Legislativní novinky v březnu 2015

Vydáno: 6 minut čtení

Březen byl tradičně ve znamení daňových přiznání k dani z příjmů. Nejde o lehkou ani veselou práci a motivaci nezvýší ani četné mediální aféry plýtvání s veřejnými prostředky. Pokud fyzická osoba v roce 2014 přerušila podnikání a neobnoví jej před 1.4.2015, neměla by zapomenout na úpravu základu daně jako při ukončení činnosti podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů , zejména o pohledávky a zásoby. A připomeňme, že pokud je fyzická osoba registrována k dani z příjmů, ale přiznání za rok 2014 podávat nemusí (např. důchodce, který si podnikáním vydělal méně než 15 000 Kč), musela to správci daně sdělit do 1.4.2015.

Legislativní novinky v březnu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka mezinárodních smluv
Sdělení č. 17/2015 Sb.m.s., o Protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění s Belgií:
-
Protokol představuje modifikaci některých pravidel již dříve sjednané Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku, vyhlášené pod č. 90/2000 Sb.m.s., jejíž součástí se stává. Uplatní se
od roku 2016.
-
Protokol řeší pouze problematiku výměny informací mezi finančními úřady smluvních států
- článek 26, který se rozrostl ze dvou odstavců na pět. Kromě formulačních zpřesnění došlo k věcným změnám, které se týkají dvou záležitostí nutných při odhalování daňových deliktů. Dožádaný smluvní stát má nově povinnost získat požadované informace, i když je sám nepotřebuje pro své vlastní daňové účely. A ještě významnější je, že dožádaný stát nemůže odmítnout poskytnout informace pouze proto, že jimi disponuje banka, jiná finanční instituce, trast, nadace, pověřenec nebo zmocněnec apod.
 
Finanční zpravodaj č. 2/2015 (výběr)
 
Pokyn GFŘ č. D-21 k promíjení příslušenství daně:
-
Jak už jsme avizovali v únorových novinkách, obsahem nového pokynu jsou náležitosti žádosti o individuální promíjení úroků z prodlení a z posečkání daně nebo až 75% penále, jak je nově umožněno od roku 2015. A hlavně důvody, pro které obvykle bude vyhověno nebo ne. Prominout příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo člen jeho statutárního orgánu
v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové a účetní předpisy.
Pokyn uvádí 9 typů závažných porušení, např. nespolehlivý plátce DPH, daňové trestné činy, doměření daně podle pomůcek. Žádost o prominutí částky přes 3 000 Kč podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč.
 
Finanční zpravodaj č. 3/2015
 
Pokyn GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování daní z příjmů:
-
Opět se vracíme k únorovým novinkám, kde jsme informovali o nástupci Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. S ohledem na četné novely zákona o daních z příjmů, došlo k novelizaci i samotného pokynu. Jde o nový, resp. aktualizovaný souvislý text, bez zvýraznění změn mezi oběma pokyny. 57 stran D-22 by si měl opatřit každý, kdo se daněmi z příjmů zabývá.
 
Sdělení GFŘ
 
Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání:
-
Na 11 stranách je podrobně rozebráno, kdo, kdy a jaká daňová podání musí povinně činit elektronicky. Základem je § 72 odst. 4 daňového řádu stanovující, že
pokud má daňový subjekt
nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo povinný audit účetní závěrky, musí činit vybraná e-podání jen elektronicky
. Určité typy povinných e-podání stanoví některé další zákony, hlavně zákon o DPH.
-
Stejná pravidla přitom platí také pro přílohy daňových tiskopisů, které jsou jejich součástí.
U fyzických osob je přitom třeba zohlednit typ datové schránky - pro podnikání
versus
soukromá.
U smíšených písemností - zejména přiznání k dani z příjmů fyzických osob s příjmy ze zaměstnání i z podnikání - je e-podání nutné, ať už má poplatník datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby.
Nesplnění povinné elektronické formy daňového podání je automaticky trestáno pokutou 2 000 Kč
(i více).
 
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění:
-
Další obsáhlá metodická pomůcka, tentokrát
pro plátce DPH,
která se věnuje novým typům plnění, u nichž se
od dubna,
resp. u cukrové řepy až od září 2015, uplatňuje
režim přenesení daňové povinnosti v Česku na odběratele.
Jde o tzv. vybrané zboží za celkovou částku přes 100 000 Kč, a to
zejména obiloviny, technické plodiny, kovy, mobilní telefony, tablety, notebooky a videoherní konzole.
Od roku 2016 se režim „obráceného“ zdanění rozšíří i na dodání nemovité věci plátci, pokud se dodavatel rozhodne místo osvobození uplatnit DPH. Ve sporných případech je možné, aby se strany dohodly na tom, že uplatní režim přenesení daňové povinnosti, třebaže mu plnění nepodléhá. Pomůcka vysvětluje také, jak postupovat u záloh předem, nebo při opravách, poskytování slev a množstevních bonusů apod.
 
Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňových přiznání k dani z příjmů:
-
Elektronické podání přiznání k dani z příjmů účtujícího podnikatele vyžaduje uvedení údajů z účetní závěrky ve „Vybraných údajích Rozvahy“ a „Vybraných údajích Výkazu zisku a ztráty“, přičemž opis Přílohy účetní závěrky je nutno vložit jako tzv. E-přílohu ve formátu např. pdf. Nejsou-li formát a struktura dodrženy např. tím, že Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty jsou přiloženy formou E-příloh ve formátu pdf, jedná se o vadu podání a podatel bude správcem daně vyzván k odstranění vad podání.
 
Informace GFŘ pro plátce daně (zaměstnavatele) k soukromému životnímu pojištění:
-
Česká asociace pojišťoven zveřejnila na http://www.cap.cz/odbornaverejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele možné způsoby doložení splnění podmínek daňového
osvobození příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance
podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP.
-
Jde zejména o
prokázání nové daňové podmínky od roku 2015, že pojištění neumožňuje výplatu jiného příjmu,
který není pojistným plněním, a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy. Pokud to nevyplývá z pojistné smlouvy či z pojistky, dokládá se plnění podmínky dodatkem k pojistné smlouvě, nebo potvrzením pojistitele o jednostranné úpravě podmínek, kterou se možnost těchto výplat vylučuje.
 
Elektronická evidence tržeb:
-
Finanční správa otevřela na svém webu samostatnou sekci týkající se chystané Elektronické evidence tržeb (EET) http://www.financnisprava. cz/cs/financni-sprava/eet, kde se je možno dobrat předběžných informací o tomto projektu - proč, od kdy a jak bude fungovat. V části „Mýty a fakta“ jsou uvedena na pravou míru četná
mediální
zjednodušení a nepravdy, najdete zde také dotazy a odpovědi k EET apod.