Darování zemědělského závodu potomkovi

Vydáno: 34 minut čtení

Všichni to známe z konců řady starých českých pohádek - letitý moudrý král předá úřad prvorozenému synovi, a to obvykle poté, co více či méně uvěřitelným způsobem prokázal své schopnosti. Ponechme stranou úvahy o diskriminaci prvorozených dcer, nebo o rovných šancích později počatých potomků. Právnicky vzato král daroval své království synovi, a jelikož předmětný majetek sloužil k dosahování zisku soukromé osoby, jednalo se z dnešního hlediska o darování obchodního závodu (podniku). Méně okázale se celá staletí předávaly z generace na generaci rovněž drobné i větší obchodní závody řemeslníků, obchodníků a zemědělců. Také dnes, pokud se poštěstí a potomek se potatí, může dostat darem zemědělský závod otce. Jaký to ale má dopad do daní?

Darování zemědělského závodu potomkovi
Ing.
Martin
Děrgel
 
Varianty darování zemědělského závodu
Zemědělským závodem se rozumí obchodní
závod
zemědělského podnikatele. Přičemž závod vymezuje § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) jako
organizovaný soubor jmění
(což je souhrn majetku a dluhů),
který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti
. Přitom se má za to, že závod tvoří vše, co obvykle slouží k jeho provozu. Právně závod představuje
hromadnou věc
, což umožňuje vlastnický převod všech jeho složek najednou v rámci dispozice s celým závodem. Odpadá tak mravenčí práce s individuálním převáděním každého traktoru, stodoly, krávy, jakož i s převodem obchodních smluv, pracovněprávních smluv, nájemních smluv. Současně se ale rovněž převádějí související dluhy (závazky).
Dodejme, že před rokem 2014 byl v obdobném významu používán pojem „podnik“, který ale tvůrci NOZ opustili pro jeho zaměňování se subjektem - podnikatelem, a také kvůli zdůraznění možnosti, že jej může vlastnit nepodnikatel (např. dědic), který jej pronajme, resp. propachtuje k provozování jiné osobě (podnikateli).
Pro případ, že je potomků více, nebo chce-li ještě chvíli podnikat také samotný otec, se dostane ke slovu
„pobočka“, což je část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost
a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je proto možné, aby zemědělský podnikatel rozdělil svůj závod např. na tři pobočky - ovčí farma, husí farma a pěstírna zeleniny - a každou z nich daroval jednomu ze tří potomků. Problémem by ale bylo rozdělení jednoho kravína na dvě části, které by asi nemohly být považovány za funkčně samostatné, nebo snaha o vytvoření pobočky uměle vytvořené pouze z účelově vybraných staveb a zemědělské techniky atp.
Z daňového hlediska je třeba rozlišovat
čtyři varianty darování zemědělského závodu
nebo jeho částí:
1.
Otec daruje celý závod, nebo více potomkům všechny pobočky a sám už podnikat nebude.
2.
Otec daruje potomkům pouze některé pobočky a sám ještě bude s jednou pobočkou podnikat.
3.
Otec daruje potomkům jen vybrané majetkové položky závodu a sám už podnikat nebude.
4.
Otec daruje potomkům jen vybrané majetkové položky závodu a sám ještě bude podnikat.
V tomto stručném pojetí představuje označení „otec“ samozřejmě pouze symboliku a v praxi nejčastější případ. Klidně může jít o matku, dědečka, babičku, strýce, tetu apod. Podobně je tomu ohledně „potomka“. Podstatné je,
aby byl naplněn vztah osob blízkých (§ 22 NOZ) mezi dárcem a nabyvatelem
zemědělského závodu, resp. jeho pobočky nebo jen vybrané majetkové položky, ostatně sotva by je v praxi dostal někdo jiný.
U všech variant přitom budeme při hledání daňových řešení vycházet z těchto jednotných předpokladů:
-
Jedná se o podnikání
zemědělského podnikatele, který je fyzickou osobou
(tzv. OSVČ).
-
Dárce je
registrován jako
plátce
daně z přidané hodnoty.
-
Všichni aktéři jsou
daňovými rezidenty
Česka a rovněž všechny převáděné věci jsou v ČR.
 
Pravidla společná všem variantám
Než se blíže podíváme na jednotlivé čtyři varianty darování zemědělského závodu potomkům, uvedeme si několik skutečností platících pro všechny, takže je už pak nebudeme muset u každé varianty znovu opakovat.
Jestliže je předmětem darování - ať už samostatně nebo v rámci závodu/pobočky - silniční motorové vozidlo a/nebo jeho přípojné vozidlo, je třeba mít jasno v otázce změny poplatníka
daně silniční
. Neboť pouze poplatník může tuto daň uplatnit jako daňový výdaj (náklad) pro