Změny daně z přidané hodnoty v roce 2015, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon o dani z přidané hodnoty s účinností hlavně od 1.1.2015 ovlivnily 3 novely. První přinesla zvláštní režim jednoho správního místa, který usnadní administrativu u tzv. elektronicky poskytovaných služeb spotřebitelům z jiných států. Poselstvím druhé novely je zavedení druhé (nižší) snížené sazby daně 10% na léky, tištěné knihy a nezbytnou dětskou výživu. S oběma jsme se seznámili minule. Nyní se blíže podíváme na třetí novelu, která je pro většinu plátců nejvýznamnější.

Změny daně z přidané hodnoty v roce 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
3. novela DPH = rozšíření přenosu daňové povinnosti a podrobná kontrolní hlášení
Jedná se o
zákon č. 360/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela bohužel dále komplikuje systém DPH novými povinnostmi, pojmy a vyšší administrativou, rozšiřuje režimy zdanění odběratelem a stále výrazněji odkazuje plátce na záplavu evropských směrnic. Dominantních 79 změnových bodů ovlivnilo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), již
od 1.1.2015.
Dalších 9 změn nabude účinnosti až
od 1.1.2016.
Hlavní cíle novely jsou dva:
-
od dubna 2015
rozšířit přenos daňové povinnosti na odběratele
v ČR,
-
od roku 2016 zavést
kontrolní hlášení plátců o všech přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních,
která umožní okamžitou křížovou kontrolu údajů nejen o DPH mezi všemi plátci.
 
Nejvýznamnější změny od roku 2015
Nejvýznamnějšími změnami v DPH od 1.1.2015 jsou:
1. Obrat pro povinnou registraci plátce - stále 1 mil. Kč:
-
Novela ruší již dříve schválené snížení limitu obratu pro povinnou registraci plátce DPH na 750 tis. Kč za „rok“, které by jinak nabylo účinnosti od 1.1.2015. I nadále tedy zůstává limitem obrat 1 mil. Kč za nejvýše po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Nicméně plátcem, příp. tzv. identifikovanou osobou, se lze lehce stát také z celé řady jiných důvodů, např. nabytím obchodního závodu od plátce.
2. Do obratu se opět započítává i nájem nemovitých věcí:
-
Napravuje se chyba předchozí novely účinné od 1.1.2014, která nechtíc vypustila z definice obratu pro účely DPH odkaz na ustanovení § 56a ZDPH týkající se od daně osvobozeného nájmu nemovitých věcí. Obrat ale nájem ovlivní, pouze pokud nejde o doplňkovou činnost uskutečňovanou jen příležitostně.
-
Výluka pro rok 2014 zůstává, jak uvádí přechodné ustanovení. Do obratu se ani nadále nezapočítává od daně osvobozené nájemné za nemovité věci za kalendářní měsíce roku 2014, ale až od ledna 2015.
3. Legislativní dořešení bytových a nebytových jednotek:
-
Nové znění § 4b odst. 3 ZDPH reaguje na dichotomii (dvojakost) „jednotek“ založenou § 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Kromě vymezení jednotek vzniklých podle NOZ ještě dožívají jednotky vymezené dřívějším zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“). Obě tyto nesourodé definice „jednotek“ se pro účely DPH slaďují do jednotné právní úpravy.
-
Podle § 4b odst. 3 se tak ustanovení ZDPH o jednotce a o nemovité věci použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
4. Autorské honoráře do 10 000 Kč zdaněné srážkovou daní nově podléhají DPH:
-
Z konce § 5 odst. 2 ZDPH byla vypuštěna výjimka, že se za samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost nepovažují (nepodléhají dani) autorské příspěvky zdaňované tzv. srážkovou daní z příjmů plátcem honoráře. Kupodivu až nyní vládní legislativci zjistili, že tato výjimka není v souladu se závaznou evropskou směrnicí nastavující jednotný rámec pravidel uplatňování DPH v celé EU.
5. Možnost dobrovolné registrace identifikované osoby:
-
Pokud osoba povinná k dani (zjednodušeně „podnikatel“), která není plátcem, obchoduje s osobami registrovanými k DPH v jiných státech EU, pak se obvykle stává tzv. identifikovanou osobou. K čemuž dochází automaticky ze zákona prvním takovýmto obchodem. Identifikovaná osoba pak musí přiznávat DPH na výstupu a podávat souhrnná hlášení, ale nemá nárok na odpočet daně. Nově je možná dřívější dobrovolná registrace identifikované osoby, což usnadní první obchod v tomto režimu, neboť díky existenci českého DIČ už nebude hrozit uplatnění zahraniční DPH v místě nákupu zboží nebo služby.
6. Doklad o použití vystavuje plátce jen sám pro sebe:
-
Omezuje se počet případů, kdy plátce o uskutečněném zdanitelném plnění vystavuje pouze tzv. doklad o použití. Prakticky to nyní jsou již pouze situace, kdy chybí druhý příjemce plnění, např. v případě použití hmotného majetku, při jehož pořízení byl uplatněn odpočet daně, pro osobní spotřebu plátce. Od roku 2015 se tedy např. k nepeněžitému vkladu už bude vystavovat klasický běžný daňový doklad.
7. Oprava DPH z úplaty, když nedošlo k uskutečnění plnění:
-
U oprav základu daně a výše daně se nově pamatuje ohledně sazby daně, měnového kurzu a tříleté lhůty pro provedení opravy i na situaci, kdy byla přijata úplata (záloha), z níž byla přiznána daň, ale k uskutečnění zdanitelného plnění nakonec nedošlo. Zákon pro tyto případy nyní stanoví, že se použije sazba daně platná ke dni přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo; obdobně to platí také ohledně kurzu přepočtu cizí měny. Nově je oprava základu a výše daně u přijaté úplaty omezena na tři roky, stejně jako v případě opravy po uskutečnění plnění.
8. Změny týkající se sazby daně 15% u bytové výstavby:
-
Prakticky bez věcné změny došlo ke zpřehlednění možností uplatnění první snížené sazby daně 15% u bytové výstavby. Do § 48 ZDPH byly přesunuty stavební a montážní práce provedené na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení (přístavby, nástavby, rekonstrukce, opravy, údržba). Nový § 49 ZDPH se věnuje uplatnění sazby daně 15% u nové výstavby staveb pro sociální bydlení a rovněž u dodání staveb pro sociální bydlení a pozemků, jejichž součástí není jiná než takováto stavba.
-
Kvůli kolizi s § 2236 NOZ byl pro DPH pojem „byt“ - bez věcné změny - nahrazen „obytným prostorem“. Již tak značnou spleť definic rozšířil „pozemek tvořící funkční celek se stavbou“, sloužící zejména pro účely vymezení příslušenství hlavní stavby. Takže stavby (např. garáž, kůlna, plot, studna) na pozemku tvořícím funkční celek se stavbou bytového nebo rodinného domu, k jejichž využití slouží, jsou také stavbami pro bydlení. Daňově zvýhodněnou stavbou pro bydlení se rozumí i místnost užívaná spolu s obytným prostorem, nacházející se ve stejné stavbě (komora, sklep).
9. Nenaplněnou podmínku přepravy zboží z ČR dodaní odběratel:
-
Na základě judikátu Soudního dvora EU musí přiznat DPH osoba registrovaná k dani v jiném státě EU, pokud jí plátce v režimu osvobození od daně dodal zboží s tím, že důvodně předpokládal, že bude přepraveno do jiného členského státu, k čemuž ale ve skutečnosti nedošlo a zboží zůstalo v Česku.
10. Rozšíření zboží se sazbou 10% o bezlepkové potraviny:
-
Seznam zboží podléhajících sazbě daně 10% v nové příloze č. 3a - viz minulý komentář 2. novely DPH 2015 - byl rozšířen. A to o mlýnské výrobky, jejich směsi, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Kromě zařazení do příslušného kódu celního sazebníku a shody se slovním popisem je další podmínkou nutnost splnění požadavků na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku podle speciálního nařízení Komise (ES) č. 41/2009.
 
Rozšíření placení DPH odběratelem od dubna 2015
Z pohledu Finanční správy je největším úskalím DPH možnost odpočtů daně na vstupu, pokud plátce splní stanovené podmínky. Zejména, že přijaté zdanitelné plnění od jiného plátce využije pro uskutečňování vlastních zdanitelných plnění. Neustále v médiích čteme, o kolik milionů na DPH stát přišel kvůli nastrčenému „bílému koni“ (rozuměj: bezdomovec, který za koblihu podepsal smlouvu o výkonu funkce jednatele s. r. o.) v řetězci plátců, kde „jako naschvál“ zrovna to s. r. o. s bílým koněm nějak zapomnělo odvést státu DPH, ovšem následující plátce v řadě jí od státu požaduje „vrátit“. V omezování nároku na odpočet daně českým úředníkům značně brání závazná evropská směrnice, tak se hledaly a našly jiné způsoby ochrany příjmů státu z DPH.
Inspirací byla běžná přeshraniční plnění mezi osobami povinnými k dani
alias
„podnikateli“ z různých států EU, kdy se překlápí povinnosti přiznat daň z dodavatele (poskytovatele plnění) na odběratele (příjemce). V odborné terminologii se hovoří o tzv.
reverse-charge,
což lze přeložit jako „obrácené zdanění“. Pokud např. český plátce pořídí (koupí) zboží od polského prodejce, tak DPH z obchodu neodvádí polský dodavatel v Polsku, ale český pořizovatel v Česku. Jestliže plátce splňuje podmínky nároku na odpočet daně, může jej ihned uplatnit v rámci jednoho daňového přiznání k DPH, takže zcela odpadá platební fáze, což ulevuje cash flow plátce.
Příchod reverse-charge, neboli
zdanění odběratelem u čistě tuzemských obchodů
byl pozvolný. Nejprve se kvůli vysokému riziku podvodů uplatňoval jen při dodání zlata, načež se od dubna 2011 rozšířil na:
-
dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 plátci (struska z výroby železa,
sběrový odpad a šrot),
-
převod povolenek na
emise
skleníkových plynů na plátce.
Což jsou ale vesměs okrajové záležitosti, ovšem zásadní zvrat nastal s rokem 2012, kdy začal platit pro:
-
poskytnutí stavebních nebo montážních prací
(rozumí se, že jen mezi dvěma plátci DPH).
Kdybyste byli mocnými a pro věc zapálenými úředníky, které tíží podvody s DPH, jistě byste se snažili z tohoto obráceného režimu zdanění udělat pravidlo obchodování mezi plátci, načež by si podvodníci s „bílými koňmi“ museli najít jiný způsob parazitování. Žel, v regulované Evropské unii je samotný stát malým pánem, který musí v DPH respektovat sjednocující
Směrnici Rady 2006/112/ES,
ze dne 28.11.2006
o společném systému DPH,
která neumožňuje libovolné rozšíření překlápění daňové povinnosti v Česku na odběratele. Ale i bruselští úředníci mají rádi daně, takže došlo k významné novelizaci zmíněné směrnice EU, která značně rozšiřuje možnosti tuzemského reverse-charge:
-
Směrnice Rady č. 2013/43/EU
ze dne 22.7.2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, pokud jde o
volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
-
Směrnice Rady č. 2013/42/EU
ze dne 22.7.2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, pokud jde o
mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH.
Komentovaná novela ZDPH nových „dočasných“ možností přenosu daňové povinnosti na odběratele (příjemce) zdanitelného plnění maximálně využila. Takže se tento režim zdanění nově rozšířil o dva další typy:
1. Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v nové příloze č. 6:
-
Podmínkou je, že tento reverse-charge v ČR
spustí vláda svým nařízením, jak učinila od 1. 4.
, viz dále.
-
Je umožněno, aby se v pochybnostech oba plátci - dodavatel a odběratel - shodli na tom, že
zdanitelné plnění tomuto režimu důvodně podléhá
, a pokud jej použijí, bude to považováno za správný postup.
-
Dočasnost nevyčteme z českého zákona, ale z příslušného článku 199a Směrnice Rady 2006/112/ES, který jej státům EU umožňuje zavést alespoň na dva roky, ovšem
nejdéle do konce roku 2018.
2. Mechanismus rychlé reakce:
-
Za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům
při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. Tady má ale vláda svázané ruce, nejprve se totiž musí
zeptat Evropské komise, jestli nemá námitky.
-
Přímo v zákoně se dočteme, že tento režim přenesení daňové povinnosti se použije nejdéle po 9 měsíců.
Jak jsme avizovali, Vláda ČR okamžitě využila své nové
kompetence
a
od dubna 2015 spustila první z dočasných režimů přenesení daňové povinnosti mezi plátci na odběratele v tuzemsku
. A to konkrétně nařízením vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti:
-
Bez omezení se režim „zdanění odběratelem“ uplatní při převodu emisních povolenek (jak doposud stanovoval přímo zákon), v ostatních případech
pouze u „vybraného zboží“ za více než 100 000 Kč.
-
Vybraným zbožím jsou
obiloviny a technické plodiny,
včetně olejnatých semen a cukrové řepy (u řepy se tento zvláštní režim uplatní až od 1.9.2015),
kovy
, včetně drahých kovů (až na výjimky),
mobilní telefony
, dále mikroprocesory, centrální procesorové jednotky, desky plošných spojů s integrovanými obvody (toto vše ale jen při dodání ještě před zabudováním do zboží pro konečné uživatele), přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (prakticky hlavně
tablety a laptopy) a videoherní konzole.
Na situaci, kdy na dodání „vybraného zboží“ mezi plátci v tuzemsku za více než 100 000 Kč
byla před 1.4.2015 poskytnuta záloha
, kterou standardně musel zdanit dodavatel, a k uskutečnění tohoto zdanitelného plnění dojde až po 1.4., pamatuje § 92a odst. 7 ZDPH.
Režim přenesení daňové povinnosti
při uskutečnění zdanitelného plnění
se v těchto případech omezí už jen na doposud nezdaněný „doplatek“
celkové ceny. Pozn.: k úplatám (zálohám) před uskutečněním plnění přijatým po 1.4.2015 se v tomto daňovém režimu nepřihlíží.
Rozšíří se režim přenosu daňové povinnosti na odběratele v tuzemských obchodech mezi plátci i dále? Zcela nepochybně, ale nijak rychle. Zmíněné vládní nařízení, resp. příloha č. 6 k ZDPH prakticky zcela vyčerpali možnosti udělené bruselskými úředníky státům EU. Lze očekávat, že od dubna 2015 si podvodníci s odpočty DPH ale v řetězových obchodech vyhlédnou jinou komoditu, kterou začnou ve velkém fiktivně přeprodávat. A dlouho budou moci být v klidu. Muselo by totiž nejprve dojít k úpravě Směrnice Rady 2006/112/ES, což je běh na dlouhou trať. Stejně tak je kvůli podmínce souhlasu Evropské komise nepružný mechanismu rychlé reakce.
 
Kontrolní hlášení o zdanitelných plněních od roku 2016
Od
1.1.2016
přibude po vzoru Slovenska
kontrolní hlášení,
jímž všichni plátci budou muset povinně a pouze elektronicky(!)
oznamovat všechna poskytnutá a přijatá zdanitelná plnění v ČR.
Což správcům daně umožní okamžitou křížovou kontrolu údajů a údajně omezí daňové podvody, ovšem za cenu značného růstu administrativy plátců. Kontrolní hlášení budou podávat všichni plátci povinně elektronicky - právnické osoby za každý měsíc a fyzické osoby v termínu pro podání přiznání.
Sankce zde přitom hrozí až 500 000 Kč!
I laikovi je jasné, že tímto enormně naroste už tak velká administrativa plátců DPH. Což tvrdošíjně odmítá Ministerstvo financí s tím, že všechny tyto údaje již dnes musejí plátci evidovat podle § 100 ZDPH. Možná to tak nevypadá, ale je velký rozdíl mezi evidováním obchodních údajů v interních materiálech podle svých možností a potřeb, a mezi jejich odesíláním ve stanoveném formátu na servery Finanční správy.
Konkrétně bude muset plátce DPH podat kontrolní hlášení, pokud (zjednodušeno):
a)
uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo před tím přijal úplatu;
b)
přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo před tím poskytl úplatu;
c)
dodal nebo vyrobil
investiční zlato
ve zvláštním režimu.
Z hlediska plátců a tvůrců firemního softwaru je nepraktické, že
povinné údaje kontrolního hlášení nestanoví přímo ZDPH, ale budou určeny až prostřednictvím formuláře správce daně.
Což je naopak výhodné pro správce daně, kteří tak mohou lehce a pružně reagovat na situace, kdy vznikne potřeba vyžadovat nějaký další údaj, nebo naopak se některá z dosavadních vykazovaných položek stane nadbytečnou apod. Obdobný přístup se dlouhodobě praktikuje např. u daňových přiznání nebo u přihlášky k registraci.
Kontrolní hlášení bude možno podat jen elektronicky
ve stanoveném formátu a struktuře. Za porušení povinností hrozí
pestrá paleta automaticky ukládaných pokut,
např.: pozdní podání bez výzvy 1 000 Kč, pozdní podání až na výzvu úřadu 10 000 Kč, 50 000 Kč za nepodání, 500 000 Kč za ztěžování a maření správy daní.
 
Další změny od roku 2016
Dalšími změnami od roku 2016 jsou:
1. Změny v osvobození dodání nemovitých věcí:
-
S účinností
od 1.1.2016
bude dodání pozemku osvobozeno od DPH při současném splnění dvou podmínek: v okamžiku dodání netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (tj. pozemek neslouží k provozu dané stavby, plnění její funkce, ani s ní není využíván) a není stavebním pozemkem.
-
Pročež
přibude definice stavebního pozemku.
Kromě stávající varianty, že jde o pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášenou stavbou zhotovena stavba pevně spojená se zemí, přibude ještě druhá. A to pozemek, na kterém - nebo v jehož okolí (např. přípojky) - jsou provedeny přípravné práce určené k výstavbě stavby pevně spojené se zemí, anebo je předmětem správních úkonů za účelem výstavby této stavby (např. podání návrhu na změnu územního plánu).
-
Zkomplikují se podmínky osvobození
dodání nemovitých věcí. Zachovává se sice časový test 5 let (pokud byly nabyty před 1.1.2013, pak jen 3 roky), ale mění se důvody, od kdy se počítá. Prozatím to je první kolaudační souhlas nebo dřívější započetí prvního užívání stavby. Nově to bude také
vydání kolaudačního souhlasu po tzv. podstatné změně dokončené stavby,
jednotky nebo inženýrské sítě.
2. Konec samostatného zasílání výpisů z evidence o tuzemském reverse-charge:
-
S ohledem na široce pojatou povinnost plátců podávat kontrolní hlášení se
od roku 2016
ruší speciální užší povinnost zasílání výpisů z evidence o účasti v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.
3. Zdanitelné dodání (prodej) nemovité věci mezi plátci zdaní nabyvatel:
-
Od
1.1.2016
se režim
přenesení daňové povinnosti na příjemce
plnění (jde-li o plátce)
rozšíří o dodání nemovité věci,
u níž plátce místo možného osvobození uplatní DPH na výstupu. Naproti tomu při obdobně dobrovolném zdaňování nájmu nemovitých věcí se přenos daňové povinnosti neuplatní.
-
S tím souvisí nová podmínka dobrovolného zdanění dodání pozemku nebo vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty pro osvobození od daně, a to, že s tímto postupem souhlasí příjemce plnění, který je plátcem.
4. Konec papírových přiznání k DPH:
-
Logickým důsledkem povinně elektronických kontrolních hlášení všech plátců
od 1.1.2016 bude konec výjimky umožňující fyzickým osobám s obratem do 6 mil. Kč podávat papírová přiznání.