Legislativní novinky v lednu 2015

Vydáno: 6 minut čtení

Začátek roku byl tradičně legislativně podprůměrný. Zákonodárci asi měli plno práce s přepočítáváním svých navýšených platů a „co čert nechtěl“, kvůli deset let uplatňované špatné metodice výpočtu se jim, ale hlavně soudcům, ještě přilepší. Lidem, kteří v potu tváře v soukromém sektoru vydělávají i na tyto státní výdaje, od ledna o řád méně povyrostla minimální mzda na 9 200 Kč. Rovněž se začaly uplatňovat daňové novinky, v čele s vyšším daňovým zvýhodněním za početnější potomstvo. Naopak vládou opěvované pro-lidové snížení DPH u léků, knih a vybraných potravin pro malé děti v praxi zaznamenali asi jen obchodníci - ve vyšších maržích.

Legislativní novinky v lednu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Nález Ústavního soudu č. 14/2015 Sb., ruší zákaz soudního přezkumu nemocenského po podpůrčí době:
-
Nemocenské je dávkou poskytovanou z nemocenského pojištění, na jejíž výplatu má nárok pojištěnec, který byl uznán dočasně pracovně neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa. Tato
dávka se poskytuje po „podpůrčí dobu“
počínající 15. dnem a končící s dočasnou pracovní neschopností či karanténou;
nejdéle však trvá 380 dnů
od vzniku dočasné pracovní neschopnosti (nařízení karantény).
-
Zákon o nemocenském pojištění ale
umožňuje vyplácet nemocenské i po uplynutí podpůrčí doby,
nejdéle po dalších 350 dnů. A to na základě rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění o příslušné žádosti pojištěnce. Podmínkou je,
že lze očekávat nabytí pracovní schopnosti pojištěnec nejdéle do 350 dnů,
a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Přičemž § 158 písm. a) zákona o nemocenském pojištění
vylučoval ze soudního přezkumu rozhodnutí o výplatě nemocenské po podpůrčí době.
-
Předmětem sporu byl soulad této výluky ze soudní ochrany s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Ústavní soud došel k závěru, že rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby je rozhodnutím, které se týká základního práva občanů na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Přičemž
rozhodnutí úřadu o základním právu občana nesmí být vyloučeno z nezávislého soudního přezkoumávání.
Proto tuto výluku (zákaz přezkumu) zrušil k 29.1.2015.
 
Finanční zpravodaj č. 1/2015 (výběr)
Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení:
-
Jedná se o obsáhlou informaci (20 stran A4) shrnující vše podstatné kolem ručení v daních, která s ohledem na legislativní vývoj nahrazuje obdobný Pokyn GFŘ č. D-5 z října 2011 („jen“ 12 stran A4).
-
Nejprve se pokyn věnuje rozboru
právní úpravy zákonného ručení s možným dopadem do daňového řízení.
Začíná se ručením u daně z nabytí nemovitých věcí - je-li poplatníkem převodce, pak je nabyvatel ručitelem. Následuje
obsáhlé ručení v DPH
(oprávněný příjemce a ručení „odběratele“ za daň nezaplacenou „dodavatelem“ - jemuž lze čelit zvláštním způsobem zajištění daně, čili její přímou úhradou správci daně). Ve vazbě na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích došlo k výrazné aktualizaci textu o ručení členů
alias
společníků obchodních korporací; ručení může stíhat i další „vlivné osoby“ nebo tiché společníky. Zmíněno je také zákonné ručení v případě přeměn firem.
-
Další pasáž popisuje
postavení ručitele v daňovém řízení,
kde jsou stěžejní dvě skutečnosti. Jde o tzv.
akcesorický
(vedlejší) závazek, pročež ručení existenčně závisí na závazku hlavním (zajišťovaném) a pokud tento zanikne, končí i Damoklův meč ručení. Druhým stěžejním atributem pak je tzv. subsidiarita (podružnost), takže správce daně musí vždy nejprve nedoplatek vymáhat po daňovém subjektu a teprve nevede-li to k cíli, se může obrátit na ručitele. Ručitel tudíž není v postavení společného dlužníka.
-
Třetí ucelená část pojednává o konkrétním
postupu správce daně vůči ručiteli v daňovém řízení.
Potenciální ručitelé se zde mohou dozvědět o svých právech a povinnostech, a to v širším záběru, např. také ve vztahu k insolvenčnímu řízení vedenému s daňovým dlužníkem. Ručitel, kterému byla doručena výzva k zaplacení nedoplatku daňového subjektu, má při placení daní procesní postavení daňového subjektu, díky čemuž může požádat o informace z daňového spisu nebo o posečkání s úhradou daně.
-
Poslední pasáž se zabývá jednak
zajištěním daně ručením na základě právního jednání třetích osob,
čemuž nebrání ani institut ručení za daňovou povinnost, a jednak zajištění daně finanční zárukou. Vše uzavírá postup při realizaci těchto způsobů zajištění daně, který je věcně obdobný zákonnému ručení.
Pokyn GFŘ č. D-20 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014:
-
Jako každý rok zveřejnilo GFŘ jednotné (průměrné) měnové kurzy za minulý rok, které mohou využít pro přepočet cizích měn v daních z příjmů neúčtující fyzické osoby. Např.:
27,55 Kč/EUR, 20,90 Kč/USD, 34,32 Kč/GBP a 6,57 Kč/PLN.
Alternativně lze využít denních nebo pevných kursů ČNB.
 
Sdělení GFŘ
Nové tiskopisy potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2015:
-
Třebaže rok 2015 sotva začal, vyšly nové vzory dvou tiskopisů potvrzujících výši příjmů a sražených záloh, resp. daní z mezd za období roku 2015. Jednak „o příjmech, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění“ (vzor č. 23), a jednak „o příjmech z dohod o provedení práce a o sražené dani“ (vzor č. 2).
Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele:
-
Praktická informace o stěžejní novince roku 2015 u daně z příjmů fyzických osob -
zvýšení daňového zvýhodnění na druhé (+ 200 Kč měsíčně), třetí a další (+ 300 Kč měsíčně) dítě v domácnosti.
Po úvodní rekapitulaci nové právní úpravy je zde uvedeno několik příkladů vyplnění nového vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti. Při více dětech uplatňovaných oběma rodiči - zaměstnanci je navíc nezbytné, aby předložili navzájem potvrzení od zaměstnavatele toho druhého.
Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o DPH:
-
Podrobný rozbor všech případů, kdy
plátce DPH musí podat přiznání,
hlášení, přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení -
pouze elektronicky.
A to pod paušální sankcí
pokutou 2 000 Kč,
příp. zvýšenou až o 50 000 Kč. V praxi mají prozatím (jen do konce roku 2015) povolenou výjimku FO s obratem do 6 mil. Kč, pokud jim povinné e-podání neukládá jiné ustanovení.
Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015:
-
Obsáhlá (7 stran) praktická pomůcka ke správnému uplatňování nové druhé snížené sazby DPH 10%.