen od daně, jedná se o příjem, který bude součástí základu daně této obchodní
korporace
.
Zdanění daru
potom proběhne na základě § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP, podle kterého se základ daně zvyšuje o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.
 
Daň z nabytí nemovitých věcí
V případě, že dochází k
úplatnému nabytí vlastnického práva k nemovité věci
, je tato skutečnost předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření Senátu“). Tomuto právnímu předpisu jsme se na stránkách tohoto periodika podrobně věnovali, žádná novela zákonného opatření Senátu od nabytí jeho účinnosti dosud nebyla přijata. V současné době je ale v Poslanecké sněmovně projednáván
poslanecký tisk č. 639
, který představuje vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu. Vláda předložila tento návrh zákona Poslanecké sněmovně dne 27.10.2015.
Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu zákona, hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala. Dále je cílem i provedení potřebných upřesnění současné úpravy a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti příp. nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti.
Hlavní cíle návrhu
zákona jsou:
-
Sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, zrušení institutu ručitele.
-
Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí [zdanění pouze budov podle zákona č. 56/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou částí inženýrské sítě].
-
Osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem.
-
Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny, a to za účelem zvýšení právní jistoty daňových poplatníků a odstranění výkladových nejasností.
-
Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek (osvobození prvního nabytí nových dokončených nebo užívaných staveb nebo jednotek).
-
Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby, a to z důvodu zabránění nežádoucí daňové optimalizace.
-
Upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu.
-
Sjednocení vymezení finančního leasingu se ZDP.
-
Vynětí přeměn i jiných právnických osob než obchodních korporací z předmětu daně.
-
V případě zřízení práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci bude základem daně náhrada stanovená tímto orgánem.
-
Rozšíření použití směrné hodnoty u pozemků s určitými drobnými stavbami a porosty.
Jedním z hlavních cílů této úpravy je jednoznačně
vymezit osobu poplatníka daně
z nabytí nemovitých věcí a odstranit možnost smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny. Praxe ukazuje, že komplikace při stanovení poplatníka nastávají zejména při směně nebo při úplatných nabytích nemovitých věcí z majetku České republiky. Nejednoznačnost výkladu přináší hlavně ustanovení, které umožňuje smluvní ujednání o poplatníkovi, tj. v případech koupě a směny.
Změny v případě
zdanění inženýrských sítí
jsou vyvolány snahou, aby zdanění těchto sítí nebylo závislé na posouzení povahy inženýrských sítí, tj. zda jsou movitou nebo nemovitou věcí.
Důvodem pro navrhované
osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem
je skutečnost, že zdaňování těchto převodů by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty. Zdaňování takových převodů by tedy nebylo účelné.
Další navrhovanou změnou právní úpravy je také provedení úpravy procesního ustanovení určujícího
limit pro stanovení a placení daně
. Současná úprava je ve vztahu k obecnému daňovému předpisu, kterým je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), obtížně aplikovatelná a v praxi úprava mnohdy vyvolává problémy s možností ukončení daňového řízení.
Novela je pouze na počátku legislativního procesu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o vládní návrh, lze předpokládat jeho přijetí, otázka je ovšem samozřejmě v jaké konečné podobě. Proto je nutné legislativní proces dále sledovat. Předpokládaná účinnost změn je k 1.4.2016.
 
Daň z nemovitých věcí
Závěrem ještě stručně k problematice
daně z nemovitých věcí
, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“).
Daňové přiznání
k této dani se podává do
31. 1. zdaňovacího období
, tato daň tak bude v krátké době opět velmi aktuální. Jedná se o poněkud zvláštní úpravu v našem daňovém systému, kdy se daňové přiznání nepodává zpětně, ale dopředu. To tedy znamená, že za rok 2016 se daňové přiznání podává do 31.1.2016, resp. do 1.2.2016, protože poslední den lhůty připadá na neděli.
Zdaňovacím obdobím
je vždy zásadně kalendářní rok a rozhodující je stav k 1. 1. zdaňovacího období. Pokud v průběhu zdaňovacího období nastanou nějaké změny, nepřihlíží se k nim a promítnou se do daňové povinnosti až v následujícím zdaňovacím období.
K problematice daňového přiznání bych ještě doplnil, že na webu Finanční správy ČR byl v průběhu roku 2015 zveřejněn materiál, který informuje o
formě podání daňových přiznání k majetkovým daním
v návaznosti na úpravu § 72 odst. 4 daňového řádu. Podle této úpravy platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení učinit pouze elektronicky - datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
K tomu ale GFŘ v této informaci uvádí, že tato změna se týká pouze vybraných podání, jejichž formát a struktura požadované a zveřejněné správcem daně jsou způsobilé k elektronickému podání. Prakticky tak tato povinnost dopadá na podání, která jsou v daném formátu a struktuře k dispozici na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz) v sekci Elektronická podání pro finanční správu > Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“).
Pokud k některému tiskopisu nebyl zveřejněn formát a struktura datové zprávy (tj. neexistuje ve formě EPO podání), nevztahuje se na jeho podání povinnost podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu. Kromě jiného se tato výjimka vztahuje také na dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí, které lze i nadále podat v listinné podobě bez nebezpečí uložení sankce podle § 247a odst. 2 daňového řádu, tedy pokuty ve výši 2 000 Kč.
Současně ale GFŘ v tomto materiálu upozorňuje, že formulář řádného, dodatečného či opravného přiznání k dani z nemovitých věcí je zveřejněn ve formě EPO podání a daňové subjekty, na něž se vztahuje ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, jsou proto povinny podat jej datovou zprávou.
Výjimka se tedy týká pouze dílčího přiznání
k dani z nemovitých věcí.
příklad č. 5
Zemědělský podnikatel, který je fyzickou osobou, má zpřístupněnu datovou schránku. Tento podnikatel podává za zdaňovací období roku 2016 řádné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, je povinen toto daňové přiznání podat elektronicky. Současně platí, že přiznání k dani z nemovitých věcí patří v souladu s § 74 odst. 4 daňového řádu mezi podání, na které se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. Pokud je jiná než povinná elektronická forma podání jedinou vadou takového podání, je považováno za podání bezvadné, správce daně jej zpracuje, avšak za nedodržení povinné elektronické formy uloží pokutu ve výši 2 000 Kč dle ustanovení § 247a daňového řádu.
Dalším charakteristickým rysem procesní úpravy této daně je skutečnost, že
daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období
, příp. byla daň stanovena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Pokud ale dojde v porovnání s obdobím, za které bylo daňové přiznání podáno či daň stanovena, ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně, je poplatník povinen přiznání podat.
Okolnostmi, jejichž
změna vede k podání přiznání
, může být např. změna druhu pozemku, změna v užívání zdanitelné stavby či zdanitelné jednotky, změna výměry nemovité věci, nástavba dalších nadzemních podlaží, v některých případech i změna ceny nemovité věci. V tomto případě je nutné situaci řešit podáním běžného nebo dílčího daňového přiznání.
Okolnostmi, jejichž
změna nevede k podání přiznání
, jsou změna sazeb daně, změna průměrné ceny půdy u jednotlivých katastrálních území, změny nebo stanovení některého z koeficientů, zánik osvobození od daně či změna místní příslušnosti. V tomto případě daň vyměří správce daně ve výši poslední známé daňové povinnosti, kterou upraví o uvedené změny.
Poplatníkem
této daně je v převážně většině případů vlastník pozemku, zdanitelné stavby či zdanitelné jednotky, v některých okrajových případech je to potom nájemce nebo pachtýř. V případě pozemků může být poplatníkem i uživatel, a to za situace, že vlastník pozemku není znám.
V případě
spoluvlastníků
nemovité věci se postupuje podle § 13a odst. 4 ZDNV. Pokud podá daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce. Režim společného zástupce nebo společného zmocněnce, který spoluvlastníky nemovitých věcí zastupuje v daňovém řízení na základě plné moci, je v mnoha případech jednodušší, a proto je ZDNV preferován.
V souladu s úpravou § 13a odst. 5 ZDNV je ale možné postupovat i tak, že každý ze spoluvlastníků přiznává a platí
daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci
. Podmínkou tohoto postupu je, že alespoň jeden ze spoluvlastníků podá ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Pokud některý z dalších spoluvlastníků této nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Současně ZDNV stanoví, že se v tomto případě neuplatní sankce, pokud poplatník z objektivních důvodů nevěděl, že má daňové přiznání podat (tj. zejména případy, kdy byl dříve společný zástupce nebo společný zmocněnec).
A konečně ustanovení § 13a odst. 8 ZDNV řeší situaci, kdy
daňové přiznání nepodá žádný ze spoluvlastníků
, a ani nebude zvolen společný zmocněnec, i přes výzvu správce daně. V takovém případě vyměří daň správce daně z moci úřední jednotlivým poplatníkům ve výši odpovídající jejich spoluvlastnickým podílům, a to bez výzvy k podání daňového přiznání. V takovém případě ale už budou příslušné sankce uplatněny.
Pokud se jedná o poplatníky, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž
nelze určit podíl na nemovité věci
, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. To znamená, se správcem daně může jednat kterýkoliv z nich. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost. V tomto případě se typicky jedná o případy nemovitých věcí ve společném jmění manželů.
Závěrem ještě připomeňme, že ZDNV byl v roce 2015 dvakrát novelizován, a to zákonem č. 23/2015 Sb., který novelizoval pouze ZDNV, a dále zákonem č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Změny, které přinesl
zákon č. 23/2015 Sb.
, nabývají účinnosti k 1.1.2016, výjimkou je pouze nové ustanovení § 15a ZDNV upravující pokutu za opožděné tvrzení daně. Tato úprava nabývá účinnosti dnem vyhlášení této novely, tedy 5.2.2015. Stručně uveďme, že v případě § 15a ZDNV se jedná o speciální úpravu vůči § 250 daňového řádu a jedná se o vymezení případů, kdy povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně poplatníkovi nevzniká. Jedná se o případy, kdy poplatník:
-
podá opožděně daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je posledně známá daň,
-
poplatník nebyl dosud správcem daně vyzván k tomuto podání,
Pokud jsou tyto podmínky splněny současně, bude možné aplikovat § 15a ZDNV a vyhnout se tak úhradě této pokuty.
příklad č. 6
Předpokládejme, že poplatník vlastnil v územním obvodu příslušného správce daně dva pozemky. V průběhu roku 2015 ovšem jeden z nich prodal. V zákonném termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2016, tj. do 31.1.2016, nepodal tento poplatník daňové přiznání z důvodu změny okolností rozhodných pro vyměření daně. Poplatník následně toto své pochybení zjistí a např. dne 15.3.2016 podá opožděně daňové přiznání za zdaňovací období roku 2016, a to na daň nižší z důvodu prodeje jedné z nemovitých věcí.
V tomto případě jsou splněny všechny podmínky stanovené § 15a ZDNV, tj. opožděně podané daňové přiznání na daň nižší a bez výzvy správce daně. Poplatníkovi tak nevzniká povinnost uhradit pokutu podle § 250 daňového řádu.
příklad č. 7
Poplatník nabyl v průběhu roku 2015 pozemek s garáží. Jiné nemovité věci v územním obvodu tohoto správce daně dosud nevlastnil. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2016 poplatník daňové přiznání nepodal. Aniž by jej správce daně k tomu vyzval, uvědomil si poplatník toto své pochybení a daňové přiznání podal opožděně např. dne 15.3.2016.
V tomto případě ale nelze ustanovení § 15a ZDNV použít, protože jednak se jedná o opožděně podané první řádné daňové přiznání, a navíc se jedná o daňové přiznání na daň vyšší. Poplatníkovi tak v tomto případě vzniká povinnost uhradit pokutu podle § 250 daňového řádu.
Jinak co se týká této novely, jak uvádí důvodová zpráva,
cílem novely je zejména zpřesnění právní úpravy
, a to zejména změn, které byly přijaty v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, a aplikační praxe ukázala potřebu dalších upřesnění. Důvodová zpráva dále uvádí, že s ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí je třeba stávající právní úpravu daně z nemovitých věcí v zájmu právní jistoty poplatníků vymezit jednoznačněji, avšak zachovat provázanost se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Je vymezeno
pět základních okruhů této novely
:
-
Upřesnění vymezení předmětu daně, toto zpřesnění se týká zejména jednotek a souvisejících pozemků, kde vznikaly problémy vzhledem k velkému počtu zdaňovaných jednotek.
-
Upřesnění vymezení stavebních pozemků.
-
Upřesnění některých podmínek pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně, týká se zejména zdanitelných staveb a jednotek sloužících zdravotnickým zařízením.
-
Sjednocení terminologie s dalšími souvisejícími právními předpisy, zejména s vodním zákonem (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a daňovým řádem.
-
Nezvyšování administrativní náročnosti správy daně a úprava některých sankcí.
Podle důvodové zprávy obsahuje návrh zejména následující
legislativně věcné změny
:
a)
Vynětí pozemků ve vlastnictví České republiky, obce nebo kraje, k nimž bylo zřízeno právo stavby, z osvobození od daně z pozemků dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), b) a t) ZDNV.
b)
Úpravu definice pojmu „stavební pozemek“ obsažené v ustanovení § 6 odst. 3 zákona.
c)
Upřesnění ustanovení § 7 zákona o předmětu daně ze staveb a jednotek ve vztahu k budově, v níž jsou jednotky a k okamžiku vzniku zdanitelné stavby či zdanitelné jednotky, a to rovněž ve vztahu k jejich části, resp. součásti.
d)
Úpravu podmínek zdanění zdanitelných jednotek upřesněním ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona.
Druhou novelou ZDNV přijatou v roce 2015 je
novela provedená zákonem č. 84/2015 Sb.
V souvislosti se změnami, které přináší novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, se zavádí
nová forma investiční pobídky
, o kterou bude moci investor žádat, a to osvobození nemovitých věcí (pozemků a zdanitelných staveb) ve zvýhodněných průmyslových zónách od daně z nemovitých věcí. Změny, které přinesla tato novela, se ale zemědělských podnikatelů s největší pravděpodobností týkat nebudou. Všechny změny, které přinesl zákon č. 84/2015 Sb., nabývají účinnosti k 1.5.2015.
Cílem článku bylo upozornit na daňové aspekty související s nemovitými věcmi, které budou aktuální v roce 2016. Zaměřili jsme se na problematiku dědění a darování nemovitých věc, a dále na chystané změny v dani z nabytí nemovitých věcí. V neposlední řadě byly podány základní procesní informace k dani z nemovitých věcí, které budou aktuální hned na počátku roku 2016.