Změny daně z přidané hodnoty v roce 2015, 1. část

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2015 významně ovlivnily 3 novely. Každá z nich měla jeden hlavní cíl, jehož naplnění dále komplikuje už tak dosti složitý systém DPH. První novela přinesla zvláštní režim jednoho správního místa, který by měl usnadnit administrativu u tzv. elektronicky poskytovaných služeb spotřebitelům z jiných států. Poselství druhé novely je mediálně nejznámější - zavedení druhé (nižší) snížené sazby daně 10% na léky, tištěné knihy a nezbytnou dětskou výživu.

Změny daně z přidané hodnoty v roce 2015
Ing.
Martin
Děrgel
Pro většinu plátců nejvýznamnější byla třetí novela, jejímž hlavním cílem (od dubna 2015) je
rozšíření přenosu daňové povinnosti na odběratele
v ČR. Větší obavy z nárůstu administrativy ale tato novela chystá od roku 2016 - podrobná kontrolní hlášení o všech přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních. Touto novelou se budeme zabývat v dubnovém čísle časopisu.
 
1. Novela DPH 2015 = MOSS
Tato novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), vyšla ve Sbírce zákonů pod označením
zákon č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „1. Novela 2015“). Přinesla 41 změnových bodů, které nabyly účinnosti převážně
od 1.1.2015,
pouze 9 bodů bylo účinných již od 1.10.2014.
DPH je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, neboli podléhá jednotným základním pravidlům stanoveným „Bruselem“, resp. Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice EU“). Takže jednotlivé členské státy mají už jen poměrně malý a stále omezenější prostor pro vlastní nápady. Tato podřízenost českého ZDPH je hlavním důvodem 1. Novely 2015, která musela reagovat na
3 věcné změny Směrnice EU:
1.
Přesnější vymezení území EU, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony,
a zejména Mayotte. Upřesňuje se vymezení území, která se nepovažují za území členského státu EU, a tím ani za území EU, ale za třetí země. Jedná se o tzv. francouzské regiony uvedené v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2.
Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění.