Legislativní novinky v únoru 2015

Vydáno: 7 minut čtení

Pokud skutečně platí „Únor bílý, pole sílí“, nebude úroda nikterak valná. Na druhé straně jsme ušetřili za topení a užili si delšího předjaří. Zákonodárci se zřejmě naštěstí oddávají zimnímu spánku, takže se nemusíme bát otevřít Sbírku zákonů. Naopak Finanční správa jede na tři směny a ve své vstřícnosti se snaží usmířit si pár zbývajících firem a lidí platících daně záplavou nových metodických pokynů a zmírněním povinných e-podání.

Legislativní novinky v únoru 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí:
-
Celkem 75 změnových bodů nabude účinnosti až
1.1.2016
, pouhý jeden bod je účinný již od 5.2.2015.
-
Cílem novely je hlavně odstranění nejasností a nepřesností z překotných změn od roku 2014 ve vazbě na příchod nového občanského zákoníku. Např. od 1.1.2014 totiž ze zákona vypadla taková „drobnost“, jako je vymezení, odkdy se zdanitelná stavba/jednotka stávají předmětem daně, což v praxi činí potíže hlavně u nových staveb a jednotek. Výkladově se sice jede postaru, ale ze zákona to neplyne. Novela proto doplní, že
předmětem daně jsou pouze zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, které jsou dokončené nebo užívané.
Zároveň bude jasně stanoveno, že
předmětem daně může být i jen část budovy
nebo inženýrské stavby anebo součást jednotky - je-li dokončena nebo užívána. Což zohledňuje situaci, kdy je např. vydán kolaudační souhlas pouze na část stavby či jednotky.
-
Doplní se definice „zastavěné plochy nadzemního podlaží“, která je nutná pro zdanění podnikatelských objektů.
Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku
podle zákona o daních z příjmů zdanitelnou stavbu, vyjma obytného domu a „bytové“ jednotky, tak se u nich
použijí „podnikatelské“ (obecně vyšší) sazby daně.
Což znamená další výhodu pro tzv. paušálisty bez obchodního majetku.
-
Úprava definice stavebních pozemků,
díky čemuž je tak již jasnější, že se stavebním pozemkem rozumí
pozemek nezastavěný zdanitelnou stavbou určený k zastavění.
Pokud ale
na pozemku vznikají stavby vodárenské, energetické a drážní,
tak se na něj nenahlíží jako na stavební pozemek.
-
Upřesnění některých podmínek pro osvobození od daně.
Pozemky ve vlastnictví ČR, obce nebo kraje, k nimž bylo zřízeno právo stavby, se vyjímají z režimu osvobození, obdobně jako když jsou využívány k podnikání, pronájmu či pachtu. Poplatníkem daně je pak stavebník, tj. osoba, které náleží právo stavby, na jehož základě je oprávněná mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. V případě osvobození zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně jako zdroj energie z biomasy, nebo
po 5 let z důvodu změny systému vytápění z pevných paliv na využití biomasy,
se doplňuje, že to platí,
jen když nejde o její přímé spalování.
Nově se
osvobození od daně z důvodu změny systému vytápění,
provedeného po 1.1.2015,
již nebude vztahovat na centrálně vytápěné objekty.
-
Prodloužená lhůta podání přiznání se týká nabytí nemovité věci v dražbě, pokud byl příklep učiněn sice před 31. 12., avšak k tomuto datu nepřešlo vlastnické právo (hlavně kvůli neuhrazení ceny). S účinností
již 5.2.2015 se od pokuty za opožděné tvrzení daně osvobozuje pozdě podané povinné
(dodatečné)
přiznání na nižší daň,
pokud ovšem poplatník ještě nebyl správcem daně vyzván k jeho podání.
 
Sdělení GFŘ
Pokyn GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování daní z příjmů (nástupce Pokynu GFŘ č. D-6):
-
Kdo by neznal obsáhlý metodický Pokyn č. D-6 z roku 2011
upřesňující vybraná problémová místa zákona o daních z příjmů,
což je téměř každý paragraf. S ohledem na četné novely zákona došlo k novelizaci i samotného pokynu, bohužel změny mezi oběma pokyny nejsou zvýrazněny, ale jde o nový, resp. aktualizovaný souvislý text. 57 stran D-22 by si měl opatřit každý, kdo se daněmi z příjmů zabývá.
Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“:
-
„Skutečné sídlo“ představuje adresu místa vedení,
kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí
týkající se řízení, nebo místo, kde se schází vedení. U fyzické osoby jde o bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje. Skutečné sídlo je místem k zajištění reálného výkonu činnosti a může se lišit od údaje formálně zapsaného do rejstříku obchodního, živnostenského a jiných. Při registraci k daním je „skutečné sídlo“
povinným registračním údajem.
Pokud není správci daně nahlášeno, příp. není oznámena jeho změna, může být uložena sankce až 500 000 Kč, nebo o plátci DPH rozhodnout že tzv. není spolehlivý.
Pokyn GFŘ č. D-21 k promíjení příslušenství daně:
-
Na 21(!) stranách jsou náležitosti žádosti o individuální promíjení úroků z prodlení a z posečkání daně nebo až 75% penále, jak je nově umožněno od roku 2015. A hlavně
důvody, pro které obvykle bude vyhověno,
nebo ne. Žádost o prominutí částky přes 3 000 Kč podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč.
Upozornění GFŘ na vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání:
-
Informace se týká plátců využívajících při
poskytování vybraných (elektronicky poskytovaných aj.) služeb „nepodnikatelům“ jiných států než z ČR
zjednodušený režim tzv. jednoho správního místa (MOSS). GFŘ připomíná, že i tato plnění - s místem plnění a tedy i zdanění mimo Česko - je podle § 24a zákona o DPH plátce povinen
vykázat v tuzemském přiznání k DPH,
a to bez DPH na řádku 26.
Informace k aplikaci § 72 odst. 4 daňového řádu (povinně elektronická tzv. formulářová podání):
-
Zmíněné ustanovení od roku 2015 zavedlo povinnost pro daňové subjekty a jejich zástupce, kteří mají
zpřístupněnu datovou schránku, nebo mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem,
činit tzv.
formulářová podání pouze elektronicky datovou zprávou.
Tato „formulářová přiznání“ vymezuje § 72 odst. 1 daňového řádu: přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňová přiznání, vyúčtování a hlášení. Aktuálně jde např. o přiznání k daním z příjmů za rok 2014.
-
Přičemž § 71 daňového řádu umožňuje
tři způsoby „e-podání“
datové zprávy: podepsáním zaručeným
alias
uznávaným e-podpisem, odesláním prostřednictvím datové schránky, nebo nově tzv. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Nebude-li dodržena povinná e-forma daňového podání, bude daňový subjekt automaticky
potrestán pokutou 2 000 Kč.
Finanční správa umožní ještě v roce 2015 činit povinné e-podání kombinovaně pomocí e-tiskopisu:
-
S ohledem na novou povinnost e-podání - viz předešlý bod - bude finanční správa vstřícná a ještě
do konce roku 2015
akceptuje a nebude trestat podání učiněná kombinovaným postupem dle § 71 odst. 3 daňového řádu. Což znamená, že bude
daňové podání odesláno z Daňového portálu finanční správy
www.daneelektronicky.cz bez uznávaného e-podpisu a bez využití datové schránky. Podmínkou ale je, že toto „neúplné“ podání bude
do 5 dnů potvrzeno předložením tzv. e-tiskopisu
správci daně např. v listinné formě. Tento potvrzovací e-tiskopis přitom zmíněná aplikace automaticky nabídne k tisku.