Srážková daň u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 29 minut čtení

V následujícím článku si uvedeme přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných u zemědělských podnikatelů - poplatníků daně z příjmů fyzických osob - srážkovou daní a ukážeme si obecné postupy uplatnění srážkové daně dle jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a daňového řádu . Následně si uvedeme podrobněji několik konkrétních situací uplatnění srážkové daně z příjmů.

Srážková daň u zemědělských podnikatelů
Ing.
Ivan
Macháček
V současném období je výše srážkové daně pro daňové rezidenty ČR stanovena ve výši 15%. Vymezením příjmů, které podléhají zvláštní sazbě daně vybírané srážkou, se zabývá ustanovení § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle znění § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se u poplatníků, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, se příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nezahrnují do základu daně (poznamenáváme, že pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob je postup upraven rovněž v § 5 odst. 5 ZDP). Jedná se tedy o konečné zdanění a poplatník takto zdaněné příjmy nezahrnuje do daňového přiznání, ani nejsou zahrnuty v rámci ročního zúčtování daně zaměstnavatelem. Výdaje související s dosažením takto zdaněných příjmů se ovšem dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nemohou zahrnout jako daňově uznatelné výdaje.
Dále si uvedeme
přehled nejdůležitějších příjmů zdaňovaných
u poplatníků daně z příjmů fyzických osob (daňových rezidentů)
zvláštní sazbou daně dle § 36 odst. 2 ZDP.
 
Příjmy související s účastí poplatníka v obchodní korporaci
Obchodními korporacemi rozumíme dle § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, jednak obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a družstva. Zvláštní sazba daně z příjmů ve výši 15% se uplatní:
-
Z podílu na zisku z účasti na obchodní korporaci. Jedná se o podíl na zisku z účasti v akciové společnosti (dividenda), podíl na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným a z účasti komanditisty na komanditní společnosti, podíl na zisku a obdobné plnění z členství v družstvu a o podíl na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Za podíly na zisku se pro účely ZDP považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva. Za dividendové příjmy nebo podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.
-
Z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatek mimo základní
kapitál
nebo těmto plněním obdobná plnění, přičemž tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána.
-
Z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, snížený o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána.
-
Z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy.