Změny v Pokynu GFŘ č. D-22 oproti Pokynu GFŘ č. D-6

Vydáno: 20 minut čtení

V zájmu uplatňování jednotného postupu při výkladu ne vždy jednoznačných ustanovení daňových zákonů jsou vydávány pokyny řady D. Nejdříve to byly pokyny vydávané Ministerstvem financí ČR, nově jsou to pokyny vydávané Generálním finančním ředitelstvím. V těchto pokynech je vyjádřeno stanovisko státní správy k výkladu ustanovení daňového zákona. I když vlastní pokyn, který je publikován ve Finančním zpravodaji MF ČR, nemá statut zákona ani právního předpisu, protože nevychází ve Sbírce zákonů, a tudíž z právního pohledu není právně závazný, lze předpokládat, že finanční orgány ve svých jednáních, rozhodnutích, odvoláních apod. se budou těmito pokyny vždy řídit. Proto je žádoucí pro daňové poplatníky, aby tyto pokyny vždy řádně prostudovali a řídili se jimi.

Změny v Pokynu GFŘ č. D-22 oproti Pokynu GFŘ č. D-6
Ing.
Ivan
Macháček
Pro oblast daně z příjmů je vydáván
Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Je pochopitelné, že tak, jak se velmi často novelizuje vlastní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) - velká novela zákona bývá vždy minimálně jednou za rok -, tak dochází k nutnosti i novelizovat aplikační stanoviska obsažená v tomto pokynu. Přesto s ohledem na menší četnost novelizace pokynu k jednotnému postupu při uplatnění ZDP dochází k situacím, že v důsledku novel ZDP již mnohá ustanovení v pokynu pro dané zdaňovací období neplatí.
Z historie můžeme připomenout
Pokyn MF ČR č. D-190,
který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 1/2 z roku 1999, následně pak to byl
Pokyn MF ČR č. D-300
publikovaný ve Finančním zpravodaji č. 11-12 z roku 2006, z novodobé historie je to
Pokyn GFŘ č. D-6
zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 (dále jen „Pokyn D-6“), a v letošním roce byl vydán nový
Pokyn GFŘ č. D-22,
čj. 5606/15/7100-10 ze dne 6.2.2015 (dále jen „Pokyn D-22“), který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3/2015. Vzhledem k tomu, že tento pokyn byl vydán počátkem roku 2015, kdy již nabyla účinnosti od 1.1.2015 novela ZDP zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014“), obsahuje pokyn pasáže vztahující se ke zdaňovacímu období roku 2014 a současně i pasáže týkající se změn od 1.1.2015. Například výklad k ustanovení § 3 odst. 4 písm. j) bod 1 a 2 ZDP, týkající se majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce a vypůjčitele při výpůjčce, platí pouze pro zdaňovací období roku 2014. Od 1.1.2015 je majetkový prospěch z bezúročných zápůjček a z výpůjčky předmětem daně s jeho osvobozením od daně při splnění podmínek dle § 4a písm. m) ZDP.
Lze však konstatovat, že
značná část ustanovení Pokynu D-22 je téměř shodného znění, jako ve zrušeném Pokynu D-6.
V řadě ustanovení dochází vůči Pokynu D-6 ke změně pojmů ve vazbě na provedenou rekodifikaci soukromého práva. Pokyn D-22 lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.
V článku si uvedeme některé podstatné výkladové změny, obsažené v novém Pokynu D-22, oproti znění obsaženém v Pokynu D-6, které se dotýkají zemědělských podnikatelů - fyzických osob.