Srážková daň u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 29 minut čtení

V následujícím článku si uvedeme přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných u zemědělských podnikatelů - poplatníků daně z příjmů fyzických osob - srážkovou daní a ukážeme si obecné postupy uplatnění srážkové daně dle jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a daňového řádu . Následně si uvedeme podrobněji několik konkrétních situací uplatnění srážkové daně z příjmů.

Srážková daň u zemědělských podnikatelů
Ing.
Ivan
Macháček
V současném období je výše srážkové daně pro daňové rezidenty ČR stanovena ve výši 15%. Vymezením příjmů, které podléhají zvláštní sazbě daně vybírané srážkou, se zabývá ustanovení § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle znění § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se u poplatníků, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, se příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nezahrnují do základu daně (poznamenáváme, že pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je postup upraven rovněž v § 5 odst. 5 ZDP). Jedná se tedy o konečné zdanění a poplatník takto zdaněné příjmy nezahrnuje do daňového přiznání, ani nejsou zahrnuty v rámci ročního zúčtování daně zaměstnavatelem. Výdaje související s dosažením takto zdaněných příjmů se ovšem dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nemohou zahrnout jako daňově uznatelné výdaje.
Dále si uvedeme
přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných
u poplatníků daně z příjmů fyzických osob (daňových rezidentů)
zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 2 ZDP.
 
Příjmy související s účastí poplatníka v obchodní korporaci
Obchodními korporacemi rozumíme dle § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, jednak obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a družstva. Zvláštní sazba daně z příjmů ve výši 15% se uplatní:
-
Z podílu na zisku z účasti na obchodní korporaci. Jedná se o podíl na zisku z účasti v akciové společnosti (dividenda), podíl na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným a z účasti komanditisty na komanditní společnosti, podíl na zisku a obdobné plnění z členství v družstvu a o podíl na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Za podíly na zisku se pro účely ZDP považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva. Za dividendové příjmy nebo podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.
-
Z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatek mimo základní
kapitál
nebo těmto plněním obdobná plnění, přičemž tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána.
-
Z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, snížený o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána.
-
Z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy.
-
Z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka, nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní
kapitál
snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku. Obdobně se postupuje u příjmu člena obchodní
korporace
z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu.
-
Ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy.
-
Z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost.
 
Příjmy z výher a cen
Zvláštní sazba daně se uplatní z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování, tj. z příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. h) ZDP, a dále z příjmů plynoucích fyzickým osobám z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže, tj. příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. ch) ZDP. Poznamenáváme, že v § 4 odst. 1 písm. f) ZDP jsou specifikovány podmínky pro osvobození těchto příjmů od daně z příjmů.
 
Úroky ze soukromých účtů
Zvláštní sazba daně se uplatní z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového vztahu, z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty. Jedná se o příjmy z kapitálového majetku vymezené v § 8 odst. 1 písm. c) ZDP.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel má u Banky 1 zřízen podnikatelský účet, na kterém probíhají jeho veškeré peněžní pohyby související s podnikatelskou činností, tzn. příjmy z podnikání, platba sociálního a zdravotního pojištění a dalších výdajů týkajících se podnikání. Za rok 2015 je mu bankou připsán průběžně úrok v celkové výši 2 450 Kč. Kromě toho má ještě poplatník zřízen další účet u Banky 2, který není určen k podnikání a slouží k platbě inkasa, SIPa a dalších výdajů souvisejících s jeho domácností a vlastní soukromou potřebou. Rovněž má poplatník u několika dalších bank zřízen spořící účet, který využívá ke zhodnocování svých volných peněžních prostředků.
Poplatník se z hlediska daňového nemusí vůbec starat o účet u Banky 2 a o další spořící účty, založené ke zhodnocení volných peněžních prostředků. Všechny připsané úroky u těchto účtů podléhají dle § 36 odst. 2 písm. m) ZDP srážkové dani, kterou sráží a odvádí plátce, tedy příslušná banka. Poplatník však musí do svého daňového přiznání za rok 2015 zahrnout jako příjem z kapitálového majetku (dílčí základ daně zdaňovaný dle § 8 ZDP) úrok z podnikatelského účtu u Banky 1 ve výši 2 450 Kč. Poplatky související s vedením tohoto účtu a účtované Bankou 1 zahrne pak jako výdaje související s jeho podnikáním, tedy do dílčího základu daně z příjmů dle § 7 ZDP.
 
Příjmy související s penzijním a životním pojištěním
Zvláštní sazba daně se uplatní:
-
Z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 ZDP, a z plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7 ZDP.
-
Z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného, nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo odkupného, sníženého podle § 8 ZDP.
 
Příjmy z dohod o provedení práce
Zvláštní sazba daně se uplatní z příjmů uvedených v § 6 odst. 4 ZDP. Jedná se o příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně poplatníkovi daně z příjmů ze závislé činnosti při současném splnění podmínek:
-
jde o příjmy na základě dohody o provedení práce,
-
úhrnná výše těchto příjmů u téhož plátce (zaměstnavatele) nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč,
-
zaměstnanec u tohoto plátce nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 ZDP, anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP (zahrnutí těchto příjmů do daňového přiznání).
 
Příjmy autorů
Zvláštní sazba daně se uplatní z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize podle znění § 7 odst. 6 ZDP.
Pravidla pro výběr srážkové daně dle ZDP
Podle znění § 36 odst. 3 ZDP je základem daně pro zvláštní sazbu daně pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP). V tomto ustanovení nalezneme rovněž podmínky pro zaokrouhlování základu daně a sražené daně plátcem.
Vlastním provedením zdanění srážkovou daní se zabývá § 38d ZDP. V odst. 1 a 2 tohoto ustanovení se stanoví pro plátce termíny sražení této daně. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen srážku provést.
Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popř. provede-li ji v nesprávné výši, nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm tato částka daně ve smyslu § 38d odst. 5 ZDP vymáhána jako jeho dluh včetně uplatnění příslušných sankcí.
Správce daně pak bude postupovat dle § 38s ZDP, z něhož vyplývá, že pokud povinnost srazit daň nebyla ve stanovené výši plátcem daně splněna, a to ani dodatečně, je základem pro výpočet této částky sražené daně částka, z níž by po sražení zbyla částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně vyplacena.
V žádném případě nebude tato srážková daň vymáhána správcem daně po poplatníkovi daně.
Podle znění § 38d odst. 9 ZDP je
plátce daně povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou
podle zvláštní sazby. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit. Lhůta pro podání vyúčtování je stanovena v § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a to do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.
Správa daně vybírané srážkou dle
Daní vybírané srážkou se zabývá ustanovení § 233 až 236 DŘ. Plátce daně, který je povinen podle zákona vybrat nebo srazit daň, je povinen daň vybíranou srážkou odvést ve stanovené lhůtě a výši. Přitom, pokud plátce daně nesplní tuto svoji povinnost, je povinen daň vybíranou srážkou odvést bezodkladně poté, co zjistil své pochybení. Zjistí-li správce daně, že plátce daně nesplnil svoji povinnost a v důsledku toho není daň vybíraná srážkou uhrazena, stanoví ji plátci daně k přímé úhradě. Zjistí-li správce daně, že se částka, která byla plátcem daně vyúčtována, odchyluje od částky, která měla být plátcem daně sražena a odvedena, předepíše rozdíl mezi těmito částkami do evidence daní. Dojde-li u daně vybírané srážkou k doměření daně po zjištění správcem daně, vzniká k této částce povinnost uhradit penále podle ustanovení § 251 odst. 1 písm. a) DŘ.
Zanikne-li povinnost plátce daně vybírat daň srážkou před uplynutím kalendářního roku, je plátce daně povinen podat vyúčtování za jeho uplynulou část do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl naposledy povinen odvést daň vybíranou srážkou, popř. podat hlášení.
 
Zdanění podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku
Obecnými zásadami pro stanovení podílu na zisku v obchodních korporacích se zabývá § 34 a 35 ZOK. Výchozím
podkladem pro stanovení podílu na zisku je schválená účetní závěrka (řádná nebo mimořádná) nejvyšším orgánem obchodní
korporace
.
Podíl na zisku lze rozdělit pouze mezi společníky, pokud společenská smlouva neurčí jinak. Podíl na zisku v kapitálových společnostech (společnost s r. o. a akciová společnost) je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní
korporace
o jeho rozdělení, pokud společenská smlouva nebo nejvyšší orgán neurčí jinak. Podíl na zisku v osobních společnostech (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) je splatný do 6 měsíců od konce účetního období, pokud společenská smlouva neurčí jinak. Jak vyplývá ze znění § 35 ZOK
podíl na zisku se nevrací,
s výjimkou situace, kdy osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení podílu na zisku společnosti byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem.
S účinností ZOK (tedy od 1.1.2014) lze vyplácet při splnění určitých podmínek zálohu na podíl na zisku. V § 40 odst. 2 ZOK se stanoví, že
zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní
korporace
má dostatek prostředků na rozdělení zisku.
Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období a nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a o povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní
korporace
oprávněna měnit. Ze znění § 35 odst. 3 ZOK vyplývá, že pokud při schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem obchodní společnosti (valnou hromadou) nebude přijato rozdělení zisku odpovídající minimálně vyplacené záloze na podíly na zisku, bude nutno přijatou zálohu na podíl na zisku vrátit.
V ustanovení § 40 odst. 1 ZOK se uvádí, že
obchodní společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím obchodní společnost přivodila úpadek
podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). Je tedy nutno provádět tzv. test insolvence. Test insolvence je nutno provádět nejen před výplatou záloh na podíl na zisku, ale i v případě výplaty podílů na zisku.
Závěr pro výplatu záloh na podíly na zisku:
a)
Před výplatou zálohy na podíly na zisku je nutno provést test insolvence ve smyslu § 40 odst. 1 ZOK a § 3 insolvenčního zákona.
b)
Před výplatou zálohy na podíly na zisku je nutno sestavit mezitímní účetní závěrku pro zjištění, zda má společnost dostatek prostředků na rozdělení zisku podle § 40 odst. 2 ZOK.
c)
Výše zálohy na podíly na zisku nesmí přesáhnout součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, sníženou o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu.
Závěr pro výplatu podílů na zisku:
a)
Před rozhodnutím o výplatě podílů na zisku je nutno provést test insolvence ve smyslu § 40 odst. 1 ZOK a § 3 insolvenčního zákona.
Omezující podmínka výše částky k rozdělení podílů na zisku ve společnosti s r. o. vyplývá z § 161 odst. 4 ZOK, kde se uvádí, že částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období, zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a společenskou smlouvou. Omezující podmínky pro rozdělení zisku vyplývají pro akciové společnosti z ustanovení § 350 ZOK.
Podíly na zisku z obchodní
korporace
(tedy z akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti a rovněž podíl člena družstva na zisku) patří podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP mezi
příjmy z kapitálového majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob.
Tyto příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou dle § 8 odst. 3 ZDP samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou dle § 36 ZDP. Plynou-li však tyto příjmy ze zdrojů ze zahraničí, jsou dle § 8 odst. 4 ZDP nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně dle § 8 ZDP).
Připomínáme, že
podíl na zisku (ztrátě) v. o. s. zdaňují přímo společníci v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob. Obdobně tomu je i u komplementářů k. s.
U společníka v. o. s., který je fyzickou osobou, je podíl na zisku (ztrátě) v. o. s. součástí dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti [dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP]. Nejedná se tedy o uplatnění srážkové daně z tohoto podílu na zisku. Podobně u komplementáře k. s., který je fyzickou osobou, je podíl na zisku (ztrátě) komanditní společnosti součástí dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti [dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP].
příklad č. 2
Občan (český daňový rezident) vlastní 100 akcií společnosti ČEZ a.s. Valná hromada společnosti rozhodne o výplatě dividend akcionářům za rok 2014 ve výši 40 Kč na 1 akcii.
Vyplacená dividenda občanovi podléhá zdanění zvláštní sazbou daně 15% a občan při výplatě obdrží částku 3 400 Kč. Plátcem srážkové daně je ČEZ a.s., tato společnost je registrována u svého správce daně jako plátce daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou.
 
Srážková daň u autorských honorářů
Uplatněním srážkové daně u autorských honorářů se zabývá § 7 odst. 6 ZDP. Na základě zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb.“), došlo s účinností od 1.1.2015 k úpravě znění § 7 odst. 6 ZDP v tom smyslu, že
příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně
pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně
nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč
a jde o příjem uvedený v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP.
Textová náplň tohoto ustanovení se navrací pro rok 2015 ke znění zákona účinného do 31.12.2013, kdy na rozdíl od roku 2014, se uplatnění srážkové daně u příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP použije znovu jen na příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR. Pro rok 2015 se ponechává zvýšená hranice pro použití srážkové daně na výši autorských honorářů za kalendářní měsíc 10 000 Kč, která platila pro rok 2014.
V ustanovení § 36 odst. 7 ZDP dochází s účinností od 1.1.2015 k
vypuštění možnosti zahrnout příjmy zdaňované dle § 7 odst. 6 ZDP poplatníkem do daňového přiznání,
jak tomu bylo poprvé a naposled za zdaňovací období roku 2014.
příklad č. 3
Soukromý zemědělec podniká v rostlinné výrobě a za rok 2015 dosáhne příjmy ve výši 1 500 000 Kč, ke kterým uplatňuje paušální výdaje. Rovněž se zabývá publikační činností, kdy je autorem řady článků v odborných časopisech vydávaných jedním nakladatelstvím. Za měsíce květen až prosinec 2015 převyšují honoráře vyplácené v jednotlivém měsíci tímto nakladatelstvím částku 10 000 Kč a jejich souhrnná výše činí 128 000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje poplatník paušální výdaje. Za měsíc leden až duben 2015 obdrží autorský honorář ve výši 6 500 Kč (01/2015), 9 900 Kč (02/2015) a 9 100 Kč (04/2015), ze kterých srazí a odvede vydavatelství srážkovou daň ve výši 15%.
Základ daně dle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP z podnikání v zemědělské výrobě činí u poplatníka za rok 2015: 1 500 000 Kč - 0,8 x 1 500 000 Kč = 300 000 Kč.
Základ daně dle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP z dosažených autorských honorářů činí: 128 000 Kč - 0,4 x 128 000 Kč Z 76 800 Kč.
Celkový základ daně dle § 7 ZDP za rok 2015 činí 376 800 Kč a vypočtená daň z příjmů v daňovém přiznání bude činit 56 520 Kč. Od této daně si poplatník uplatní příslušné slevy na dani. Současně ze tří honorářů je odvedena plátcem srážková daň 3 825 Kč.
příklad č. 4
Občan, který pobírá starobní důchod, nadále publikuje v odborných časopisech. Za zdaňovací období roku 2015 získá na honorářích od tří vydavatelství částku 158 000 Kč, přičemž v žádném kalendářním měsíci nepřekročí vyplácený honorář u každého z vydavatelství částku 10 000 Kč.
Plátce daně srazí vždy v příslušném měsíci z honoráře daň 15% vybíranou srážkou, takže autor obdrží v průběhu roku 2015 po zdanění souhrnně částku 134 300 Kč. Z honorářů s uplatněnou srážkovou daní není nutno odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ale poplatník nemůže vůbec uplatnit nárok na základní slevu na dani na poplatníka.
příklad č. 5
Autor zpracoval v roce 2015 na základě uzavřené autorské smlouvy pro nakladatelství odbornou publikaci o chování domácího zvířectva. Jeho autorský honorář je odvozen procentem z částky za prodané publikace vyúčtovaný nakladatelstvím vždy po skončení čtvrtletí. Za II. čtvrtletí 2015 mu byl vyplacen v měsíci červenci honorář ve výši 22 800 Kč a za III. čtvrtletí 2015 v měsíci říjnu honorář ve výši 8 900 Kč.
V daném případě nejde o honorář za příspěvky do časopisů, ale jde o honorář za publikaci, proto se na tento příjem nevztahuje v roce 2015 znění § 7 odst. 6 ZDP a tento příjem je nutno zahrnout ke zdanění v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to i v případě, že honorář v příslušném měsíci nepřekročí částku 10 000 Kč. K tomuto příjmu lze však uplatnit výdaje buď ve skutečné výši, anebo paušální výdaje ve výši 40% z těchto příjmů. Příjem po odpočtu výdajů se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
příklad č. 6
Fyzická osoba obdržela za měsíc duben 2015 autorský honorář ve výši 6 200 Kč a za měsíc září autorský honorář ve výši 8 200 Kč za články zveřejněné v odborném časopisu. Plátce daně však opomenul srazit z těchto honorářů srážkovou daň a poukázal autorovi na účet plnou výši honoráře.
V daném případě nebude výši honorářů uvádět poplatník v daňovém přiznání ke zdanění dle § 7 ZDP, protože bylo povinností plátce srazit a odvést z těchto honorářů srážkovou daň ve smyslu § 38d ZDP. Protože tak plátce (vydavatelství) neučinil a správce daně tuto skutečnost zjistí, bude postupovat podle znění § 38s ZDP, přičemž vyplacený honorář autorovi představuje 85% základu daně. Plátce daně tak bude muset zaplatit daň ve výši:
-
základ daně 6 200 Kč / 0,85 Z 7 294 Kč, srážková daň 7 294 Kč x 0,15 Z 1 094 Kč.
-
základ daně 8 200 Kč / 0,85 Z 9 647 Kč, srážková daň 9 647 Kč x 0,15 Z 1 447 Kč.
 
Výplata odbytného u penzijního připojištění
Účastník smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem se může v průběhu trvání této smlouvy rozhodnout z různých důvodů (nemoc, finanční důvody, existenční důvody, dlouhodobý pobyt v zahraničí apod.) k
ukončení penzijního připojištění před vznikem práva na penzi,
to znamená před termínem ukončení dle uzavřené smlouvy účastníka s penzijní společností. V tomto případě
získává účastník tzv. odbytné.
Stejně tak může postupovat i účastník doplňkového penzijního spoření a účastník penzijního pojištění.
V případě, že poplatníkovi zanikne jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně je mu vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění,
nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká ve smyslu znění § 15 odst. 5 ZDP
a příjmem dle § 10 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých deseti letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření základ daně snížen. Toto sankční opatření bylo do ustanovení § 15 odst. 5 ZDP zakotveno zákonem č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, s tím, že podle přechodného ustanovení k tomuto zákonu se poprvé toto sankční opatření použilo pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006. Na základě zákona č. 267/2014 Sb. je lhůta k dodanění uplatněného odpočtu limitována dobou deseti let.
Vyplacené odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem
podléhá zvláštní sazbě daně (srážková daň) ve výši 15%
dle § 36 odst. 2 písm. s) ZDP, přičemž toto odbytné se pro zjištění základu daně podle znění § 8 odst. 6 ZDP nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1.1.2000. Základem daně je tudíž vyplacené odbytné po snížení zaplacených příspěvků poplatníkem.
Vyplacené odbytné z doplňkového penzijního spoření podléhá rovněž zvláštní sazbě daně ve výši 15%, přičemž se pro zjištění základu daně odbytné rovněž nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance, s výjimkou příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance před 1.1.2000 v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, ze kterého je odbytné vypláceno.
Při výplatě odbytného ztrácí poplatník nárok na státní příspěvky.
Při předčasném zániku penzijního pojištění vyplacené plnění podléhá taktéž zvláštní sazbě daně ve výši 15% a pro zjištění základu daně se plnění nesnižuje o příspěvky zaplacené instituci penzijního pojištění zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance.
Ukončení penzijního připojištění
se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření
s výplatou odbytného a předčasný zánik penzijního pojištění však nemá žádný vliv na dosud uskutečněné osvobození od daně z příjmů u zaměstnance
z titulu platby příspěvků zaměstnavatelem dle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP, ani na skutečnost, že si zaměstnavatel uplatnil jako daňové náklady příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění hrazené jeho zaměstnancům dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
příklad č. 7
Občan uzavřel v lednu 2008 smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem a hradil v letech 2008 až 2012 vždy na kalendářní rok výši příspěvku účastníka 18 000 Kč pravidelnými platbami 1 500 Kč měsíčně a v letech 2013 a 2014 pak roční výši příspěvku 24 000 Kč pravidelnými platbami 2 000 Kč měsíčně. Za roky 2008 až 2014 uplatnil poplatník v daňovém přiznání odpočet nezdanitelné části základu daně 12 000 Kč ročně. V průběhu roku 2015 však z důvodu potřeby finančních prostředků vypoví penzijní připojištění. Za rok 2015 občan zaplatil částku: 2 000 Kč x x 4 měsíce Z 8 000 Kč. Celkem zaplatil na příspěvcích 146 000 Kč. Odbytné bylo stanoveno ve výši 157 000 Kč.
Základ daně při výplatě odbytného činí: 157 000 Kč - 146 000 Kč Z 11 000 Kč. Srážková daň při sazbě 15% bude činit 11 000 Kč x 0,15 Z 1 650 Kč. Občan obdrží od penzijní společnosti částku odbytného po zdanění 155 350 Kč. Poplatník porušil podmínku pro uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně dle § 15 odst. 5 ZDP. V kalendářním roce porušení podmínek pro daňové úlevy, tj. v roce 2015, musí poplatník v přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvést jako dílčí základ daně dle § 10 ZDP částku, o kterou byl poplatníkovi v letech 2008 až 2014 snížen základ daně, tj. částku 7 x 12 000 Kč Z 84 000 Kč.
příklad č. 8
Zaměstnanec uzavřel v roce 2008 smlouvu na penzijní připojištění se státním příspěvkem a hradí ročně pojistné ve výši 18 000 Kč. V letech 2011 až 2013 mu ještě přispíval zaměstnavatel dalších 800 Kč měsíčně. Příspěvek zaměstnanci vyplýval z kolektivní smlouvy sjednané u zaměstnavatele. Příspěvek zaměstnavatele byl u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti podle znění § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. K 31.12.2013 dostal zaměstnanec v důsledku organizačních změn výpověď z pracovního poměru. Z důvodu své špatné finanční situace občan v lednu 2015 vypoví své penzijní připojištění a požádá penzijní společnost o výplatu odbytného. Poplatník uplatňoval do roku 2012 odpočet od základu daně ve výši 12 000 Kč ročně, za rok 2013 pak odpočet 6 000 Kč ročně. Odbytné je stanoveno ve výši 162 000 Kč.
Občan zaplatil na penzijní připojištění v letech 2008 až 2014 celkem 126 000 Kč. Současně mu zaměstnavatel přispěl na příspěvcích v letech 2011 až 2013 celkem 28 800 Kč. Základ daně při výplatě odbytného činí: 162 000 Kč - 126 000 Kč Z 36 000 Kč. Srážková daň při sazbě 15% bude činit 36 000 Kč x 0,15 Z Z 5 400 Kč. Občan obdrží od penzijní společnosti částku odbytného po zdanění 156 600 Kč.
Poplatník uplatnil daňové úlevy v letech 2008 až 2013 ve výši (5 x 12 000 Kč + 6 000 Kč) Z 66 000 Kč jako odpočet od základu daně, a dále byl u něho osvobozen od daně z příjmů poskytnutý příspěvek zaměstnavatelem ve výši 800 Kč měsíčně v letech 2011 až 2013. Za zdaňovací období 2014 již odpočet od základu daně poplatník neuplatnil.
Zaměstnavatel si uplatnil do daňových nákladů v letech 2011 až 2013 příspěvek na penzijní připojištění poukázaný na účet zaměstnance u penzijního fondu ve výši 9 600 Kč/rok, protože splnil podmínku daňové uznatelnosti příspěvků podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
Výše uvedené daňové úlevy u zaměstnance i zaměstnavatele v letech 2011 až 2013 zůstávají nedotčeny, i když fyzická osoba v roce 2015 vypoví penzijní připojištění. Na základě znění § 15 odst. 5 ZDP jsou při zániku penzijního připojištění s výplatou odbytného příjmem dle § 10 částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na penzijní připojištění snížen základ daně. Odpočet od základu daně v celkové výši 66 000 Kč, který uplatnil poplatník za rok 2008 až 2013, bude zdaněn v roce 2015 jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.