Změny týkající se přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, 2. část

Vydáno: 23 minut čtení

V článku si rozebereme dvě změny související s podáním daňového přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2014. Jedná se o nové řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů a zdanění autorských honorářů na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Změny týkající se přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů
V současném období, kdy úročení termínových vkladů a spořících účtů je na velmi nízké úrovni v maximálním rozmezí do 1-1,6%
p. a.
, stále více občanů se snaží volné peněžní prostředky zhodnotit investicí do zakoupení akcií, resp. investicí do podílových fondů, jejichž hodnota v současném období s mírnými výkyvy neustále roste. Proto se blíže podíváme na změny ve zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), ve znění účinném do 31.12.2013, obsahoval dvě ustanovení týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů. Podle prvního ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP byly od daně z příjmů
osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců.
Osvobození se však vztahovalo pouze na osoby, jejichž
celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5%.
Druhým ustanovením byl § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, podle kterého byly od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů dobu 5 let.
Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“), došlo ke změně podmínek pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů s účinností od 1.1.2014. Podle nového znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP je
od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let.
Dochází tak k prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů z 6 měsíců na 3 roky.
Jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let.
Při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje. V tomto ustanovení již není obsažena podmínka pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, aby celkový přím&ya