Nemovité věci v roce 2016

Vydáno: 25 minut čtení

V následujícím textu bychom stručně upozornili na právní úpravu související se zdaňováním nemovitých věcí, která by měla platit v roce 2016. Vycházet budeme z informací, které jsou v této oblasti v tuto chvíli známy a zaměříme se na dědění a darování nemovitých věcí a upozorníme na změny v dani z nabytí nemovitých věcí a v dani z nemovitých věcí.

Nemovité věci v roce 2016
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nejdříve bychom se zaměřili na
případy dědění a darování nemovitých věcí
. Příjmy z dědictví, odkazu a darování patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů upravené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
 
Dědictví a odkaz
V případě nabytí nemovité věcí na základě
dědictví nebo odkazu
je tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob na základě úpravy § 4a písm. a) ZDP. V případě nabytí právnickou osobou platí obdobná úprava v § 19b odst. 1 písm. a) ZDP. Toto osvobození v případě fyzických ani právnických osob nemá žádné další podmínky či omezení, jedná se tedy o příjem, který je bez dalšího osvobozen od daně, a to u fyzických i právnických osob.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel, který je fyzickou osobou, zdědí nemovitou věc, zemědělský statek. Hodnota pro účely dědického řízení byla stanovena na 6,4 mil. Kč.
Jedná se o příjem, který je osvobozen od daně, a to i v případě, že se jedná o fyzickou osobu, která je podnikatelem a zděděnou nemovitou věc bude užívat pro účely podnikání.
V souladu s výše uvedeným, je vhodné upozornit na ustanovení § 38v ZDP, které poplatníkům fyzickým osobám ukládá
povinnost oznámit správci daně skutečnost, že obdržel příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč.
Toto oznámení je nutné učinit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. V oznámení poplatník uvede výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Současně ale platí, že
povinnost oznámení se nevztahuje na příjem, o němž může požadované údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí
, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Toto zveřejnění je součástí
Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob
, které je zveřejněno na stránkách Finanční správy ČR pod odkazem http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/sdeleni-k-oznameni-o-osvobozenychprijmech-fyzickych-osob-2015.pdf. Vyplývá z něj, že správci daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí ČR. Poněkud problematicky vyznívá další část tohoto sdělení, která specifikuje jako příjmy, které nepodléhají tomuto oznámení, příjmy z prodeje nemovitých věcí, které splňují podmínky osvobození v souladu s § 4 ZDP, ale podle mého názoru by se tato výjimka měla vztahovat i na zděděné nemovité věci, protože i to je skutečnost, kterou je správce daně schopen zjistit z katastru nemovitostí, ke kterému má přístup. Nicméně je potřeba doplnit, že podle mých informací mají správci daně na tento závěr poněkud jiný názor a je pravděpodobné, že budou akceptovat případy osvobozeného prodeje nemovitých věcí.
Proto pro úplnost doplňme, že pokud správce daně zjistí nesplnění povinnosti oznám