Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím textu jsou charakterizovány nejdůležitější změny v zákoně č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a zákoně č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ke kterým dochází ve zdravotním pojištění s účinností od 1.1.2015.

Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2015
Ing.
Antonín
Daněk
Přijaté změny v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní pojištění“), se dotýkají především stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, úpravy plnění nezahrnovaných do tohoto vyměřovacího základu, zásadní změny u neplaceného volna a neomluvené absence, jakož i faktického zrušení maximálního vyměřovacího základu ve zdravotním pojištění.
 
Vyměřovací základ zaměstnance
Podle § 3 odst. 1 zákona o pojistném na zdravotní pojištění je
vyměřovacím základem zaměstnance úhrn příjmů ze závislé činnosti,
které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Příjmům, které podléhají dani z příjmů, se od 1.1.2015 kladou naroveň též příjmy, které by této dani podléhaly, pokud by byl příjem zdaňován v ČR.
Touto formulací je rovněž
vypuštěno osvobození náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci
a některých státních orgánů a soudcům podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které bylo účinné v letech 2013 a 2014.
 
Plně