Důležité závěry z koordinačních výborů pro zemědělské podnikatele

Vydáno: 26 minut čtení

Nejednoznačnost výkladu některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a neustálé změny znění zákona vyvolává nejistotu daňových poplatníků při správném stanovení jejich daňové povinnosti. K výkladu daňových předpisů jsou Generálním finančním ředitelstvím vydávány pokyny GFŘ (jedním z posledních je Pokyn GFŘ č. D-22 ze dne 6.2.2015 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP ) a na webové stránce www.financnisprava.cz jsou zveřejňovány stanoviska a informace GFŘ k řešení různých daňových otázek. Důležité jsou rovněž závěry řešení výkladových problémů aplikace daňového zákona z jednání tzv. koordinačních výborů (dále jen „KOOV“), na kterých jsou projednávány problémové otázky předložené daňovými poradci s návrhem jejich řešení, a kdy jsou zaujímána stanoviska GFŘ k řešeným otázkám. Rovněž tyto zápisy z koordinačních výborů jsou k dispozici na webové stránce www.financnisprava. cz.

Důležité závěry z koordinačních výborů pro zemědělské podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
V článku jsme připravili některé závěry z těchto jednání, týkající se výkladových otázek zdanění fyzických osob, které mohou využít zemědělští podnikatelé pro správný způsob zdanění svých různých aktivit. Tyto závěry jsou zařazeny nikoliv podle důležitosti pro zemědělské podnikatele, ale z hlediska časového za rok 2014 a 2015.
 
Závěry KOOV č. 419/30.01.14
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů
ZDP ve znění účinném do 31.12.2013 obsahoval dvě ustanovení týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů:
-
Podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, přičemž toto osvobození se vztahovalo pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval 5% v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů.
-
Podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů dobu 5 let.
S účinností od 1.1.2014 na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu“), již znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP neobsahuje podmínku pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů dle tohoto ustanovení - to je, aby celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval 5% v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů. Vzhledem k tomu, že nové znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP se již netýká cenných papírů, jako tomu bylo v roce 2013, ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve znění účinném od 1.1.2014 se tak vztahuje na veškeré cenné papíry bez ohledu na to, jaký je u prodejce cenného papíru jeho přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti. Poznamenáváme, že zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb.“), došlo s účinností od 1.1.2015 ke změně formulace „prodej cenného papíru“ na „úplatný převod cenného papíru“.
V bodu 5 přechodných ustanovení zákonného opatření Senátu se uvádí, že u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu, se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Při prodeji akcií nabytých do 31.12.2013 a prodaných v roce 2014 a později se tedy postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve znění účinném do 31.1