Podnikatelé a zaměstnavatelé v zemědělství a zdravotní pojištění v roce 2015

Vydáno: 12 minut čtení

Osoby podnikající v zemědělství mohou ve zdravotním pojištění vystupovat ve dvojí roli - jednak jako osoby samostatně výdělečně činné, jednak jako zaměstnavatelé, platící pojistné za své zaměstnance.

Podnikatelé a zaměstnavatelé v zemědělství a zdravotní pojištění v roce 2015
Ing.
Antonín
Daněk
 
OSVČ ve zdravotním pojištění
Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění
považují osoby podnikající v zemědělství podle ustanovení § 5 písm. b) bod 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“).
V souvislosti s placením pojistného a plněním ostatních zákonných povinností OSVČ je především důležité, zda je v rozhodném období kalendářního roku samostatná výdělečná činnost pojištěnce
hlavním nebo vedlejším zdrojem jeho příjmů.
Je-li pro pojištěnce samostatná výdělečná činnost
jediným (příp. hlavním) zdrojem jeho příjmů,
pak musí splnit zejména tyto
povinnosti:
-
Platit pravidelné měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální zákonné výši, za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
-
Pokud zemědělec zahájil svoji samostatnou výdělečnou činnost v roce 2014, příp. v letech předcházejících, platí od měsíce podání Přehledu v roce 2015 zálohy na pojistné na základě výsledků svojí podnikatelské činnosti, dosažených v roce 2014,
od ledna 2015 však nejméně v částce 1 797 Kč.
-
Jestliže zemědělec zahajuje samostatnou výdělečnou činnost v roce 2015, přihlásí se do osmi dnů u zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná. Od měsíce, ve kterém tuto činnost zahájí, platí
minimální zálohy 1 797 Kč, pokud si sám nestanoví zálohu vyšší.
-
Zahajuje-li zemědělec svoji samostatnou výdělečnou činnost v roce 2015 a je-li současně osobou, pro kterou neplatí ve zdravotním pojištění z hlediska placení pojistného minimální vyměřovací základ [§ 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní pojištění“)], např. osoba, za kterou je plátcem pojistného i stát,
není povinen platit v roce 2015 zálohy na pojistné.
Pojistné doplatí jednorázovou úhradou do osmi dnů po dni, ve kterém v roce 2016 podá Přehled za rok 2015. Vykáže-li za rozhodné období kalendářního roku 2015 kladný hospodářský výsledek (zisk), bude v roce 2016, od měsíce podání Přehledu, již zálohy platit.
 
Rozhodné období
Rozhodným obdobím pro placení pojistného OSVČ - zemědělce je kalendářní rok, za který se pojistné platí. Nejkratší poměrnou částí tohoto období je jeden kalendářní měsíc. Pokud tedy OSVČ provozuje svoji samostatnou výdělečnou činnost
alespoň jeden den v kalendářním měsíci,
považuje se z hlediska zdravotního pojištění za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc.
 
Podnikatel v zemědělství a nemoc
Trvá-li nemoc podnikajícího zemědělce
pouze po část kalendářního měsíce,
nemá v tomto směru žádnou úlevu, a pokud se jedná o hlavní resp. jediný zdroj příjmů,
musí být i za tento měsíc zaplacena alespoň minimální záloha 1 797 Kč.
Jinými slovy musí být u OSVČ při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ.
Odlišně se postupuje v případě, kdy nemoc OSVČ trvá
po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce.
OSVČ
není povinna platit zálohy
za kalendářní měsíce, v nichž byla uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Tuto skutečnost však musí OSVČ zdravotní pojišťovně průkazně doložit (zpravidla kopií neschopenky), neboť za běžného stavu není zdravotní pojišťovně tato skutečnost známa, resp. ji nemůže předpokládat. Tuto okolnost lze sice dokladovat i se zpětnou platností, nicméně jejím opožděným oznámením vzniká problém jak na straně OSVČ, tak následně u zdravotní pojišťovny, kdy dodatečně dochází ke změně výše placené zálohy včetně navazujícího odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu, platného pro OSVČ.
Z obecného pohledu lze konstatovat, že pojistné se sice platí i za měsíce, kdy je OSVČ nemocná, nicméně zvýhodnění OSVČ spočívá ve skutečnosti, že pokud měla nárok na výplatu nemocenského po celý kalendářní měsíc, nemusí být za tento měsíc dodržen minimální vyměřovací základ. Jestliže tento celoměsíční nárok na nemocenské není, musí být i v těchto měsících minimum dodrženo.
 
Snížení zálohy OSVČ
Od prosince 2011 již snížení zálohy placené OSVČ není časově omezeno na období nejdéle tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, ale bylo výrazně prodlouženo až do doby, kdy OSVČ podá, resp. měla podat zdravotní pojišťovně Přehled za předcházející kalendářní rok.
OSVČ může požádat v roce 2015 o snížení zálohy na pojistné v případě, že její
průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů
připadající na jeden kalendářní měsíc roku 2015 je alespoň
o jednu třetinu nižší,
než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v roce 2014. To znamená, že činil-li průměrný měsíční příjem podnikatele po odpočtu výdajů v roce 2014 např. 60 000 Kč, lze požádat o snížení zálohy tehdy, jestliže průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů činí v roce 2015 nejvýše 40 000 Kč. Sníženou zálohu platí OSVČ taktéž ve stanovených zákonných termínech, viz výše. V této souvislosti je zapotřebí upozornit na skutečnost, že žádost o snížení zálohy bylo možno standardně podat
nejdříve 1. dubna 2015,
neboť v roce podání této žádosti musejí být pro daný účel vyhodnoceny nejméně tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí. Pokud podnikatel předloží žádost např. v červenci 2015, posuzuje se příjem po odpočtu výdajů za měsíce leden až červen 2015, který se pak porovnává s průměrným měsíčním „ziskem“ v roce 2014.
OSVČ, která má v úmyslu požádat o snížení zálohy na pojistné, předkládá zdravotní pojišťovně písemnou žádost; příslušný
formulář
je k dispozici na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Některé zdravotní pojišťovny mohou ještě požadovat předložení
peněžního deníku,
dokladujícího příjmy a výdaje od počátku roku, ve kterém je žádost o snížení zálohy podávána. Zdravotní pojišťovna žádost posoudí a žadateli buď vyhoví, nebo jeho žádost zamítne, popř. si může vyžádat některé doplňující informace.
 
Důsledky změn pro zaměstnavatele k 1.1.2015
K tomuto datu došlo ve zdravotním pojištění k poměrně zásadním změnám, mezi které patří především:
-
zrušení povinnosti zaměstnavatele platit pojistné v případě neplaceného volna nebo při vykázané neomluvené absenci,
-
sčítání příjmů z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
 
Neplacené volno a neomluvená absence - výpočet výše pojistného zaměstnavatelem
V následujícím textu je formou příkladů řešeno poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci. Stejným způsobem by zaměstnavatel postupoval i tehdy, pokud by se jednalo o neomluvenou absenci. Vycházíme z podmínky, že pro zaměstnance (a zaměstnavatele) platí ustanovení o povinnosti dodržet v roce 2015 při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ 9 200 Kč.
příklad č. 1
Zaměstnanci bylo poskytnuto po celý kalendářní měsíc neplacené volno.
Zaměstnavatel odvede pojistné z částky minimálního vyměřovacího základu 9 200 Kč ve výši 1 242 Kč, kdy celou částku uhradí zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele dle § 3 odst. 10 zákona o pojistném na zdravotní pojištění.
příklad č. 2
Vyměřovací základ zaměstnance činí 22 000 Kč, současně mu byly poskytnuty čtyři dny neplaceného volna.
Při sazbě 13,5% z částky 22 000 Kč činí pojistné 2 970 Kč. Jedna třetina (990 Kč) bude sražena zaměstnanci, dvě třetiny (1 980 Kč) uhradí zaměstnavatel.
příklad č. 3
Zaměstnanci pracujícímu na zkrácený pracovní úvazek byl zúčtován hrubý příjem 8 000 Kč, současně měl dva dny neplaceného volna.
Protože musí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ, proběhne odvod pojistného následujícím způsobem.
Ze skutečně dosaženého příjmu 8 000 Kč činí 13,5% pojistného částku 1 080 Kč. Jednu třetinu (360 Kč) hradí zaměstnanec, dvě třetiny (720 Kč) zaměstnavatel. Aby byl dodržen minimální vyměřovací základ, musí být ještě proveden dopočet a doplatek pojistného z rozdílové částky 1 200 Kč ve výši 162 Kč - uhradí zaměstnanec. Z celkové (minimální) částky pojistného 1 242 Kč tak zaplatí zaměstnanec 522 Kč (360 + 162) a zaměstnavatel 720 Kč.
Obdobně jako v předcházejícím příkladě nepřihlíží zaměstnavatel k počtu dnů poskytnutého neplaceného volna.
příklad č. 4
Pracovní poměr byl se zaměstnancem ukončen k datu 21.5.2015. V měsíci květnu měl pouze neplacené volno.
Ze strany zaměstnavatele musí být při odvodu pojistného za měsíc květen dodržena poměrná část minimálního vyměřovacího základu za celkem 21 kalendářních dnů trvání zaměstnání v tomto měsíci, což se vypočte jako: (21 / 31) x 9 200 Z 6 232,25 Kč, kde:
-
21 = počet kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci květnu 2015,
-
31 = počet kalendářních dnů v příslušném měsíci,
-
9 200 = výše minimální mzdy od 1.1.2015.
Pojistné z této poměrné části minima činí 842 Kč (0,135 x 6 232,25) a uhradí jej zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele.
 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jednou z významných změn ve zdravotním pojištění k datu 1. ledna 2015 je skutečnost, že pro účel posouzení vzniku zaměstnání ve zdravotním pojištění se od tohoto data již
sčítají příjmy z více dohod o provedení práce
(DPP)
nebo dohod o pracovní činnosti
(DPČ) u jednoho zaměstnavatele. Do konce roku 2014 neexistovala pro tento postup zákonná opora. Ve srovnání s rokem 2014 se k datu 1.1.2015
nezměnila výše rozhodných částek 10 000 Kč, resp. 2 500 Kč.
To znamená, že po 1.1.2015 se zaměstnavatel ve zdravotním pojištění nezabývá v příslušném kalendářním měsíci situací, kdy:
-
u DPP (jedné či více) příjem nepřevyšuje 10 000 Kč,
-
u DPČ (jedné či více) příjem nečiní alespoň 2 500 Kč.
příklad č. 5
Osoba pracovala v měsíci březnu u jednoho zaměstnavatele na dvě DPČ (tzv. za sebou), každá v trvání deseti kalendářních dnů s příjmy 2 000 Kč a 2 400 Kč.
Příjmy se sčítají a pro zdravotní pojištění činí 4 400 Kč. Zaměstnavatel dvakrát přihlásí a odhlásí zaměstnance. Při plnění oznamovací povinnosti se u dohod postupuje dle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána.
Poměrná část minima za celkem 20 kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci březnu činí 5 935,48 Kč [(20 / 31) x 9 200]. Zaměstnavatel musí provést dopočet do této poměrné části minimálního vyměřovacího základu takto:
Při sazbě 13,5% z částky 5 935,48 Kč musí zaměstnavatel zaplatit za zaměstnance pojistné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, v částce 802 Kč (5 935,48 x 0,135). S ohledem na příjem 4 400 Kč činí výše odvodu pojistného z této hrubé mzdy částku 594 Kč. Jedna třetina (198 Kč) bude sražena zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (396 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného ze zákonného minima, tedy přesněji z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Aby zaměstnavatel dodržel zákon, musí provést doplatek pojistného ve výši 13,5% z rozdílové částky 1 535,48 Kč, tj. 208 Kč. Doplatek hradí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec, na zaměstnavatele přechází povinnost úhrady doplatku pouze v situacích vyjmenovaných v § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Z celkové částky pojistného 802 Kč zaplatí zaměstnanec standardně 406 Kč (198 + 208) a zaměstnavatel 396 Kč.
Tento dopočet by se neprovedl u osoby vyjmenované v § 3 odst. 8 zákona o pojistném na zdravotní pojištění. V takovém případě by vyměřovací základ činil 4 400 Kč.
 
Penále
Neplacení pojistného (záloh na pojistné u OSVČ), popř. jeho odvádění opožděně nebo v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem, zakládá nárok zdravotní pojišťovny na penále, přičemž dle zákona je zdravotní pojišťovna povinna penále vymáhat. Aktuální
sazba penále činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.