Režim přenesené daňové povinnosti - kukuřičná siláž

Vydáno: 2 minuty čtení

Je prodej kukuřičné siláže v částce vyšší než 100 000 Kč nutno fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti?

Režim přenesené daňové povinnosti - kukuřičná siláž
Ing.
Irena
Fučíková
ID dotazu: 14591
odpověď:
U povinnosti uplatnit režim přenesené daňové povinnosti je třeba vycházet z ustanovení § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujícího nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., kde jsou stanoveny zboží nebo služby, u kterých se použije režim přenesení daňové povinnosti. Nařízení vlády č. 155/2015 Sb. rozšířilo povinnost přenosu daňové povinnosti právě především u obilovin a technických plodin, a to od 1.7.2015.
V § 2 odst. 3 tohoto nařízení je uvedeno vybrané zboží a konkrétně pak pod písmenem a) nalezneme obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12.
Pro uplatnění DPH je důležitý jak číselný kód, tak slovní označení. Pokud je zboží uvedeno pod čtyřmístným nebo šestimístným kódem nomenklatury, pak se režim přenosu daňové povinnosti vztahuje i na všechny podpoložky až do úrovně osmimístného číselného kódu. Kukuřice je uvedena v kapitole 10 pod kódem 1005 celního sazebníku. V kapitole 10 jsou pouze produkty, které obsahují zrna (i v klasech nebo na stéblech). Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze na zrna z kukuřice, nikoliv na kukuřičnou siláž. Kukuřičná siláž spadá pod položky kapitoly 23 celního sazebníku a na tu se režim přenosu daňové povinnosti nevztahuje.